Prof. Jacek Klinowski, wybitny chemik z Uniwersytetu w Cambridge, otrzyma tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego. Uroczystość nadania odbędzie się 8 grudnia w Pałacu Kazimierzowskim. Transmisję wydarzenia będzie można oglądać online.

Prof. Jacek Klinowski jest uznawany za jednego z pionierów zastosowania metody badania katalizatorów zeolitowych za pomocą spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego z rotacją pod tzw. „kątem magicznym” (MAS NMR). To metoda, która znalazła powszechne zastosowanie w badaniach ciał stałych.

 

Jest również znawcą zeolitów, czyli minerałów glinokrzemianowych, które należą do najważniejszych katalizatorów w przemyśle chemicznym, są też nośnikami leków. Niemal wszystkie współczesne publikacje dotyczące chemii zeolitów odnoszą się do wyników badań MAS NMR. Stosując tę metodę, prof. Klinowski badał również materiały ceramiczne, węglowe (fulereny), drewno, ultramaryny, krzemiany czy materiały biologiczne. Znaczące są również wyniki jego badań wyjaśniające strukturę tlenku grafitu – poprzedziły one o kilka lat odkrycie grafenu. Na uwagę zasługują też przeprowadzone przez prof. Klinowskiego badania tkanki mózgowej osób chorych na Alzheimera, w których po raz pierwszy wykazano obecności glinu w układzie nerwowym człowieka.

 

Prof. Jacek Klinowski jest autorem 502 prac naukowych. Większość z nich ukazała się w prestiżowych czasopismach, m.in. „Nature”, „Science” czy „Lancet”. O ich istotnym wpływie na środowisko naukowe świadczy liczba ponad 20 tys. cytowań oraz indeks Hirscha: 67. Jest to jedna z dwóch najwyższych wartości tego indeksu, które osiągnęli naukowcy z Polski.

 

Ambasador polskiej nauki

Prof. Jacek Klinowski zawsze wspierał rozwój polskich badaczy, zapraszając ich do współpracy w laboratorium NMR ciała stałego na Wydziale Chemii Uniwersytetu w Cambridge. Przez środowisko uczonych uznawany jest za  ambasadora nauki polskiej i Polski na świecie.

 

Mimo że uczony od 1968 roku mieszka zagranicą, to jego związki z krajem pozostają nadal silne. Od 27 lat jest członkiem zagranicznym Polskiej Akademii Umiejętności, członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Polskiego Towarzystwa Zeolitowego. Będąc profesorem Uniwersytetu w Cambridge prowadził wykłady ze spektroskopii NMR na Uniwersytecie Jagiellońskim czy Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w  Poznaniu. Przez wiele lat był też recenzentem w głównych polskich agencjach naukowych. Wspólnie z badaczami z Uniwersytetu Warszawskiego i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego opublikował 55 prac naukowych.

 

Spośród pozanaukowych zainteresowań prof. Jacka Klinowskiego należy wymienić muzykę (gra na fortepianie) oraz film. Jest współautorem kilkutomowej encyklopedii filmu fabularnego „Cinema, the magic vehicle: a guide to its achievement”, która w Polsce została wydana pod tytułem „Kino, wehikuł magiczny”.

 

Decyzję o nadaniu profesorowi tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego podjął Senat uczelni 24 czerwca 2020 roku. Uroczystość wręczenia odbędzie się 8 grudnia, o godz. 12.00 w Sali Senatu Pałacu Kazimierzowskiego, przy Krakowskim Przedmieściu 26/28. Laudację promocyjną wygłosi prof. Krzysztof Woźniak z Wydziału Chemii UW. Wydarzenie będzie można obejrzeć online na uniwersyteckim kanele YouTube. Transmisja będzie też prowadzona w języku angielskim.