Senat Uniwersytetu podjął uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Studiów UW, który ma wejść w życie od roku akademickiego 2015/2016.

Na posiedzeniu w dniu 22 kwietnia Senat UW zdecydował o uchwaleniu Regulaminu Studiów, który ma wejść w życie od przyszłego roku akademickiego. Jakie zmiany czekają studentów?

 

Regulamin wprowadza wiele korzystnych rozwiązań. Studenci będą mieli teraz m.in. prawo do oceniania pracy biur administracji, które ich obsługują, czy korzystania z pomocy Uniwersytetu w pozyskiwaniu grantów naukowych i prowadzeniu badań. Nowością jest także np. możliwość skorzystania z urlopu naukowego i okolicznościowego przez studentów studiów II stopnia już na pierwszym roku ich trwania. Do regulaminu wpisano także możliwość korzystania z pomocy uniwersyteckiego ombudsmana, czyli rzeczniczki akademickiej.

 

W trakcie posiedzenia Senatu UW wprowadzane rozwiązania szczegółowo omawiała prof. Marta Kicińska-Habior, prorektor UW ds. studentów i jakości kształcenia. Pani rektor zasadniczą część swojej wypowiedzi poświęciła zapisom dotyczącym wznowienia studiów na czas obrony pracy magisterskiej po skreśleniu z listy studentów z powodu niezłożenia pracy dyplomowej.

 

Regulamin Studiów przewiduje, że student, który nie złożył w terminie pracy dyplomowej, jest skreślany z listy. – Skreślenie ze studiów jest obowiązkiem wynikającym z ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym”. Natomiast nie zamykamy osobom chętnym drogi powrotu na uczelnię – mówiła prof. Marta Kicińska-Habior. I wyjaśniała, że aby dokończyć studia, trzeba je wznowić i podpisać nową umowę z uczelnią, która to umowa precyzuje warunki opłat.

 

W regulaminie przewidziano, że osoba pragnąca wznowić studia ma:

  • możliwość wznowienia studiów i obronienia przygotowanej pracy dyplomowej w czasie 2 lat od daty skreślenia, bez konieczności uzupełniania różnic programowych,
  • w przypadku gdy praca jest już gotowa lub wymaga krótkotrwałej współpracy z opiekunem, wznowienie następuje na minimum miesiąc (w tym również na zasadzie indywidualnego określenia warunków zaliczenia seminarium dyplomowego),
  • pobierana jest opłata za powtarzanie seminarium dyplomowego, której wysokość jest ograniczona do maksimum 1/5 opłaty za powtarzanie etapu studiów (wydział może również ustalić opłatę w wysokości 0 złotych, jeżeli uzna to za właściwe; w komisjach, które ustalają wysokość opłat na wydziałach zasiadają też studenci),
  • powyższa opłata naliczana jest proporcjonalnie do liczby miesięcy od wznowienia do złożenia pracy dyplomowej, co oznacza, że jeśli ktoś został wznowiony na miesiąc, zapłaci za miesiąc studiowania,
  • po wznowieniu odzyskuje status studenta, a zatem wszystkie prawa studenckie (otrzymuje legitymację, ma prawo do wstępu do laboratoriów, korzystania z bibliotek czy ubiegania się o miejsce w domu studenckim).

 

Ta sprawa w ostatnich dniach wzbudzała ożywioną dyskusję wśród studentów. Członkowie „inicjatywy studenckiej przeciwko wprowadzeniu nowego Regulaminu Studiów UW w jego aktualnym brzmieniu” 21 kwietnia rozesłali list do członków Senatu UW dotyczący uregulowań w tej kwestii. W trakcie posiedzenia Senatu prof. Marta Kicińska-Habior odniosła się do obaw podnoszonych przez autorów listu, wskazując na istnienie w regulaminie licznych rozwiązań w sytuacjach, w których student ma trudności w przygotowaniu pracy w terminie, takich jak np. konieczność przeprowadzenia dodatkowych badań lub opóźnień w zbieraniu materiału, nagła choroba studenta, łączenie przez niego studiów z pracą, wychowywanie dzieci etc.

 

Do tych argumentów już się odnosiliśmy wcześniej.

 

Warto jednak raz jeszcze podkreślić kilka kwestii, które umykają uwadze członkom tej inicjatywy, a o których na posiedzeniu Senatu bardzo wyraźnie mówiła prorektor UW:

  1. Pracę dyplomową należy złożyć nie później niż miesiąc przed planowym terminem ukończenia studiów, chyba że szczegółowe zasady studiowania stanowią inaczej. Na naszej uczelni czas na złożenie pracy dyplomowej może dodatkowo zostać wydłużony do 31 grudnia (o tym, czy tak się stanie, decydują dziekani wydziałów; to do nich zainteresowani studenci powinni kierować podania w tej sprawie).
  2. Każdy, kto nie złoży pracy dyplomowej w terminie, jest skreślany z listy studentów. Tak było w latach ubiegłych, tak będzie i teraz. Nic się w tej sprawie nie zmienia, tego typu regulacje wynikają z ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym”.
  3. Bez zmian w stosunku do poprzedniego regulaminu pozostaje także termin na złożenie pracy dyplomowej bez konieczności uzupełnienia różnic programowych – tak jak już było wspomniane – student ma na to 2 lata, a jeśli wznowi studia na cały rok, to ten czas może się nawet wydłużyć do 3 lat.
  4. Same opłaty też nie są nowe. Były one pobierane w poprzednich latach jako opłaty za konsultacje. Różnica polega m.in. na tym, że teraz wprowadzono na całej uczelni stawkę maksymalną przy pobieraniu tych opłat. I tak na przykład, według znanych już stawek, określonych w cenniku na rok 2015/2016, opłaty za wznowienie studiów będą wynosiły na UW od 200 do 1400 zł w skali roku. Jeśli jednak student, który ma już gotową pracę, chciałby wznowić studia tylko na miesiąc, zapłaci za to od 20 do 140 zł (w zależności od kierunku na którym studiuje). Są to opłaty niższe od opłat, jakie były pobierane za konsultacje.
  5. Nowością za to jest fakt, że osoba wznawiana otrzymuje status studenta, a zatem i wszystkie prawa wiążące się z tym statusem.

 

Anna Korzekwa, rzecznik prasowy Uniwersytetu Warszawskiego

Pliki do pobrania:plik pomocniczy, ułatwiający czytelnikowi odnalezienie zmian (pdf)

oficjalna uchwała zamieszczona w Monitorze UW (pdf)