Trwa rekrutacja studentów i doktorantów, którzy dzięki udziałowi w programie „UW: Inicjatywy dla otoczenia” chcieliby zdobyć doświadczenie, a także zaliczyć zajęcia ogólnouniwersyteckie lub praktyki.

To pierwsza edycja programu „UW: inicjatywy dla otoczenia”. W semestrze letnim studenci i doktoranci mogą dołączyć do jednego z czterech zespołów projektowych, którymi kierują tutorzy –  wykładowcy UW. Każda grupa będzie wspólnie realizować projekt, współpracując z firmą prywatną, organizacją pozarządową lub instytucją publiczną. Dzięki uczestniczeniu w projekcie można zdobyć doświadczenie zawodowe w danej branży, a jednocześnie zaliczyć 60 godzin zajęć ogólnouniwersyteckich lub 90 godzin praktyk kierunkowych.

 

Projekty są bardzo różnorodne. Studenci mogą nauczyć się sposobów pozyskiwania partnerów biznesowych, wziąć udział w przygotowaniu strategii komunikacyjnej i marketingowej internetowego portalu informacyjnego, poprowadzić warsztaty socjoterapeutyczne dla młodzieży lub skonstruować narzędzie do ewaluacji projektów realizowanych z budżetów partycypacyjnych.

 

Projekty semestru letniego 2016/2017:

 

Nabór do zespołów trwa do 11 stycznia – dla osób, które chcą w ten sposób zaliczyć zajęcia ogólnouniwersyteckie, do 22 stycznia – dla tych, którzy chcą zaliczyć praktyki lub zdobyć referencje zawodowe.

Szczegóły na temat rekrutacji znajdują się na stronie programu „UW: inicjatywy dal otoczenia”.