Uniwersytet Warszawski prowadzi badanie ankietowe wśród osób, które rozpoczęły w tym roku nowe studia – I i II stopnia lub jednolite magisterskie. Ma ono na celu zebranie opinii na temat studiów oraz diagnozę problemów, z którymi spotykają się nowo przyjęci studenci. Badanie potrwa do 6 stycznia.

Studenci pierwszego roku studiów licencjackich, magisterskich i jednolitych są zaproszeni do udziału w badaniu, które pozwoli uczelni na lepsze zrozumienie ich problemów i podjęcie działań poprawiających warunki studiowania na UW.

 

Badanie prowadzone jest przy pomocy aplikacji zintegrowanej z USOSweb. Dostęp do ankiety wymaga zalogowania (tak samo jak do USOSweb).

 

Pracownia Ewaluacji Jakości Kształcenia UW, która odpowiada za badanie, gwarantuje poufność zebranych danych. Po zakończeniu badania wszystkie odpowiedzi zostaną całkowicie zanonimizowane, a dostęp do nich będzie miał wyłącznie wąski zespół badawczy PEJK UW. Wyniki będą prezentowane tylko w postaci zbiorczych zestawień statystycznych (tabel, wykresów), niepozwalających na identyfikację pojedynczych respondentów.

 

Ankieta jest dostępna do 6 stycznia.