Uniwersytet Warszawski Ważne dokumenty

Ramy prawne dla Uniwersytetu wyznacza ustawa „Prawo o szkolnictwie wyższym”, regulująca działalność wszystkich uczelni publicznych i niepublicznych w Polsce. Uczelnię obowiązują też przepisy „Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki”, „Ustawy o zasadach finansowania nauki”, a także szczegółowe akty prawne rady ministrów oraz ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Jako instytucja publiczna UW jest zobowiązany do przestrzegania ustaw: o rachunkowości, o finansach publicznych, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, prawa zamówień publicznych, a także przepisów podatkowych. Na uczelni spoczywa obowiązek śledzenia zmian prawnych: nowelizacji ustaw oraz wydawanych z dużą częstotliwością ministerialnych rozporządzeń, zarządzeń i obwieszczeń, które mają decydujący wpływ na codzienne funkcjonowanie uczelni. Strukturę uczelni, podział kompetencji władz, sprawy związane z dydaktyką oraz wiele innych kwestii regulują wewnętrzne przepisy uczelni, m.in. „Statut Uniwersytetu Warszawskiego”, „Regulamin organizacyjny administracji” oraz regulaminy studiów.

 

Zewnętrzne akty prawne

Prawo o szkolnictwie wyższym (pdf, tekst ujednolicony, 26 stycznia 2017 – 31 sierpnia 2017)

 

Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (pdf, tekst ujednolicony, wrzesień 2014)

 

Ustawa o zasadach finansowania nauki (pdf, tekst ujednolicony, marzec 2014)

Najnowsze akty prawne publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW:

dotyczące szkolnictwa wyższego

dotyczące spraw nauki

 

Wewnętrzne przepisy uniwersyteckie

Statut Uniwersytetu Warszawskiego (pdf, tekst jednolity z 7 lipca 2015 r.)

Statute of the University of Warsaw (pdf, resolution of the uniform text of 7 July 2015)

Uchwała nr 453 w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warszawskiego (pdf)

Obwieszczenie nr 2 z dnia 11 lutego 2016 r. (pdf)

Uchwała nr 556 w sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (pdf)

 

Regulamin studiów na Uniwersytecie Warszawskim (pdf, tekst jednolity z 22 kwietnia 2015 r.)

Rules of Study at the University of Warsaw (pdf, resolution of the Senate of the University of Warsaw of 22 April 2015)

 

Regulamin studiów doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim (pdf, tekst jednolity z 18 lipca 2016 r.)

 

Regulamin studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim (pdf, tekst jednolity z 22 lutego 2017 r.)

 

Regulamin Organizacyjny Administracji Uniwersytetu Warszawskiego z 21 lutego 2011 r. (pdf)

Zarządzenie nr 45 rektora UW z 20 czerwca 2016 r. w sprawie zmian organizacyjnych w administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego (pdf)

Zarządzenie nr 96 rektora UW z 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmian organizacyjnych w administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego (pdf)

Zarządzenie nr 19 rektora UW z 12 maja 2015 r. w sprawie zmian organizacyjnych w administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego (pdf)

Zarządzenie nr 21 rektora UW z 30 maja 2014 r. w sprawie zmian organizacyjnych w administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego (pdf)

Zarządzenie nr 18 rektora UW z 16 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian organizacyjnych w administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego (pdf)

Zarządzenie nr 18 rektora UW z 20 marca 2013 roku w sprawie zmian w administracji centralnej UW (pdf)

Zarządzenie nr 17 rektora UW z 20 marca 2013 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 5 z dnia 21 lutego 2011 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Administracji UW (pdf)

Zarządzenie nr 12 rektora UW z 6 marca 2013 roku w sprawie zmian w administracji centralnej UW (pdf)

Zarządzenie nr 74 rektora UW z 28 listopada 2012 r. w sprawie określenia schematu struktury organizacyjnej administracji centralnej UW (pdf)

Zarządzenie nr 9 rektora UW z 21 lutego 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 5 rektora UW z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Administracji UW (pdf)

 

Zarządzenie Rektora nr 29 z 6 kwietnia 2016 roku w sprawie bezpieczeństwa imprez (pdf)

Wybrane dokumenty w wersji angielskiej dostępne są na stronie: http://en.uw.edu.pl/about-university/important-document

Więcej o Uniwersytecie

SPRAWOZDANIA ROCZNE REKTORA UW (pdf-y)

za rok 2015 (29 czerwca 2016 r.)

za rok 2014 (24 czerwca 2015 r.)

za rok 2013 (25 czerwca 2014 r.)

za rok 2012 (19 czerwca 2013 r.)

za rok 2011 (13 czerwca 2012 r.)

za rok 2010 (15 czerwca 2011 r.)

za rok 2009 (16 czerwca 2010 r.), załączniki

za rok 2008 (17 czerwca 2009 r.), załączniki

za rok 2007 (18 czerwca 2008 r.), załączniki

 

Wewnętrzne akty prawne publikowane są w Monitorze UW

26 września 2001 roku Senat UW przyjął „Misję Uniwersytetu Warszawskiego”, zaś 13 marca 2008 roku obowiązującą obecnie wersję „Strategii UW”. Zobacz więcej