Czterech uniwersyteckich młodych naukowców ma szansę na Nagrodę Naukową „Polityki”. Są w gronie 15 finalistów wyłonionych przez profesorskie jury.

 

Po raz 15. „Polityka” wyłoniła 15 osób spośród 377 zgłoszonych w konkursie o Nagrodę Naukową. Na początku lata jury otrzymało formularze zgłoszeniowe z nazwiskami młodych naukowców. Po dwóch miesiącach każdy z członków musiał wybrać faworyta w swojej dziedzinie i uargumentować wybór. Tak wyłonieni zostali finaliści, którzy otrzymają po 10 tys. zł.

 

Naukowcy byli nominowani w pięciu kategoriach. W czterech z nich (oprócz nauk technicznych) Uniwersytet ma swoich przedstawicieli:

 

  • w naukach humanistycznych (filologia klasyczna) – dr Jan Jakub Kwapisz wykłada w Instytucie Filologii Klasycznej na Wydziale Polonistyki. Studentów uczy czytać i tłumaczyć starożytne teksty poetyckie po grecku i łacińsku. Z doktorem Kwapiszem poznają antyczne tragedie i komedie, dzieła Platona i Ksenofonta. Dr Kwapisz napisał książkę „The Greek Figure Poems. Hellenistica Groningana 19” o najwcześniejszych europejskich przykładach poezji wizualnej w literaturze starożytnych Greków.
  • w naukach społecznych (nauki prawne) – dr Kacper Tomasz Gradoń pracuje w Instytucie Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji. Jest dyrektorem Centrum Nauk Sądowych UW. Zajmuje stanowisko associate visiting professor w UCL Department of Security and Crime Science. Ma na swoim koncie granty na badania i stypendia, w tym Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców przyznane w 2011 r. Dr Gradoń przybliża studentom teoretyczne podstawy kryminalistyczne związane z prowadzeniem w warstwie operacyjnej śledztwa lub dochodzenia, a potem pomaga im przełożyć wiedzę teoretyczną na praktykę wykrywczą.
  • w naukach o życiu (biologia) – dr Paweł Piotr Szczęsny prowadzi badania w Zakładzie Biologii Molekularnej Roślin Instytutu Biologii Eksperymentalnej i Biotechnologii Roślin na Wydziale Biologii. Tłumaczy studentom, jak zastosować informatykę i nauki obliczeniowe do analizy genów, genomów i białek.
  • w naukach ścisłych (chemia) – dr Joanna Kowalska pracuje w Laboratorium Chemii Bioorganicznej Zakładu Biofizyki na Wydziale Fizyki. W ubiegłym roku na stworzenie zespołu pracującego nad badaniem „Nowe wysokoprzepustowe metody poszukiwania inhibitorów pirofosfataz o znaczeniu terapeutycznym oparte na fluorofosforanowych analogach nukleotydów” dr Kowalska otrzymała 1,2 mln zł w konkursie grantowym Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Tematyka jej badań obejmuje chemiczną syntezę i badanie właściwości modyfikowanych nukleotydów o znaczeniu biologicznym, nukleotydy odporne na degradację enzymatyczną, projektowanie i syntezę analogów końca 5′ mRNA (kapu) jako reagentów do otrzymywania cząsteczek mRNA o zastosowaniu w biotechnologii i potencjalnie w medycynie, projektowanie i syntezę analogów kapu o właściwościach silnych inhibitorów procesu biosyntezy białka.

 

Piątka laureatów zostanie wskazana przez kapitułę społeczną, w której skład wejdą osoby znane z aktywności publicznej oraz interesujących, szerokich poglądów na rzeczywistość społeczną. Naukowcy reprezentujący dziedziny o wyjątkowym znaczeniu dla rozwoju kraju otrzymają po 30 tys. zł. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 18 października.