Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło kolejne edycje konkursów OPUS i PRELUDIUM. Wśród nagrodzonych projektów są czterdzieści dwa realizowane przez badaczki i badaczy z Uniwersytetu Warszawskiego.

W obu konkursach nagrodzono razem 407 projektów na kwotę około 338 mln zł. Naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego otrzymali czterdzieści dwa granty.

 

OPUS 25

Konkurs OPUS jest skierowany do naukowców na wszystkich etapach kariery. Kierownikiem projektu może być osoba, która ma w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną lub przyjętą do druku pracę lub – w przypadku nauk o sztuce – jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe, nie musi mieć stopnia doktora. Granty OPUS umożliwiają realizację kilkuletnich projektów, zbudowanie dużych zespołów naukowych, wykorzystanie międzynarodowych urządzeń badawczych czy współpracę z partnerami zagranicznymi.

 

Spośród 2184 wniosków do finansowania zakwalifikowano 176 na łączną kwotę około 301,6 mln zł.

W konkursie OPUS 25 Narodowe Centrum Nauki przyznało środki na realizację dwunastu projektów zgłoszonych przez naukowców z UW:
 • „Marea”/Filoksenite nad jeziorem Mareotis – późnoantyczne miasto idealne i stacja dla pielgrzymów, kierownik: prof. Tomasz Derda (Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. Kazimierza Michałowskiego; Wydział Archeologii), przyznane finansowanie: 1 840 498 zł;
 • Manuscript Aubin No. 20: zapomniana przedhiszpańska plansza dywinacyjna z Mezoameryki w kolekcji Biblioteki Narodowej Francji, kierownik: dr hab. Katarzyna Mikulska (Wydział Neofilologii), przyznane finansowanie: 708 631 zł;
 • Cenieni i niezapomniani. Trwałe rody, władza i porządek społeczny w starożytnych Andach, kierownik: prof. Miłosz Paweł Giersz (Wydział Archeologii), przyznane finansowanie: 2 917 227 zł;
 • Ekonomiczna wartość zdrowia – efekty zakresu i preferencje względem ryzyka w wycenie śmiertelności i zachorowalności, kierownik: prof. Mikołaj Czajkowski (Wydział Nauk Ekonomicznych), przyznane dofinansowanie: 968 680 zł;
 • Gospodarcze i społeczne konsekwencje łamania konstytucji – mechanizmy i mikropodstawy, kierownik: prof. Katarzyna Emilia Metelska-Szaniawska (Wydział Nauk Ekonomicznych), przyznane finansowanie: 668 901 zł;
 • Lokalne dziedzictwo kulinarne jako łącznik między człowiekiem i przyrodą w kontekście koncepcji systemu społeczno-ekologicznego, kierownik: dr hab. Marta Joanna Derek (Wydział Geografii i Studiów Regionalnych), przyznane finansowanie: 596 451 zł;
 • Mentalność spiskowa jako forma adaptacji do traumy historycznej: mechanizmy pośredniczące, następstwa społeczno-psychologiczne i czynniki chroniące, kierownik: prof. Michał Kamil Bilewicz (Wydział Psychologii), przyznane finansowanie: 1 345 296 zł;
 • INWADOPODIA W ZALEŻNEJ OD RECEPTORA AXL INWAZJI I LEKOOPORNOŚCI KOMÓREK NOWOTWOROWYCH, kierownik: dr Daria Paulina Zdżalik-Bielecka (Wydział Biologii), przyznane finansowanie: 3 369 396 zł;
 • Identyfikacja loci odpowiedzialnych za adaptację kukurydzy do chłodu na wczesnym etapie rozwoju, kierownik: dr Marcin Włodzimierz Grzybowski Uniwersytet (Wydział Biologii), przyznane finansowanie: 1 753 000 zł;
 • Przemiana fazowa we wczesnym Wszechświecie. Od precyzyjnego opisu do przewidywań obserwacyjnych, kierownik: dr Bogumiła Natalia Świeżewska (Wydział Fizyki), przyznane finansowanie: 1 354 566 zł;
 • Poczuj chemię, jeśli jesteś wystarczająco blisko -indukowana efektem bliskości ligacja SuFex dla biologii i medycyny mRNA, kierownik: prof. Jacek Jemielity (Centrum Nowych Technologii), przyznane finansowanie: 3 660 000 zł;
 • Badania fal grawitacyjnych w dobie odkryć LIGO-Virgo-KAGRA, kierownik: prof. Tomasz Wojciech Bulik (Uniwersytet Warszawski), przyznane finansowanie: 4 417 010 zł.
PRELUDIUM 22

Konkurs PRELUDIUM umożliwia badaczom na bardzo wczesnym etapie kariery – jeszcze przed uzyskaniem stopnia doktora – nabycie pierwszego doświadczenia w realizacji projektów badawczych trwających nawet trzy lata. Zespół badawczy w projekcie PRELUDIUM może się składać maksymalnie z trzech osób, w tym kierownika projektu i opiekuna naukowego.

