Uniwersytet Warszawski jest najbardziej aktywną polską uczelnią w programie Erasmus – wysyła i przyjmuje co roku największą liczbę stypendystów, zarządza największymi funduszami. Komisja Europejska przyznała UW Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (ECHE). Dokument umożliwia uczelni pozyskiwanie środków finansowych na projekty w programie Erasmus+ w latach 2021–2027 w obszarach dotyczących kształcenia, szkoleń, młodzieży i sportu.

Uniwersytet Warszawski uczestniczy w programie Erasmus od 1998 roku. Od tego czasu uczelnia zrealizowała ponad 25 tys. mobilności. Dzięki programowi Erasmus+ studenci, doktoranci i absolwenci mogą wyjechać na część studiów lub praktykę za granicę. Z możliwości wyjazdu korzystają też pracownicy. Nauczyciele akademiccy mogą poprowadzić zajęcia w zagranicznych ośrodkach, a pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi mogą skorzystać z wyjazdu, podczas którego mają możliwość zapoznania się z rozwiązaniami stosowanymi w innych instytucjach. Więcej informacji >>

 

Aktywny uniwersytet

Tylko w latach 2014–2020 ok. 8000 studentów, doktorantów i pracowników UW wyjechało za granicę, a przyjechało prawie 5500 osób. Zostało zrealizowanych niemal 70 projektów o łącznej wartości prawie 55 mln euro dotyczących mobilności, metod i treści kształcenia oraz zarządzania uczelnią.

 

11 grudnia 2020 roku Komisja Europejska podpisała porozumienie polityczne zawarte między Parlamentem Europejskim a państwami członkowskimi UE dotyczące nowego programu Erasmus+ oraz Europejskiego Korpusu Solidarności na lata 2021–2027. Budżet nowego programu Erasmus+ na lata 2021–2027 wynosi 26,2 mld euro. Wraz z kolejną perspektywą finansową zostały poszerzone założenia Erasmusa+. Program jest bardziej innowacyjny oraz cyfrowy.

 

ECHE

Karta Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (Erasmus Charter for Higher Education, ECHE) uprawnia do ubiegania się środki na projekty edukacyjne w programie Erasmus+, jak również inicjatywach: Erasmus+ Partnerstwa Strategiczne, Erasmus Mundus Joint Masters czy Uniwersytety Europejskie (4EU+).

 

2 lipca Senat Uniwersytetu Warszawskiego przyjął dokument.

 

Program Erasmus+ ma istotne znaczenie dla utworzenia Europejskiego Obszaru Edukacji (do 2025 roku), którego celem jest promowanie współpracy między państwami członkowskimi Unii Europejskiej (UE) oraz dalsza poprawa jakości i integracji krajowych systemów kształcenia i szkolenia.

Obowiązki wynikające z przyznania Karty Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (ECHE):
 • respektowanie zasad niedyskryminacji;
 • zapewnienie pełnego automatycznego uznania wszystkich osiągnięć studentów i pracowników;
 • publikowanie i regularne aktualizowanie katalogu przedmiotów;
 • zapewnienie dobrego przygotowania językowego uczestników wyjeżdżających, w tym osiągnięcie odpowiedniego poziomu biegłości językowej;
 • wdrażanie priorytetowych założeń programu poprzez: podjęcie działań niezbędnych do wdrożenia cyfrowych rozwiązań w zakresie zarządzania mobilnością; propagowanie praktyk przyjaznych dla środowiska, zachęcanie do udziału osób o mniejszych szansach.
Erasmus+ na UW w latach 2014–2020 w skrócie
 • prawie 6000 wyjazdów studentów, doktorantów i absolwentów;
 • ponad 2000 wyjazdów pracowników;
 • 5500 przyjazdów studentów, doktorantów i pracowników z uczelni zagranicznych;
 • niemal 70 projektów dotyczących treści i metod kształcenia oraz zarządzania uczelnią o łącznej wartości 55 mln euro (wykaz projektów finansowanych z funduszy ERASMUS lub PO WER, w których UW jest uczelnią koordynującą lub uczelnią partnerską >>);
 • współpraca z ok. 600 uczelniami zagranicznymi i trwałe partnerstwa strategiczne (np. Sojusz 4EU+);
 • aktywny udział Erasmus Student Network – Sekcji UW w opiece nad przyjeżdżającymi i wyjeżdżającymi studentami oraz w inicjatywach promujących UW;
 • codzienna współpraca BWZ z ok. 85 koordynatorami ds. mobilności na wydziałach;
 • aktywny udział UW w strategicznych projektach Komisji Europejskiej (EWP – Erasmus Without Paper; OLA – Online Learning Agreement);
 • przeprowadzone przez UW szkolenia dla pracowników działów współpracy z zagranicą kilkunastu polskich uczelni korzystających z systemu USOS (Uniwersytecki System Obsługi Studiów) zrzeszonych w MUCI (Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji) oraz dla pracowników Narodowej Agencji Programu Erasmus+;
 • organizacja wyjazdu na studia lub praktykę 10 osób ze znacznym lub bardzo dużym stopniem niepełnosprawności;
 • wpływ Programu na umiędzynarodowienie UW i widoczność na arenie międzynarodowej.