Publikujemy komunikat prorektora ds. współpracy i spraw pracowniczych dotyczący Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) na Uniwersytecie Warszawskim.
I. Zawarcie umowy z instytucją finansową o zarządzanie PPK na Uniwersytecie Warszawskim i uruchomienie PPK w UW

Uniwersytet Warszawski w dniu 26 marca 2021 r. zawarł umowę o zarządzanie pracowniczym planem kapitałowym z Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych PZU SA.

 

Fundusz ten będzie zarządzał środkami gromadzonymi przez uczestników PPK zatrudnionych na Uniwersytecie Warszawskim.

 

Najpóźniej 10 kwietnia 2021 r. zostanie zawarta z funduszem umowa o prowadzenie PPK – wyłącznie w imieniu pracowników/zleceniobiorców UW (w wieku 18-54), którzy nie zrezygnowali z uczestnictwa w PPK oraz pracowników/zleceniobiorców (w wieku 55-70), którzy dobrowolnie przystąpili do programu.  

 

Pierwsze składki do PPK zostaną naliczone od wynagrodzeń wypłacanych po 10 kwietnia 2021 r.

 

TFI PZU zaprasza pracowników Uniwersytetu Warszawskiego:

Po podpisaniu umowy o prowadzenie każdy uczestnik PPK otrzyma list powitalny (dostęp do serwisu inPZU) na adres korespondencyjny wskazany pracodawcy i zaewidencjonowany w SAP (należy sprawdzić w ESS, czy adres korespondencyjny jest aktualny, jeżeli nie – należy zgłosić zmianę do BSP).

 

II.  Zmiana wysokości wpłat podstawowych finansowanych przez uczestnika PPK 

Uczestnik PPK może obniżyć w określonych okolicznościach wpłatę podstawową lub zrezygnować z wcześniej zadeklarowanej niższej wpłaty podstawowej. 

 

Obowiązkowa składka podstawowa finansowana przez uczestnika PPK może wynosić mniej niż 2% wynagrodzenia, ale nie mniej niż 0,5% wynagrodzenia, jeżeli wynagrodzenie uczestnika PPK, osiągane z różnych źródeł, w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 120% minimalnego wynagrodzenia. 

 

Składka podstawowa w wysokości określonej lub zmienionej w deklaracji obowiązuje od kolejnego miesiąca po miesiącu, w którym uczestnik złożył deklarację. Nie uwzględnia się deklaracji obniżenia wpłaty podstawowej, w każdym miesiącu, w którym wynagrodzenie uczestnika PPK osiągane w UW przekracza kwotę odpowiadającą 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia. W terminie wypłaty wynagrodzeń i obliczenia składek do PPK Dział Płac UW weryfikuje spełnienie warunku nieprzekroczenia 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia w przypadku pracowników, którzy złożyli w poprzednim miesiącu Deklarację w zakresie finansowania wpłat podstawowych do pracowniczych planów kapitałowych (ppk)/declaration on financing the basic payments into employee capital plans (ppk). Jeżeli wynagrodzenie uczestnika PPK jest równe lub niższe niż 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia, stosuje się do wyliczenia składki podstawowej wartość wskazaną w ww. deklaracji, jeżeli natomiast wynagrodzenie uczestnika PPK jest wyższe niż 1,2-krotność minimalnego wynagrodzenia – stosuje się do wyliczenia wpłaty podstawowej w danym miesiącu standardową wysokość 2%.

 

Uczestnik PPK może w formie zmiany deklaracji zmienić wysokość wpłaty podstawowej obniżonej lub zrezygnować z obniżenia wpłaty.

 

Deklaracja w zakresie finansowania wpłat podstawowych do pracowniczych planów kapitałowych (PPK)/declaration on financing the basic payments into employee capital plans (PPK) – do pobrania na stronie BSP UW (zakładka PPK) >>

 

III.  Dobrowolna składka dodatkowa finansowana przez uczestnika PPK 

Uczestnik PPK może zadeklarować dobrowolną wpłatę dodatkową – do 2% wynagrodzenia brutto. 

 

Uczestnik PPK może w każdej chwili:

  1. zadeklarować dobrowolną wpłatę dodatkową;
  2. zmienić wysokość wpłaty dodatkowej; 
  3. zrezygnować z dokonywania wpłaty dodatkowej.

Deklaracja w zakresie finansowania wpłat dodatkowych do pracowniczych planów kapitałowych (PPK)/declaration on financing the additional payments into employee capital plans (PPK) – do pobrania na stronie BSP UW (zakładka PPK) >>

 

prof. dr hab. Sambor Grucza