18 kwietnia Rada Wydziału Prawa i Administracji UW podjęła uchwałę w sprawie publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Treść uchwały:

 

„Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego zwraca się do Pani Prezes Rady Ministrów o bezzwłoczne opublikowanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie o sygnaturze K 47/15.

 

Obowiązek bezzwłocznej publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego wynika z dyspozycji art. 190 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Obowiązek ten jest bezwarunkowy. Organ zobowiązany do publikacji nie ma kompetencji do oceny prawidłowości wyroku jako ewentualnej przesłanki odmowy publikacji. Odmowa publikacji orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego oznacza także naruszenie konstytucyjnych i ustawowych granic kompetencji Prezesa Rady Ministrów, które może być kwalifikowane jako delikt konstytucyjny”.

 

Za podjęciem uchwały głosowało 76 członków Rady Wydziału, przeciw były 24 osoby, a 8 wstrzymało się od głosu.