Uniwersytet Warszawski Komisja Nagrody Dydaktycznej Rektora Uniwersytetu Warszawskiego

Komisja powołana na kadencję 2016-2020
Przewodnicząca

dr hab. Jolanta Choińska-Mika, prof. UW – prorektor ds. studentów i jakości kształcenia

 

Członkowie komisji

prof. dr hab. Zbigniew Marciniak – przewodniczący senackiej komisji ds. studentów, doktorantów i jakości kształcenia,

dr Agnieszka Janiak-Jasińska – przewodnicząca uczelnianego zespołu ds. jakości kształcenia,

dr hab. Ewa Haman – Wydział Psychologii,

dr hab. Andrzej Wysmołek, prof. UW – Wydział Fizyki,

Anna Klingofer – przedstawicielka doktorantów,

Jakub Bator – przedstawiciel studentów.

 

Zarządzenia

Zarządzenie nr 42 rektora UW z 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 28 rektora UW z 23 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Nagrody Dydaktycznej Rektora Uniwersytetu Warszawskiego na kadencje 2016-2020 (pdf)

Zarządzenie nr 28 rektora UW z 23 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Nagrody Dydaktycznej Rektora Uniwersytetu Warszawskiego na kadencję 2016-2020 (pdf)

www.monitor.uw.edu.pl

Monitor Uniwersytetu Warszawskiego to dziennik urzędowy uczelni. To w nim publikowane są uchwały Senatu, zarządzenia rektora, uchwały i zarządzenia innych organów uniwersyteckich, które dotyczą jednostek organizacyjnych uczelni.

 

www.senat.uw.edu.pl

Na stronie znajdują się informacje dotyczące działalności Senatu UW: lista senatorów, terminy spotkań, protokoły z posiedzeń, informacje dotyczące komisji senackich.