Do 5 maja jednostki dydaktyczne mogą zgłaszać kandydatury badaczy z zagranicy na wykładowców wizytujących UW w semestrze zimowym, w roku akademickim 2021/2022. To trzecia tura przyjmowania aplikacji.

Kandydatury mogą zgłaszać jednostki dydaktyczne Uniwersytetu Warszawskiego. Do 12 czerwca zostanie opublikowana lista zagranicznych naukowców, którzy zostaną zakwalifikowani do zatrudnienia na stanowisku wykładowcy wizytującego.

 

Do tej pory na UW przyjechało 20 dydaktyków. Liczba miejsc zależy od długości pobytu, jaki zadeklarują naukowcy. O przydziale miejsc decyduje komisja, mająca do rozdysponowania konkretną pulę, którą może podzielić na więcej przyjazdów krótszych lub mniej dłuższych. Wykładowcy wizytujący pracują z Warszawy, w takiej samej formie jak pozostali pracownicy wydziałów ─ online i hybrydowo. Na UW są zatrudniani na okres od dwóch do pięciu miesięcy.

 

Zatrudnianie badaczy z zagranicy ma przyczynić się do umiędzynarodowienia studiów, zapoznania studentów z różnorodnymi kulturami świata i stylami nauczania, poszerzenia oferty dydaktycznej UW o nowe specjalności naukowe, a także stworzenia studentom dodatkowych możliwości doskonalenia umiejętności językowych.

 

Konkurs na zagranicznych wykładowców wizytujących odbywa się w ramach Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju UW – ZIP, realizowanego w latach 2018-2022 i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER.

 

Szczegółowe informacje na temat zgłaszania kandydatur i zasad zatrudniania wykładowcy wizytującego znajdują się na stronie Zintegrowanego programu rozwoju. Kontakt w sprawie programu: visiting[at]uw.edu.pl, tel.: 22 55 24 080.