Uniwersytet Warszawski Akty prawne, wnioski i formularze

Akty prawne, wnioski i formularze

Krajowe akty prawne
Wewnętrzne przepisy
  • najważniejsze przepisy uniwersyteckie dostępne są w zakładce Ważne dokumenty;
  • wewnętrzne akty prawne (m.in. uchwały Senatu oraz zarządzenia Rektora) publikowane są w Monitorze UW;
  • od grudnia 2016 roku akty organów jednostek uniwersyteckich są publikowane w Dzienniku UW.
Formularze i wnioski
  • wzory formularzy i wniosków dostępne są na stronach internetowych biur i innych jednostek, m.in.:

Biura Spraw Studenckich (np. decyzje administracyjne dotyczące toku studiów, umowy ze studentem o odpłatności),

Biura Spraw Pracowniczych (np. dokumenty dotyczące oceny okresowej, dodatkowego zatrudnienia, oświadczenia pracownika, skierowania na badania, wnioski związane z rodzicielstwem, wnioski w sprawie zatrudnienia),

Biura ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego (wnioski o pomoc z funduszu pomocy materialnej, umowy dotyczące promotorstwa, umowy o dzieło w przewodzie doktorskim i w komisji habilitacyjnej),

Biura Współpracy z Zagranicą (dokumenty związane z podróżami służbowymi, zawieraniem oraz realizacją umów bilateralnych, uczestnictwem w projektach międzynarodowych w zakresie kształcenia i mobilności edukacyjnej),

Biura Obsługi Badań (np. umowy, harmonogramy, aneksy i raporty związane z realizacją projektów finansowanych ze środków MNiSW i NCN, wewnętrzne formularze dotyczące BST i DSM),

Biura Promocji (np. formularze zamówienia materiałów promocyjnych, wizytówek, pieczątek, kalendarzy),

Kwestury (np. umowy o dzieło, umowy zlecenia, umowy licencyjne),

Pionu IT (np. wnioski o zakup sprzętu, zakup oprogramowania, założenie strony w domenie uw);

 

Monitor UW

Wewnętrzne akty prawne są publikowane w: Monitorze UW.

 

Dziennik UW

Akty prawne wydawane przez jednostki UW są dostępne w: Dzienniku UW.