Informacja w sprawie orzeczenia komisji dyscyplinarnej dotyczącej twitterowej wypowiedzi dr. hab. Jacka Kochanowskiego, prof. ucz. zawierającej wulgarne sformułowania.

Rektor UW uważał (i uważa nadal), że twitterowa wypowiedź dr. hab. Jacka Kochanowskiego, prof. ucz. z sierpnia ubiegłego roku nie mieści się w standardach debaty wypracowanych przez UW i skierował sprawę do rzecznika dyscyplinarnego UW ds. nauczycieli akademickich.

 

Rzecznik dyscyplinarny w trakcie prowadzonego postępowania wyjaśniającego uznał, że doszło do naruszenia godności nauczyciela akademickiego i wnioskował do komisji dyscyplinarnej o wymierzenie dr. hab. J. Kochanowskiemu, prof. ucz. kary nagany.

 

Komisja dyscyplinarna, po zapoznaniu się ze zgromadzonymi dokumentami, postępowanie jednak umorzyła. Komisja „uznała za bezsporne, że używanie wulgaryzmów w debacie jest niedopuszczalne i nie licuje ani z dobrymi obyczajami ani z zasadami etycznymi panującymi na Uniwersytecie Warszawskim (…). Jednakże Komisja wzięła pod uwagę fakt, że dr hab. Jacek Kochanowski, prof. ucz. kilkukrotnie przeprosił, a nawet wyraził ubolewanie za tweet obrażający małoletniego, który był pierwotnie podstawą wszczęcia postępowania”.

 

Zgodnie z art. 278. ust. 7 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce „Komisje dyscyplinarne są niezawisłe w zakresie orzekania oraz niezależne od organów władzy publicznej i organów uczelni (…)”.

 

Rektor UW jest zupełnie zaskoczony decyzją komisji o umorzeniu postępowania (bez wysłuchania stron i zważenia przedstawianych racji) i podtrzymuje swoją negatywną osobistą ocenę wypowiedzi profesora. W tej chwili analizuje uzasadnienie orzeczenia.

 

Anna KorzekwaJózefowicz

rzeczniczka prasowa UW

 

AKTUALIZACJA: 21 lutego rzecznik dyscyplinarny dla nauczycieli akademickich UW wniósł do Komisji Dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego odwołanie od orzeczenia Komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu Warszawskiego. Rzecznik wniósł o uchylenie orzeczenia i przekazanie sprawy ponownie do komisji uczelnianej w celu wydania orzeczenia.