Na Wydziale Prawa i Administracji powstanie Centrum Promocji Polskich Nauk Prawnych. Jego zadaniem będzie umiędzynarodowienie polskich nauk związanych z prawem.

Umiędzynarodowienie będzie polegało m.in. na spersonalizowanym wspomaganiu pracowników naukowych w publikowaniu w zagranicznych czasopismach o wysokim wskaźniku cytowań (ang. impact factor), budowaniu sieci współpracy naukowej, pozyskiwaniu zagranicznych pracowników naukowych do prowadzenia działalności naukowej w Polsce. Centrum składać się będzie z sekcji warszawskiej oraz sekcji kijowskiej. – Uznaliśmy, że uruchomienie przedstawicielstwa w Kijowie pozwoli wzmocnić pozycję Uniwersytetu Warszawskiego w Europie Środkowo-Wschodniej. Zakładamy, że zaowocuje to także szerokim otwarciem na obywateli Ukrainy zainteresowanych studiami w Warszawie oraz pozytywnie wpłynie na rozwój nauki prawa – zwłaszcza porównawczego – w obu krajach – opisuje dr Krzysztof Szczucki, kierownik Centrum Promocji Polskich Nauk Prawnych.

 

Rada WPiA 12 grudnia podjęła uchwałę w sprawie utworzenia centrum. Jednostka będzie sfinansowana z grantu z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 24 listopada rozstrzygnęło ono II konkurs Dialog, który wspiera działania na rzecz współpracy między sferą nauki a sferą społeczno-gospodarczą, a także podwyższania konkurencyjności badań naukowych. Grant wynosi 1,8 mln zł. Jeszcze trzy przedsięwzięcia zostały wyróżnione w ten sposób przez MNiSW.