Pracownicy, doktoranci i studenci UW mogą wziąć udział w badaniu „Równość na UW” na temat równego traktowania na Uniwersytecie Warszawskim. Ankietę można wypełniać do połowy marca.

Celem przedsięwzięcia jest poznanie doświadczeń społeczności UW – pracowników, studentów i doktorantów na temat sytuacji dyskryminacji, równego traktowania kobiet i mężczyzn w pracy i na studiach oraz problemów łączenia pracy z życiem rodzinnym.

 

Badanie realizowane jest przy pomocy elektronicznej ankiety on-line dostępnej po zalogowaniu się do USOSweb – dla pracowników naukowo-badawczych, doktorantów i studentów. Pozostali pracownicy otrzymają e-mailem zindywidualizowane linki, a osoby niekorzystające z poczty elektronicznej otrzymają ankiety w wersji papierowej.

 

Projekt realizowany jest przez Centrum Badań nad Uprzedzeniami UW oraz specjalistkę ds. równouprawnienia na UW przy wsparciu Pracowni Ewaluacji Jakości Kształcenia na UW.

 

Ankieta jest anonimowa. Odpowiedzi na pytania są automatycznie zapisywane w bazie danych odseparowanej od systemu USOSweb, bez możliwości identyfikacji respondentów.

 

W razie pytań zachęcamy do kontaktu: rownouprawnienie@uw.edu.pl.

 

Pracownicy i studenci mogą również skorzystać z kursu e-learningowego poświęconego problematyce równego traktowania i antydyskryminacji. Uczestnictwo w zajęciach „Kurs na Równość – Przeciwdziałanie dyskryminacji na UW” pozwoli uczestnikom dowiedzieć się tego, czym jest dyskryminacja oraz jakie konsekwencje z niej wynikają, przyjrzeć się własnej postawie wobec tematu równości płci oraz rozwinąć podstawowe umiejętności reagowania w przypadku dyskryminacji. Interaktywny e-kurs w postaci samouczka będzie dostępny przez 30 dni od momentu zapisania się na niego na ogólnouniwersyteckiej platformie Kampus. Po jego ukończeniu uczestnicy uzyskają certyfikat.

 

Kurs opracowali eksperci zajmujący się problematyką równego traktowania we współpracy z zespołem Centrum Kompetencji Cyfrowych UW.

Uniwersytet od kilku lat podejmuje systematyczne działania na rzecz budowania na uczelni środowiska wolnego od wszelkich form dyskryminacji, w którym każdy miałby zapewnione równe traktowanie bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, orientację seksualną, narodowość, pochodzenie etniczne czy wyznanie.

 

Od 2010 roku kwestiami równego traktowania na UW zajmuje się Komisja rektorska ds. przeciwdziałania dyskryminacji. Rok później uniwersytet – jako pierwsza uczelnia w Polsce – powołał rzecznika akademickiego, który wspiera członków społeczności akademickiej m.in. w sytuacjach związanych z przypadkami dyskryminacji. W 2016 roku na uczelni powstało stanowisko specjalisty ds. równouprawnienia.

 

Powstała też strona www.rownowazni.uw.edu.pl, na której można znaleźć informacje dotyczące m.in. tego czym jest dyskryminacja, co zrobić w przypadku bycia świadkiem dyskryminacji lub jej ofiarą, gdzie szukać wsparcia. Na stronie dostępny jest też „Poradnik antydyskryminacyjny dla osób studiujących i zatrudnionych na UW”.