W dniu 31 stycznia 2020 roku odbędzie się Zgromadzenie Przedstawicieli Organizacji Studenckich Uniwersytetu Warszawskiego.

Podczas Zgromadzenia przeprowadzone zostaną wybory pięciu nowych członków Rady ds. Studenckiego Ruchu Naukowego Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Rada jest ciałem doradczym rektora w sprawach związanych ze studenckim ruchem naukowym, a w szczególności z podziałem środków przeznaczonych przez rektora na realizację przedsięwzięć naukowych lub artystycznych przez organizacje studenckie.

 

Kandydatem na członka Rady Konsultacyjnej może być każdy student lub doktorant. Kandydaturę zgłasza na piśmie prezes zarejestrowanego przed 31 lipca 2019 r. koła naukowego (organizacji studenckiej). Kandydatury należy zgłaszać do 24 stycznia 2020 r.  w sekretariacie Prorektora ds. studentów i jakości kształcenia w Pałacu Kazimierzowskim przy Krakowskim Przedmieściu 26/28.

 

Kandydat ma obowiązek do tego dnia złożyć:
– pisemną zgodę na kandydowanie,
– podpisaną przez siebie pisemną deklarację programową, której długość nie powinna przekraczać 3000 znaków, oraz jej kopię utrwaloną przy pomocy elektronicznego nośnika danych,
– pisemne deklaracje poparcia kandydatury podpisane przez prezesów co najmniej dwóch organizacji studenckich innych niż organizacja studencka zgłaszająca kandydaturę,
– opinię o kandydacie podpisaną przez opiekuna naukowego organizacji zgłaszającej kandydaturę opatrzoną pieczątką jednostki organizacyjnej Uniwersytetu zatrudniającej opiekuna naukowego.

Kandydat zobowiązany jest do przekazania w tym samym terminie kopii w wersji elektronicznej wszystkich składanych dokumentów.
Do oddania głosu w imieniu koła naukowego (uczelnianej organizacji studenckiej) uprawniony jest jej prezes lub osoba przez niego upoważniona. Wzór upoważnienia (pdf).
Procedurę wyborczą określa Regulamin Rady Konsultacyjnej ds. Studenckiego Ruchu Naukowego (pdf).

 

Zgromadzenie Przedstawicieli Organizacji Studenckich odbędzie się 31 stycznia o godzinie 17:00 w budynku Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Żwirki i Wigury 101 (Kampus Ochota) w Auli B.