Wnioski o dofinansowanie wypoczynku organizowanego we własnym zakresie (tzw. wczasów pod gruszą) dla pracowników Uniwersytetu Warszawskiego i ich dzieci do 16. roku życia można składać w formie elektronicznej. W tym celu została uruchomiona specjalna aplikacja.

Fundusz świadczeń socjalnych UW umożliwia ubieganie się pracownikom uczelni m.in. o dofinansowanie wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie (tzw. wczasów pod gruszą). Mogą z niego skorzystać także ich dzieci:

– do 16. roku życia;

– jeżeli nadal kształcą się w szkole – do ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia (po udokumentowaniu zaświadczeniem ze szkoły lub poświadczoną za zgodność kopią legitymacji szkolnej/studenckiej);
– całkowicie niezdolne do samodzielnej egzystencji ze względu na chorobę, wymagające stałej opieki i pomocy osób drugich w pełnieniu ról społecznych i codziennej egzystencji (po udokumentowaniu orzeczeniem uprawnionych instytucji ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności) – bez względu na wiek.
Kwota przyznanego świadczenia uzależniona jest od średniego miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie.

Wnioski o dofinansowanie wczasów pod gruszą dla pracowników i ich dzieci do 16. roku życia można składać także w formie elektronicznej. W tym celu uruchomiono specjalną aplikację, dostępną pod adresem generator.ds.uw.edu.pl.

Szczegółowa instrukcja dotycząca składania wniosków znajduje się tutaj >>

W przypadku ubiegania się o pozostałe świadczenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚW) oraz wniosków o dofinansowanie takich form wypoczynku, do których – zgodnie z Regulaminem ZFŚS – trzeba dodać załączniki, należy je składać w formie papierowej, korzystając z jednej z poniższych możliwości:

– za pośrednictwem Kancelarii UW;

– przesyłając pocztą na adres:  Uniwersytet Warszawski – Biuro Spraw Socjalnych, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa;

– bezpośrednio w uruchomionym przez Biuro Spraw Socjalnych Punkcie przyjęć wniosków ZFŚS, który znajduje się na Małym Dziedzińcu przy bramie obok Księgarni Liber. Punkt czynny jest w godzinach 10:00-14:00.

 

Dofinansowanie do wypoczynku

Pracownicy, emeryci i renciści Uniwersytetu, a także członkowie ich rodzin wymienieni w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) mogą alternatywnie skorzystać z jednego typu dofinansowania do wypoczynku:

  • organizowanego przez Uniwersytet Warszawski; 
  • wykupionego indywidualnie w innych instytucjach uprawnionych do organizowania wypoczynku;
  • organizowanych we własnym zakresie wczasów turystycznych (tzw. „wczasów pod gruszą”). 

 

Doktoranci i ich dzieci (w zakresie określonym Regulaminem ZFŚS) mogą się ubiegać o dofinansowanie wypoczynku:

  • organizowanego przez Uniwersytet Warszawski; 
  • wykupionego indywidualnie w innych instytucjach uprawnionych do organizowania wypoczynku.