Uniwersytet Warszawski Wsparcie socjalne

Pomoc materialna

Stypendia socjalne, socjalne w zwiększonej wysokości, specjalne dla osób z niepełnosprawnościami oraz zapomogi przyznają komisje stypendialne, które znajdują się na każdym z wydziałów i w innych jednostkach dydaktycznych. Otrzymanie stypendium rektora i innych stypendiów naukowych nie wyklucza możliwości uzyskania świadczeń pomocy materialnej.

Informacje o wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta oraz doktoranta uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne oraz wysokości świadczeń dla studentów i doktorantów w roku akademickim 2021/2022 znajdują się w postanowieniu nr 10 rektora UW z 29 października 2021 r. >>

 

Ubezpieczenie zdrowotne

Studenci UW mogą korzystać z usług każdej placówki medycznej, która ma podpisane umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Warunkiem darmowego korzystania z usług (takich jak konsultacje lekarza rodzinnego, opieka pielęgniarki lub położnej) jest wypełnienie deklaracji. Jednocześnie oznacza to rezygnację z usług dotychczasowego lekarza pierwszego kontaktu.

 

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków

Samorząd Studentów stara się o zniżki na ubezpieczenia NNW, studenci UW mogą korzystać z tańszych polis ISIC dostępnych w budynku ZSS (w innych biurach ISIC polisy sprzedawane są bez zniżki). Za sprawy związane z tym typem ubezpieczeń odpowiada Zarząd Samorządu Studentów.

 

  • ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie roczne od następstw nieszczęśliwych wypadków jest przeznaczone dla pracowników, doktorantów i studentów UW. Ochrona ubezpieczeniowa trwa całodobowo przez rok, także w trakcie ferii zimowych, wakacji letnich, praktyk studenckich oraz rekreacyjnego uprawiania sportu. Za sprawy związane z tym typem ubezpieczeń odpowiada Biuro Spraw Pracowniczych.

 

Ubezpieczenie podczas wyjazdów zagranicznych

Pracownicy i studenci UW mogą zawierać ubezpieczenia Kosztów Leczenia, Następstw Nieszczęśliwych Wypadków i Assistance w czasie zagranicznych wyjazdów służbowych (bez ograniczeń terytorialnych) na preferencyjnych warunkach składkowych w „UNIQA” Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

 

Dokumenty do pobrania:

umowa dot. ubezpieczeń na wyjazdy zagraniczne (pdf)

instrukcja zgłaszania szkód (pdf)

 

Ubezpieczenia na wyjazdy prowadzi także Kwestura UW.

 

Kwestura UW – ubezpieczenia na wyjazdy zagraniczne (międzynarodowe spotkania, konferencje, sympozja, stypendia, wymiany naukowe, wyjazdy na badania naukowe), ul. Karowa 20, kontakt: Emilia Rzeszotek I piętro, pok. 116, tel. 22 55 23 345; Małgorzata Połotnicka IV piętro, pok. 412, tel. 22 55 20 873