Trzy nowe kierunki na UW, które wystartują w październiku, mają charakter praktyczny. Absolwenci będą pracować jako farmaceuci, optycy i specjaliści od obliczeń wielkoskalowych.

Od października na Uniwersytecie Warszawskim będą prowadzone studia na trzech nowych kierunkach. Ich twórcy położyli nacisk na zajęcia w laboratoriach, praktyki zawodowe i pracę przy przedsięwzięciach badawczych.

 

Zaawansowane metody instrumentalne i techniki pomiarowe (Advanced Methods of Instrumental Analysis and Measurement Techniques) – studia I stopnia na Wydziale ChemiiW ciągu trzech lat student uczy się chemii fizycznej, nieorganicznej, organicznej, krystalografii i podstaw chemii teoretycznej. Dowiaduje się, jak zarządzać pracą w laboratorium. Na szóstym semestrze wybiera tematykę pracy inżynierskiej i kierownika dyplomu inżynierskiego (może wybrać współkierownika pracującego w innej instytucji). Duża część zajęć jest poświęcona analizie fizykochemicznej próbek i wykonywaniu eksperymentów.

 

Absolwenci tego kierunku będą mogli pracować w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, technologii chemicznej, jako specjaliści w dziedzinach: analityka żywności, kryminalistyka, badania kliniczne, farmaceutyka, analiza nowych materiałów. Czyli tam, gdzie potrzebne są bardzo precyzyjne pomiary. Po trzech latach studiów będą potrafili wykorzystać wiedzę do analizy wybranych problemów metrologicznych i chemometrycznych z wykorzystaniem m.in. metod matematycznych.

 

Wydział Chemii planuje w przyszłości uruchomić II stopień tych studiów.

 

Rejestracja na zaawansowane metody instrumentalne i techniki pomiarowe

 

Europejskie studia optyki okularowej i optometrii – studia I stopnia na Wydziale Fizyki

Uniwersytet Warszawski jest jednym z trzech uniwersytetów w Polsce, który kształci na tym kierunku. Kierunek dostosowany jest do zaleceń Europejskiej Rady Optometrii i Optyki w sprawie wykształcenia optyków okularowych i optometrystów.

 

Studia trwają cztery lata. Przygotowują do wykonywania zawodu optyka okularowego i optometrysty. W programie przewidziane są trzy miesiące praktyk zawodowych, a zajęcia na IV roku to przede wszystkim zajęcia o charakterze klinicznym.

 

Absolwenci tego kierunku będą mogli prowadzić samodzielnie warsztat okularowy i gabinet optometryczny oraz współdziałać z ortoptystą w dziedzinie rehabilitacji wad widzenia obuocznego i z lekarzem specjalistą w przypadku rozpoznania lub podejrzenia schorzeń organicznych.

 

Rejestracja na europejskie studia optyki okularowej i optometrii

 

Inżynieria obliczeniowa – studia II stopnia w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego

Studia trwają trzy semestry. Program studiów dotyczy zastosowania obliczeń naukowych do rozwiązywania problemów naukowych i technicznych. Studenci zdobędą wiedzę na temat wybranej dziedziny zastosowań obliczeń wielkoskalowych, wykorzystywanych algorytmów i metod obliczeniowych, a także wezmą udział w projektach obliczeniowych z wykorzystaniem superkomputerów. Będą brać udział w zadaniach związanych z bieżącym utrzymaniem systemów obliczeniowych ICM i projektach badawczych prowadzonych w ICM. Będą mogli zgłaszać własne pomysły przedsięwzięć. Trzymiesięczne praktyki odbędą w centrum komputerowym ICM UW lub w firmach z sektora IT w formie prac indywidualnych lub zespołowych.

 

Rejestracja na inżynierię obliczeniową

 

Nowe specjalności i zmiany kierunkowe

Po raz pierwszy uruchomiona została rekrutacja na kognitywistykę na studiach II stopnia (Wydział Psychologii). Do tej pory kognitywistyka prowadzona była jedynie na studiach licencjackich (Wydział Filozofii i Socjologii). Studia magisterskie trwać będą cztery semestry. W ich trakcie istnieje możliwość uczestnictwa w pracach zespołów badawczych i praktykach zawodowych w firmach z sektora B+R.

 

Studenci będą mieli do wyboru jedną z dwóch ścieżek edukacyjnych. Pierwsza, neurokognitywistyczna, dotyczy mózgowych i biologicznych podstaw procesów umysłowych, posługiwania się nowoczesnymi technikami badania aktywności mózgu oraz planowania i analizy badań. Druga, obliczeniowa, kładzie nacisk na metody modelowania procesów umysłowych, językowych i społecznych.

 

Rejestracja na kognitywistykę (II stopień)

 

W roku akademickim 2016/2017 pojawią się też nowe specjalności. I tak na przykład, na nowym Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych na studiach II stopnia – infobrokering polityczny oraz bezpieczeństwo wewnętrzne w języku angielskim; na Wydziale „Artes Liberales” na studiach II stopnia – między Wschodem a Zachodem – historia kultury i myśli, prowadzona z uniwersytetami z Rosji i Niemiec; na Wydziale Polonistyki – logopedia ogólna i logopedia szkolna.

 

Z kolei międzykierunkowe studia ekonomiczno-matematyczne i ekonomiczno-menedżerskie przekształcą się w dwie specjalności: międzykierunkowe studia ekonomoiczno-matematyczne (realizowane na matematyce i ekonomii) oraz międzykierunkowe studia ekonomiczno-menadżerskieie (realizowane na ekonomii i zarządzaniu). Studenci będą kształcić się na dwóch kierunkach równolegle i uzyskają dwa dyplomy.

 

Informacje o nowych specjalnościach wkrótce będą dostępne w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów na studia na UW.