63 studentów Uniwersytetu Warszawskiego otrzymało stypendia Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe na rok akademicki 2020/2021. Co szósty wyróżniony student kształci się na UW.

Stypendia Ministra Edukacji i Nauki przyznawane są za wybitne osiągnięcia naukowe i artystyczne związane ze studiami oraz za osiągnięcia sportowe. W tym roku wnioski złożyło 861osób, spośród nich wyłoniona została grupa 362 studentów, którym przyznano stypendium. 63 z nich studiuje na Uniwersytecie Warszawskim.

 

Wśród laureatów stypendium z UW najwięcej osób kształci się na kierunkach: prawo (13), chemia (8), fizyka (7), Physics (5) czy Artes Liberales (4). Najwięcej stypendiów otrzymały osoby związane z Wydziałem Fizyki (16).

 

Wnioski zostały rozpatrzone przez Zespół doradczy do oceny wniosków o przyznanie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców. Zgłoszenia oceniono przy wykorzystaniu metody punktowej – laureaci stypendium otrzymali co najmniej 10 na 50 pkt.

 

Wysokość stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla studentów w roku akademickim 2020/2021 wynosi 17 tys. złotych.

 

Lista laureatów stypendium MEiN dostępna jest na stronie ministerstwa >>