Uniwersytet Warszawski Zespół Roboczy ds. przygotowania projektu zasad rekrutacji do szkół doktorskich

Przewodnicząca:

dr hab. Jolanta Choińska-Mika, prof. ucz. – prorektor ds. studentów i jakości kształcenia

 

Członkowie zespołu:

prof. dr hab. Maciej Abramowicz – dyrektor Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej

dr hab. Cezary Cieśliński, prof. ucz. – dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych

dr hab. Maciej Duszczyk – prorektor ds. naukowych

Maria Golińska-Wapińska – Zespół koordynatora ds. wdrożenia zmian wynikających z wprowadzenia nowej ustawy

dr Aleksander Jakubowski – Wydział Prawa i Administracji

dr Krzysztof Kaleta – Wydział Prawa i Administracji

Małgorzata Marszałek – kierownik Biura Spraw Doktoranckich

dr Jacek Piecha – Wydział Prawa i Administracji

Emil Ratowski – sekretarz Rady Konsultacyjnej ds. Studenckiego Ruchu Naukowego przy JM Rektorze Uniwersytetu Warszawskiego

Maksymilian Sas – Biuro Realizacji Zintegrowanego Programu Rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego

prof. dr hab. Paweł Swianiewicz – dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych

prof. dr hab. Jerzy Tiuryn – dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

 

Przedstawicielka doktorantów:

Natalia Greniewska – przewodnicząca Zarządu Samorządu Doktorantów

 

Przedstawiciel studentów:

Kamil Lebnicki – Wydział Filozofii i Socjologii

 

Zarządzenia:

Zarządzenie nr 161 rektora UW z dnia 31 października 2019 r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego ds. przygotowania projektu zasad rekrutacji do szkół doktorskich (pdf)

Link do profilu Facebook Link to Twitter profile Link do kanału Youtube Link do profilu Instagram Link do profilu LinkedIn