 

Spośród 2153 wniosków do finansowania zakwalifikowano 231 na łączną kwotę 36,5 mln zł.

W konkursie PRELUDIUM 22 Narodowe Centrum Nauki przyznało środki na realizację trzydziestu projektów zgłoszonych przez naukowców z UW:
 • Archiwum awangardy. Interpretacje korespondencji Franciszki i Stefana Themersonów, kierownik: Honorata Katarzyna Sroka (Wydział Polonistyki), przyznane finansowanie: 105 868 zł;
 • Xawery Dunikowski a pojęcie czwartego wymiaru w sztuce polskiej pierwszej połowy XX wieku, kierownik: Łukasz Michał Żuchowski (Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce), przyznane finansowanie: 111 745 zł;
 • Listy Apostolskie z „Biblii Leopolity” (1561) i jej zrewidowanego wydania (1575). Kontrowersje philologia sacra i kształtowanie katolickiej ortodoksji we wczesnonowożytnej Polsce, kierownik: Tadeusz Aleksander Rubik (Wydział „Artes Liberales”), przyznane finansowanie: 133 353 zł;
 • Migracje francuskich architektów, budowniczych i inżynierów na ziemie Rzeczypospolitej w 4. Ćwierci XVII i XVIII wieku. Drogi, przyczyny i skutki, kierownik: Emma Julia Kołodziejek (Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce), przyznane finansowanie: 188 387 zł;
 • Ogródki w Nowej Hucie: działkowe praktyki i kultura zamieszkiwania, kierownik: Katarzyna Łatała (Wydział Polonistyki), przyznane finansowanie 135 270 zł;
 • Taktyczna tożsamość nowej fali tajwańskich migrantów w Chinach, kierownik: Ke Ai (Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce), przyznane finansowanie: 210 000 zł;
 • Preferencje i gotowość do płacenia za wartości użytkowe i nieużytkowe sztucznych raf w Polsce z uwzględnieniem zmniejszająca odległość, postaw środowiskowych i różnych metod pozyskiwania informacji, kierownik: Albert Mensah Kusi (Wydział Nauk Ekonomicznych), przyznane finansowanie: 209 920 zł;
 • Heterogeniczność preferencji dotyczących poprawy jakości powietrza w Polsce. Rola preferencji czasowych, intencji dotyczących posiadania dzieci i moralnego odłączenia, kierownik: Anna Maria Boros (Instytut Studiów Społecznych im. prof. Roberta B. Zajonca), przyznane finansowanie: 186 599 zł;
 • Czynniki behawioralne w badaniach preferencji deklarowanych oraz ich wpływ na wartość statystycznego życia (VSL), wartość statystycznego roku życia (VSLY) oraz wartość roku życia skorygowanego o jakość (VQALY), kierownik: Wojciech Maciej Zawadzki (Wydział Nauk Ekonomicznych), przyznane finansowanie: 170 300 zł;
 • Odpowiedzialność antymonopolowa w holdingu – w poszukiwaniu celu odpowiedzialności przebijającej, kierownik: Weronika Herbet-Homenda (Uniwersytet Warszawski), przyznane finansowanie: 67 499 zł;
 • System dozoru elektronicznego w Polsce w latach 2009-2023 w ocenie skazanych i specjalistó Wyzwania, szanse, perspektywy, kierownik: Paulina Hanna Sidor-Borek (Uniwersytet Warszawski), przyznane finansowanie: 204 381 zł;
 • Rozkład ryzyka kontraktowego w nietypowych stosunkach zatrudnienia kierownik: Ernestyna Anna Pachała-Szymczyk (Wydział Prawa i Administracji), przyznane finansowanie: 98 297 zł;
 • Status prawny inwestorów crowdfundingowych: pomiędzy ochroną a wykorzystaniem szans, kierownik: Aleksandra Dorota Szczęsna (Wydział Prawa i Administracji), przyznane finansowane: 208 146 zł;
