24 sierpnia odbyło się spotkanie przedstawicieli Uniwersytetu Warszawskiego oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Uczestniczyli w nim rektorzy i prorektorzy UW i WUM obecnej kadencji oraz nowe zespoły rektorskie obu uczelni, które rozpoczną urzędowanie we wrześniu. Rozmowy dotyczyły rozwoju współpracy naukowej i dydaktycznej uniwersytetów.

Wspólne inicjatywy

Uniwersytet Warszawski oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny od lat rozwijają wspólne projekty w zakresie badań oraz dydaktyki. W 2017 roku rektor UW prof. Marcin Pałys oraz rektor WUM prof. Mirosław Wielgoś postanowili zacieśnić tę współpracę. Uniwersytety uruchomiły program zajęć międzyuczelnianych oraz program mikrograntów na prowadzenie wspólnych badań finansowanych ze środków zewnętrznych. W latach 2018-2020 w ramach programu mikrograntów naukowcy otrzymali dofinansowanie na 27 wspólnych projektów. Współpracę z WUM nawiązały też: Inkubator UW, Uniwersytet Otwarty UW oraz Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii UW.

 

Podniesienie międzynarodowego znaczenia Uniwersytetu Warszawskiego dzięki rozwojowi współpracy z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym jest jednym z głównych celów programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”, na który UW otrzymał w październiku 2019 roku dofinansowanie w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Plany na przyszłość

Podczas spotkania, które odbyło się 24 sierpnia na UW, rektorzy rozmawiali o rozwoju wspólnych inicjatyw rozpoczętych w poprzednich latach i potwierdzili zainteresowanie kontynuowaniem strategicznej współpracy obu uczelni. Przeanalizowali aktualny stan współpracy i kwestie związane z możliwością federalizacji. Koncepcja federacji i projekt jej statutu zostały w 2019 roku opracowane, pozytywnie zaopiniowane przez władze rektorskie, Senaty i Rady Uczelni UW i WUM oraz skierowane do uzgodnień z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ministerstwo pozytywnie oceniło zaproponowany modelu federacji. Jego wdrożenie wymaga nowelizacji ustawy, czemu resort nauki jest przychylny.

 

Spotkanie zespołów rektorskich dotyczyło też m.in. organizacji konkursu na wspólne granty wewnętrzne realizowane przez naukowców UW i WUM w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” na Uniwersytecie Warszawskim.

 

Omówiono także perspektywę większego zaangażowania się Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w działania Sojuszu 4EU+, jako partnera stowarzyszonego. Już obecnie pracownicy WUM uczestniczą w projektach realizowanych przez partnerów sojuszu w ramach Flagshipu „Zdrowie i zmiany demograficzne w środowisku miejskim”. Biorą udział m.in. w inicjatywie „4EU+ Network against cancer”.

 

Rektorzy dyskutowali też o programie zajęć międzyuczelnianych, dzięki któremu studenci UW i WUM mogą od roku 2017/2018 zapisywać się na przedmioty oferowane przez partnerską uczelnię. Dyskusje dotyczyły porozumienia o kompensacji i rozliczeniu wzajemnie świadczonych godzin dydaktycznych.

 

Inne tematy poruszone w trakcie spotkania to m.in. porozumienie w sprawie Centrum Prawa Medycznego oraz aktualizacja porozumienia w sprawie wspólnego korzystania z aparatury „new generation sequencing”.