Uniwersytet Warszawski Zespół Roboczy ds. przygotowania projektu zasad rekrutacji do szkół doktorskich

Przewodnicząca:

dr hab. Jolanta Choińska-Mika, prof. ucz. – prorektor ds. studentów i jakości kształcenia

 

Członkowie zespołu:

prof. dr hab. Maciej Abramowicz – dyrektor Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej

dr hab. Cezary Cieśliński, prof. ucz. – dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych

dr hab. Maciej Duszczyk – prorektor ds. naukowych

Maria Golińska-Wapińska – Zespół koordynatora ds. wdrożenia zmian wynikających z wprowadzenia nowej ustawy

dr Aleksander Jakubowski – Wydział Prawa i Administracji

dr Krzysztof Kaleta – Wydział Prawa i Administracji

Małgorzata Marszałek – kierownik Biura Spraw Doktoranckich

dr Jacek Piecha – Wydział Prawa i Administracji

Emil Ratowski – sekretarz Rady Konsultacyjnej ds. Studenckiego Ruchu Naukowego przy JM Rektorze Uniwersytetu Warszawskiego

Maksymilian Sas – Biuro Realizacji Zintegrowanego Programu Rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego

prof. dr hab. Paweł Swianiewicz – dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych

prof. dr hab. Jerzy Tiuryn – dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

 

Przedstawicielka doktorantów:

Natalia Greniewska – przewodnicząca Zarządu Samorządu Doktorantów

 

Przedstawiciel studentów:

Kamil Lebnicki – Wydział Filozofii i Socjologii

 

Zarządzenia:

Zarządzenie nr 161 rektora UW z dnia 31 października 2019 r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego ds. przygotowania projektu zasad rekrutacji do szkół doktorskich (pdf)