 • Pozbawienie obywatelstwa jako sankcja za akty terroryzmu. Odkodowanie standardu prawnoczłowieczego, kierownik: Emil Dymitr Śliwiński (Uniwersytet Warszawski), przyznane finansowanie: 103 029 zł;
 • Samoregulacja, spostrzegany stres szkolny i dobrostan szkolny nastolatków, kierownik: Maja Gajda (Wydział Pedagogiczny), przyznane finansowanie 44 554 zł;
 • Alchemia obliczeniowa i walidacja eksperymentalna: hybrydowe podejście do projektowania nowych peptydów przeciwdrobnoustrojowych, kierownik: Piotr Maciej Chyży (Centrum Nowych Technologii), przyznane finansowanie: 139 997 zł;
 • Nowe spojrzenie na strukturę i funkcje systemów segregacji DNA plazmidów i chromosomów drugorzędowych typu repABC Alphaproteobacteria, kierownik: Elvira Krakowska (Wydział Biologii), przyznane finansowanie: 210 000 zł;
 • Białka BDH1 i BDH2 – brakujące elementy potrzebne do zrozumienia funkcji kompleksów SWI/SNF u Arabidopsis thaliana?, kierownik: Katarzyna Kapela (Wydział Biologii), przyznane finansowanie: 139 910 zł;
 • Określenie wpływu receptora SorLA na kształtowanie immunosupresyjnego charakteru mikrośrodowiska glejaka, kierownik: Paulina Kinga Kamińska (Wydział Biologii), przyznane finansowanie: 139 525 zł;
 • Pochodzenie nowoczesnych ryb promieniopłetwych, kierownik: Wojciech Mikołaj Pawlak (Wydział Biologii), przyznane finansowanie: 209 364 zł;
 • Trójciałowa fizyka gazów ultrazimnych: teoria kwantowych stanów słabo związanych w układach silnie oddziałujących, kierownik: Jacek Tomasz Gębala (Wydział Fizyki), przyznane finansowanie:158 367 zł;
 • Kołowy atom Rydberga – egzotyczna domieszka magnetyczna w ultrazimnym środowisku kwantowym, kierownik: Michał Wojciech Suchorowski (Wydział Fizyki), przyznane finansowanie: 204 960 zł;
 • Mikrosoczewki eliptyczne do badania efektów nieliniowych w małych mocach w półprzewodnikowych mikrownękach optycznych, kierownik: Magdalena Furman Uniwersytet (Wydział Fizyki), przyznane finansowanie: 139 080 zł;
 • Rozpuszczalniki głęboko eutektyczne o właściwościach redoks jako nowe „zielone” elektrolity dla celów hybrydowych kondensatorów elektrochemicznych, kierownik: Aleksandra Anna Mroziewicz (Wydział Chemii), przyznane finansowanie: 140 000 zł;
 • Dekonwolucja Widm Ramana Litowanych Tlenków Metali Przejściowych, kierownik: Alicja Głaszczka (Wydział Chemii), 208 620 zł;
 • Określenie struktury lokalnej węglika boru (B13C2) przy użyciu metody Pair Distribution Function, kierownik: Anna Katarzyna Piekara (Wydział Chemii), przyznane finansowanie: 136 628 zł;
 • Fotoresponsywne polimery w nowym świetle: ortogonalne fotoprzełączniki molekularne do konstrukcji funkcjonalnych materiałów polimerowych, kierownik: Piotr Karol Cieciórski (Wydział Chemii), przyznane finansowanie: 210 000 zł;
 • Obrazowanie i obliczenia w ośrodkach rozpraszających za pomocą wielopikselowych detektorów pojedynczych fotonów, kierownik: Adrian Artur Makowski (Wydział Fizyki), przyznane finansowanie: 139 989 zł;
 • Ocena uszkodzeń lasów świerkowych Tatr na podstawie serii czasowych Sentinel-2 z wykorzystaniem metod uczenia maszynowego, kierownik: Marcin Kluczek (Wydział Geografii i Studiów Regionalnych), przyznane finansowanie: 100 107 zł;
 • Wpływ domieszkowania i stopowania na dichalkogenki metali przejściowych wytwarzane metodą epitaksji z wiązek molekularnych, kierownik: Julia Kucharek (Wydział Fizyki), przyznane finansowanie: 209 840 zł.