– Poza zdobywaniem wiedzy, najważniejsze jest dla nas to, żebyśmy nauczyli się ze sobą współpracować; żebyśmy, z jednej strony, mogli konkurować, a z drugiej – wzajemnie się szanować, rozmawiać, akceptować różne poglądy na rzeczywistość – powiedział prof. Alojzy Z. Nowak, rektor Uniwersytetu Warszawskiego, podczas spotkania online otwierającego Akademię Dziekanów.

Akademia Dziekanów UW program, którego celem jest doskonalenie kompetencji liderów poszczególnych jednostek Uniwersytetu w zakresie szeroko rozumianego zarządzania.

 

Inauguracja programu odbyła się 13 listopada w formie spotkania online, w którym udział wzięli m.in. członkowie zespołu rektorskiego i kanclerskiego, dziekani i dyrektorzy jednostek naukowo-badawczych uczelni, osoby prowadzące zajęcia, a także organizatorzy programu.

 

– Wiele osób, z którymi się Państwo zetkną, ma ogromne osiągnięcia naukowe i doświadczenie praktyczne – w tym na polu międzynarodowym – dotyczące np. przeprowadzania zmian gospodarczych, jak również kierowania różnymi instytucjami. Akademia Dziekanów jest ważnym przedsięwzięciem, umożliwiającym doskonalenie kompetencji kadry zarządzającej Uniwersytetu, która stoi na czele dużych, pod względem liczby studentów i pracowników, jednostek i współpracuje z otoczeniem zewnętrznym, w tym biznesowym czy samorządowym – powiedział rektor UW, dodając: – Podstawowym celem programu jest lepsze poznanie się nawzajem, nabycie konkretnych umiejętności, wymiana poglądów, nabranie do siebie szacunku i zrozumienie, że na Uniwersytecie wszyscy są sobie potrzebni.

 

Wykład inauguracyjny podczas spotkania otwierającego Akademię Dziekanów wygłosiła prof. Monika Kostera z Uniwersytetu Jagiellońskiego, ekspertka w zakresie antropologii i teorii organizacji, a także zarządzania ludźmi. Prof. Kostera mówiła o sztuce kolegialnego zarządzania.

 

Akademia Dziekanów i plany na przyszłość

– Mamy zamiar przeprowadzić co najmniej dwa cykle szkoleń. Pierwszy, skierowany do prodziekanów do spraw studenckich, będzie dotyczył regulacji z zakresu szkolnictwa wyższego oraz kodeksu postępowania administracyjnego i kwestii formalno-technicznych obejmujących m.in. wydawanie decyzji administracyjnych, a także wewnątrzzakładowych – powiedział prof. Sławomir Żółtek, prorektor UW ds. studentów i jakości kształcenia. – Drugie szkolenie przeznaczone będzie dla kadr administracyjnych jednostek dydaktycznych, w tym m.in. kierowników i pracowników dziekanatów. Obejmie ono podobne zagadnienia, jak omówiony wcześniej cykl szkoleń, z tym że poruszone tam zostaną bardziej techniczne aspekty – wyjaśnił.

 

Podczas inauguracji Akademii Dziekanów został także przedstawiony plan szkoleń i główne założenia tegorocznej edycji programu. Zaprezentował je dr Tomasz Ludwicki, dyrektor Międzynarodowego Centrum Zarządzania UW, które wraz z Biurem Spraw Pracowniczych odpowiedzialne jest za realizację programu.

Główne cele Akademii Dziekanów UW:
  • Integracja zespołu rektorskiego i zespołu dziekanów wokół realizacji celów UW;
  • Przygotowanie „nowych” dziekanów do pełnienia funkcji;
  • Doskonalenie kompetencji liderów Uniwersytetu w zakresie praktycznych aspektów zarządzania (kompetencje „twarde” i „miękkie”);
  • Usystematyzowanie wiedzy i poznanie najnowszych trendów, koncepcji, narzędzi i tzw. Najlepszych praktyk w dziedzinie zarządzania;
  • Stworzenie przestrzeni do dyskusji na ważne dla UW tematy oraz platformy wymiany doświadczeń między jednostkami.