Do 31 marca można wziąć udział w ankiecie na temat równego traktowania na Uniwersytecie Warszawskim. Badanie skierowane jest do wszystkich członków społeczności akademickiej.

Celem badania jest poznanie doświadczeń społeczności UW – pracowników, studentów i doktorantów w zakresie równego traktowania kobiet i mężczyzn w pracy i na studiach, oraz problemów z łączeniem pracy z życiem rodzinnym. Ankieta potrwa do końca marca a zebrane odpowiedzi pomogą stworzyć równościowy plan działań dla Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Ankieta dostępna jest w wersji polskiej i angielskiej. Pracownicy naukowo-badawczy, doktoranci i studenci mogą wziąć udział w badaniu po zalogowaniu się do USOSweb, natomiast pozostali pracownicy mogą to zrobić, wchodząc w otrzymany e-mailem zindywidualizowany link. Osoby niekorzystające z poczty elektronicznej mają możliwość wypełnienia ankiety papierowej.

 

Badanie jest anonimowe. Odpowiedzi zapisywane są w osobnej bazie danych, bez możliwości połączenia ich z respondentem. Wyniki będą prezentowane wyłącznie w postaci zbiorczych zestawień statystycznych.

 

Ankieta realizowana jest w ramach projektu „Równość na UW” przez Centrum Badań nad Uprzedzeniami UW oraz specjalistkę ds. równouprawnienia na UW przy wsparciu Pracowni Ewaluacji Jakości Kształcenia na UW.

 

Osoby zainteresowane mogą kierować pytania dotyczące tej inicjatywy na adres mailowy: rownouprawnienie@uw.edu.pl

 

Pracownicy i studenci mogą również skorzystać z kursu e-learningowego poświęconego problematyce równego traktowania i antydyskryminacji. Uczestnictwo w zajęciach „Kurs na Równość – Przeciwdziałanie dyskryminacji na UW” pozwoli uczestnikom dowiedzieć się tego, czym jest dyskryminacja oraz jakie konsekwencje z niej wynikają, przyjrzeć się własnej postawie wobec tematu równości płci oraz rozwinąć podstawowe umiejętności reagowania w przypadku dyskryminacji. Interaktywny e-kurs w postaci samouczka będzie dostępny przez 30 dni od momentu zapisania się na niego na ogólnouniwersyteckiej platformie Kampus. Po jego ukończeniu uczestnicy uzyskają certyfikat. Kurs opracowali eksperci zajmujący się problematyką równego traktowania we współpracy z zespołem Centrum Kompetencji Cyfrowych UW.

 

Uniwersytet od kilku lat podejmuje systematyczne działania na rzecz budowania na uczelni środowiska wolnego od wszelkich form dyskryminacji, w którym każdy miałby zapewnione równe traktowanie bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, orientację seksualną, narodowość, pochodzenie etniczne czy wyznanie.

 

Od 2010 roku kwestiami równego traktowania na UW zajmuje się Komisja rektorska ds. przeciwdziałania dyskryminacji. Rok później uniwersytet – jako pierwsza uczelnia w Polsce – powołał rzecznika akademickiego, który wspiera członków społeczności akademickiej m.in. w sytuacjach związanych z przypadkami dyskryminacji. W 2016 roku na uczelni powstało stanowisko specjalisty ds. równouprawnienia.

 

Powstała też strona www.rownowazni.uw.edu.pl, na której można znaleźć informacje dotyczące m.in. tego czym jest dyskryminacja, co zrobić w przypadku bycia świadkiem dyskryminacji lub jej ofiarą, gdzie szukać wsparcia. Na stronie dostępny jest też „Poradnik antydyskryminacyjny dla osób studiujących i zatrudnionych na UW”.