Uniwersytet Warszawski Akty prawne, wnioski i formularze

Akty prawne, wnioski i formularze

Krajowe akty prawne

Wewnętrzne przepisy

  • najważniejsze przepisy uniwersyteckie dostępne są w zakładce „Ważne dokumenty”;
  • wewnętrzne akty prawne (m.in. uchwały Senatu oraz zarządzenia Rektora) publikowane są w Monitorze UW;
  • od grudnia 2016 roku akty organów jednostek uniwersyteckich są publikowane w Dzienniku UW.

Formularze i wnioski

  • wzory formularzy i wniosków dostępne są na stronach internetowych biur i innych jednostek, m.in.:

Biura Spraw Pracowniczych (np. dokumenty dotyczące oceny okresowej, dodatkowego zatrudnienia, oświadczenia pracownika, skierowania na badania, wnioski związane z rodzicielstwem, wnioski w sprawie zatrudnienia),

Biura ds. Pomocy Materialnej (np. oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu,

Biura Współpracy z Zagranicą (dokumenty związane z podróżami służbowymi, zawieraniem oraz realizacją umów bilateralnych, uczestnictwem w projektach międzynarodowych w zakresie kształcenia i mobilności edukacyjnej),

Biura Obsługi Badań (np. umowy, harmonogramy, aneksy i raporty związane z realizacją projektów finansowanych ze środków MEiN i NCN, wewnętrzne formularze dotyczące BST i DSM),

Biura Promocji (np. formularze zamówienia materiałów promocyjnych, wizytówek, pieczątek, kalendarzy),

Kwestury (np. umowy o dzieło, umowy zlecenia, umowy licencyjne),

Pionu IT (np. wnioski o zakup sprzętu, zakup oprogramowania, założenie strony w domenie UW);

 

Monitor UW

Wewnętrzne akty prawne są publikowane w Monitorze UW.

 

Dziennik UW

Akty prawne wydawane przez jednostki UW są dostępne w Dzienniku UW.

Link do profilu Facebook Link to Twitter profile Link do kanału Youtube Link do profilu Instagram Link do profilu LinkedIn