Studenci studiów I stopnia, II stopnia oraz jednolitych magisterskich mogą ubiegać się o przyznanie stypendium rektora w roku akademickim 2019/2020. Termin składania wniosków upływa 25 października.

Na Uniwersytecie Warszawskim studenci studiów I stopnia, II stopnia oraz jednolitych magisterskich, jak również doktoranci, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020 mogą ubiegać się o przyznanie świadczeń pomocy materialnej. Znajdują się wśród nich: stypendium socjalne (w tym stypendium socjalne w zwiększonej wysokości), stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomoga oraz stypendium rektora. Zasady ich przyznawania określone są w nowym Regulaminie świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Zmiana zasad przyznawania stypendium rektora

Tak jak dotychczas, stypendium rektora może otrzymać student UW, który w poprzednim roku akademickim uzyskał wysoką średnią ocen bądź posiada znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe. Świadczenie przysługuje zarówno studentom stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Mogą je otrzymać także ci studenci I roku studiów I stopnia, którzy zdali egzamin maturalny w 2019 roku, posiadają tytuł laureata lub finalisty olimpiady bądź są medalistami co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie.

 

Osoby, które rozpoczynają naukę na studiach II stopnia mogą otrzymać stypendium na podstawie wyróżniających wyników w nauce (średniej ocen) uzyskanych na ostatnim roku studiów I stopnia oraz osiągnięć naukowych, artystycznych lub sportowych uzyskanych w cyklu dydaktycznym poprzedzającym ten, na który stypendium będzie przyznane. Warunkiem jest ukończenie studiów I stopnia nie wcześniej niż 12 miesięcy przed rozpoczęciem studiów II stopnia.

Najważniejsza zmiana, jaka zaszła w związku z wejściem w życie nowego Regulaminu świadczeń dla studentów UW, dotyczy stypendium przyznawanego na I roku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich. Poszerzono znacznie zakres uznawanych osiągnięć oraz zniesiono limit procentowy – stypendium otrzymują wszystkie osoby, które spełnią warunki (jednym z nich jest złożenie wniosku w terminie).

 

Druga istotna zmiana dotyczy sposobu dokumentowania osiągnięć: wszystkie dokumenty potwierdzające osiągnięcia powinny zostać dołączone do wniosku do ostatniego dnia terminu (25 października 2019 r.). Dokumenty dołączone po tym terminie nie będą uznawane.

Warto rozpocząć rejestrowanie wniosku o stypendium kilka dni przed upływem terminu. W przypadku niektórych osób konieczne bywa uzupełnienie danych, które muszą przemigrować z USOS do USOSweb.

 

Stypendium rektora dla doktorantów

O stypendium rektora w trwającym roku akademickim mogą się też ubiegać doktoranci, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem 2019/2020. Może je otrzymać doktorant, który w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki, na który ubiega się o przyznanie stypendium, spełnił łącznie następujące kryteria, wykazując się:

  • postępami w pracy naukowej,
  • postępami w przygotowaniu rozprawy doktorskiej,
  • szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej

Termin składania wniosków o stypendium rektora dla doktorantów mija 31 października.

Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w nowym Regulaminie świadczeń dla studentów UW >>

 

Wniosek o stypendium rektora generuje się w USOSweb (zakładka Dla Wszystkich -> Wnioski). Po zarejestrowaniu go należy wydrukować wniosek, podpisać go własnoręcznie, udokumentować zgodnie z załącznikiem nr 3 do Regulaminu świadczeń i w terminie do 25 października (lub 31 października w przypadku doktorantów) złożyć w jednostce, w której się studiuje lub wysłać go pocztą. Szczegółowe informacje odnośnie do stypendium rektora dla studentów znajdują się na stronie www.oks.uw.edu.pl.