Poznaliśmy wyniki kompleksowej oceny parametrycznej dokonywanej przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych. Ocenie poddano blisko 1000 jednostek z całego kraju, w tym 30 z Uniwersytetu Warszawskiego. Eksperci KEJN brali pod uwagę osiągnięcia badawcze, potencjał jednostek oraz efekty ich działalności. Nasza uczelnia otrzymała w sumie 5 kategorii A+, 15 kategorii A oraz 10 kategorii B.

Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych dokonuje oceny parametrycznej co 4 lata. Poprzednią ewaluację prowadzono w 2013 roku. Eksperci brali pod uwagę 4 kryteria: osiągnięcia naukowe (m.in. publikacje w renomowanych czasopismach i monografie), potencjał naukowy, praktyczne oraz inne efekty działalności badawczej. Analizy dokonywane były na podstawie danych dostarczonych przez jednostki. Dodatkowej ocenie eksperckiej poddano jednostki, które wstępnie uzyskały kategorię A. Spośród nich wyłoniono wyróżniające się poziomem badań ośrodki, którym przyznawano kategorię A+.

 

W całej Polsce oceniono blisko 1000 jednostek naukowych, w tym wydziały i centra badawcze uczelni, instytuty Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze, muzea. Ośrodki były oceniane w ramach grup odpowiadających dziedzinom: nauk humanistycznych i społecznych; ścisłych i inżynieryjnych; nauk o życiu; nauk o sztuce i twórczości artystycznej. W stosunku do 2013 roku zmienił się sposób oceny jednostek niejednorodnych, a więc prowadzących badania w różnych obszarach. Działalność tych ośrodków była analizowana w ramach każdego obszaru, a następie za pomocą algorytmu ustalono ostateczną kategorię naukową.

 

Na Uniwersytecie Warszawskim ocenie poddano 30 jednostek. 5 otrzymało najwyższą kategorię A+, 15 kategorię A, 10 kategorię B. – Gratulujemy wszystkim tym jednostkom, które ponownie otrzymały wysokie kategorie lub poprawiły swoje wyniki – komentuje prof. Marcin Pałys, rektor UW. – W przypadku jednostek, które otrzymały kategorię B lub których ocena spadła, będziemy wspólnie z ich kierownikami analizować przyczyny i zastanawiać się, jakie działania należy podjąć. Dotyczy to m.in. jednostek zaliczonych do grupy niejednorodnych – dodaje rektor.

 

Wyniki oceny parametrycznej jednostek naukowych UW 2017