Podniesienie jakości nauczania, kształcenia doktorantów, rozwój kompetencji studentów i pracowników, usprawnienie i unowocześnienie zarządzania to cele projektu, który w latach 2018-2022 będzie realizowany na Uniwersytecie Warszawskim dzięki dofinansowaniu z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Uniwersytet Warszawski jest jedną z dziesięciu polskich uczelni, które otrzymały dofinansowanie w konkursie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

 

UW otrzymał ponad 38 mln zł na działania wspierające kompleksowy rozwój. Zastosowanie podejścia zintegrowanego do działań na rzecz rozwoju pozwoli na wzmacnianie i korzystanie z efektów procesu dydaktycznego, procesu badawczego, jak również doświadczeń ze współpracy społeczności Uniwersytetu z otoczeniem społeczno-gospodarczych oraz ze środowiskiem międzynarodowym, dzięki czemu będzie możliwe wzmocnienie potencjału współpracy wewnętrznej i doskonalenie zarządzania uczelnią. Projekt „Program zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego” będzie realizowany w latach 2018-2022.

 

Działania w ramach program rozwoju UW dotyczą:

  • Podniesienia jakości kształcenia na studiach I i II stopnia oraz lepszego dostosowania programów do potrzeb społeczno-gospodarczych, m.in. dzięki uruchomieniu specjalistycznych międzyobszarowych lub interdyscyplinarnych programów studiów, nowych kierunków prowadzonych w języku angielskim, organizacji szkół letnich dla studentów i zwiększeniu liczby zajęć prowadzonych przez wykładowców z zagranicy.
  • Podniesienia jakości studiów doktoranckich przez zwiększenie mobilności doktorantów, m.in. dzięki stypendiom na wyjazdy zagraniczne, oraz wzmocnienie interdyscyplinarności studiów i badań doktoranckich.
  • Wsparcia rozwoju narzędzi informatycznych i wykorzystywania informacji w celu doskonalenia procesów zarządzania Uniwersytetem, m.in. przez integrację już działających na uczelni systemów informatycznych, a także podnoszenie kompetencji pracowników administracji i kadry kierowniczej za pomocą szkoleń z programów komputerowych, warsztatów dotyczących kompetencji miękkich czy kursów językowych.

 

Pracami nad przygotowaniem projektu kierowały prof. Jolanta Choińska-Mika, prorektor ds. studentów i jakości kształcenia, oraz prof. Anna Giza-Poleszczuk, prorektor ds. rozwoju, przy  wparciu dr Agnieszki Janiak-Jasińskiej, pełnomocnik rektora ds. jakości kształcenia, Biura Wspomagania Rozwoju, DELab UW, Inkubatora UW i Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji UW.

 

Szczegółowe informacje i listę nagrodzonych uczelni można znaleźć na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.