Nowe rodzaje danych na temat mobilności terytorialnej oraz wzmocnienie współpracy badaczy UW z zagranicznymi naukowcami z innych uczelni i instytucji to spodziewane rezultaty konkursów prowadzonych w ramach programu IDUB. Konkursy skierowane są do wszystkich pracowników badawczych lub badawczo-dydaktycznych UW posiadających co najmniej stopień naukowy doktora oraz zespołów projektowych.

Pierwszy z konkursów prowadzony jest w ramach działania I.3.9 „Mobilność i nierówności przez pryzmat nowych cyfrowych źródeł danych” Priorytetowego Obszaru Badawczego V programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”.

 

Jego celem jest stworzenie na UW programu badawczego wykorzystującego nowe rodzaje danych w innowacyjnych badaniach poświęconych determinantom, pomiarowi i skutkom mobilności terytorialnej, mobilności społecznej i nierówności ekonomicznej.

 

Nabór wniosków trwa do 24 listopada. O dofinansowanie w wysokości 10 tys. do 40 tys. zł mogą ubiegać się pracownicy badawczy oraz badawczo-dydaktyczni posiadający co najmniej stopień naukowy doktora lub zespoły pracowników.

Więcej informacji na temat konkursu znajduje się na stronie: https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl

Tandemy dla doskonałości

Założeniem konkursu będącego częścią działania II.2.1. „Program dla naukowców wizytujących: Tandemy dla doskonałości” jest stworzenie „tandemów”, czyli niewielkich zespołów naukowych składających się z zagranicznego badacza oraz badaczy z Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Dzięki tej współpracy możliwe będzie m.in. przenoszenie know-how dotyczącego metod badawczych i organizacji badań naukowych, pozwalającego na zwiększenie widoczności badań UW na arenie międzynarodowej oraz stymulowanie tworzenia nowych lub udoskonalenia istniejących grup badawczych.

 

Wnioski konkursowe w ramach tego działania mogą składać do 20 grudnia pracownicy badawczy lub badawczo-dydaktyczni posiadający co najmniej stopień naukowy doktora lub zespoły pracowników.

 

Działanie ma charakter horyzontalny i jest otwarte dla wszystkich dyscyplin badań realizowanych na UW. Wybrane projekty otrzymają dofinansowanie w wysokości do 250 tys. zł.

Więcej informacji na temat konkursu znajduje się pod adresem: https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl