Publikujemy zarządzenie rektora UW z 18 czerwca dotyczące funkcjonowania Uniwersytetu Warszawskiego od 1 lipca 2021 roku.

18 czerwca prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW, wobec poprawy sytuacji epidemicznej w Polsce i powszechnej dostępności szczepień przeciwko COVID-19 oraz w związku z łagodzeniem obostrzeń na poziomie krajowym, wydał zarządzenie w sprawie funkcjonowania Uniwersytetu Warszawskiego w stanie epidemii COVID-19. Dokument dotyczy powrotu do stacjonarnego funkcjonowania uczelni, w tym powrotu do pracy w trybie stacjonarnym przez administrację uniwersytecką, przeprowadzania egzaminów doktorskich, a także organizowania szkół letnich, spotkań integracyjnych oraz posiedzeń gremiów uniwersyteckich.

Zarządzenie nr 98 rektora UW z 18 czerwca 2021 roku w sprawie funkcjonowania Uniwersytetu Warszawskiego w stanie epidemii COVID-19 wprowadza następujące zasady funkcjonowania uczelni:

 

  • Od 1 lipca 2021 r. Uniwersytet Warszawski funkcjonuje na zasadach ogólnych, czyli stacjonarnie. Ze względu jednak na trwanie na obszarze Polski stanu epidemii COVID-19 wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 do odwołania wprowadzono pewne wyjątki od wskazanej zasady, w myśl których w uzasadnionych przypadkach możliwa jest praca zdalna, jak również zdalne posiedzenia poszczególnych gremiów na UW.
  • Każdy członek wspólnoty Uniwersytetu Warszawskiego oraz inne osoby przebywające na terenie uczelni zobowiązani są do przestrzegania wymogów higieniczno-sanitarnych, wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz zaleceń i wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.
  • Na terenie Uniwersytetu Warszawskiego nie mogą przebywać osoby: zakażone wirusem SARS-CoV-2 lub u których zaobserwowano choćby jeden z objawów charakterystycznych dla COVID-19, a także członkowie społeczności UW, którzy mieszkają z osobami zakażonymi wirusem SARS-CoV-2 lub mającymi objawy charakterystyczne dla tej choroby.
  • W zakresie wydarzeń publicznych wskazano, że za wcześniejszą zgodą właściwego kierownika jednostki organizacyjnej lub kanclerza, na Uniwersytecie Warszawskim mogą odbywać się: publiczne wydarzenia, spotkania, imprezy integracyjne, kulturalne i naukowe, zgromadzenia i uroczystości. W tym: konferencje, sympozja i seminaria naukowe, wykłady otwarte, spotkania uczelnianych organizacji studenckich i doktoranckich, samorządu studenckiego i samorządu doktorantów oraz kursy i szkolenia.
  • Zmiany dotyczą również działania i udostępniania zbiorów stacjonarnie przez Bibliotekę Uniwersytecką w Warszawie oraz pozostałe biblioteki funkcjonujące na UW. Możliwe jest jednak częściowe udostępnianie zbiorów w trybie bezobsługowym. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie działa i udostępnia zbiory na zasadach ogólnych, w tym w soboty i niedziele.

AKTUALIZACJA (14.12.2021)

W przypadku, gdy sytuacja epidemiczna oraz liczba potwierdzonych zachorowań wśród mieszkańców domu studenta wskazuje na bardzo wysokie prawdopodobieństwo rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, kierownik domu studenta, po zasięgnięciu opinii Rady Mieszkańców, może wprowadzić zakaz odwiedzin w tym obiekcie na czas nie dłuższy niż 3 tygodnie.

Zakaz ten może zostać przedłużony o kolejne 3 tygodnie w razie utrzymywania się lub wzrostu bardzo wysokiego prawdopodobieństwa rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, na co wskazywać musi liczba potwierdzonych zachorowań wśród mieszkańców domu studenta.

 

Pełna treść zarządzenia dostępna jest w Monitorze UW >>

 

Zarządzenie nr 139 rektora UW z 15 listopada 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 98 rektora UW z 18 czerwca 2021 r. w sprawie funkcjonowania Uniwersytetu Warszawskiego w stanie epidemii COVID-19 >>

 

Zarządzenie nr 151 rektora UW z 14 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 98 rektora UW z 18 czerwca 2021 r. w sprawie funkcjonowania Uniwersytetu Warszawskiego w stanie epidemii COVID-19 >>