To ostatnie chwile na wzięcie udziału w badaniu ankietowym „Twoja opinia się liczy”, oceniającym jakość kształcenia, które po raz piąty organizowane jest na UW. Ankieta potrwa do 31 lipca.

Kolejny raz studenci UW mogą wyrazić swoją opinię dotyczącą programów studiów, sposobu prowadzenia zajęć, infrastruktury uczelni, aktywności zawodowej i rynku pracy oraz przestrzegania praw studenta. Ankieta to krótki kwestionariusz zawierający dziewiętnaście pytań, dostępny w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej.

 

Aby wypełnić ankietę, należy zalogować się do systemu USOSweb lub wejść na stronę ankieter.mimuw.edu.pl. Znajdują się tam wszystkie informacje dotyczące tegorocznej edycji badania. Wypełnienie ankiety potrwa ok. 10-15 minut.

Nad ogólnouniwersytecką ankietą oceniającą jakość kształcenia czuwa Pracownia Ewaluacji Jakości Kształcenia, która od 2008 roku prowadzi badania ewaluacyjne. Kieruje ujednoliconym systemem studenckich ankiet oceny zajęć dydaktycznych. Bada również opinie doktorantów i pracowników. Na podstawie danych zebranych w trakcie ogólnouniwersyteckich badań ankietowych PEJK UW sporządza raporty, które przekazuje rektorowi, Uczelnianemu Zespołowi Zapewnienia Jakości Kształcenia, Senatowi UW, Zarządowi Samorządu Studentów UW oraz Zarządowi Samorządu Doktorantów UW. Informacje przedstawione w raporcie są podstawą do zmian poprawiających jakość kształcenia na uczelni.