Sztuka pisania, chemia medyczna, Machine Learning, nanoinżynieria czy publikowanie współczesne to przykłady nowych kierunków studiów, które zostaną uruchomione na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2021/2022.

Na Uniwersytecie Warszawskim można studiować kierunki humanistyczne, społeczne, ścisłe, a także interdyscyplinarne i w całości prowadzone w języku angielskim. W sumie jest ponad sto propozycji. W tym roku kandydaci mogą wybierać dodatkowo kilkanaście nowych programów studiów, w tym dwa anglojęzyczne.

Zapisy na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie na UW rozpoczną się 7 czerwca.

Nowe programy studiów I stopnia:

 • Chemia jądrowa i radiofarmaceutyki – studia na Wydziale Chemii. Studenci uczyć się będą obsługi nowoczesnej aparatury badawczej, takiej jak: detektor HPGetak, chromatograf HPLC, spektrometr IR czy potencjostat/galwanostat. Wśród obowiązkowych przedmiotów będą m.in.zajęcia z dozymetrii i ochrony radiologicznej, chemii jądrowej i radiacyjnej. Absolwenci tego kierunku będą mogli przystąpić do państwowego egzaminu na Inspektora Ochrony Radiologicznej. Zdobędą wiedzę i doświadczenie praktyczne dotyczące współczesnej chemii i fizyki jądrowej ze szczególnym uwzględnieniem m.in.  nowoczesnych technik laboratoryjnych, syntezy preparatów promieniotwórczych wykorzystywanych w medycynie czy dozymetrii promieniowania jonizującego.
 • Nanoinżynieria – studia inżynierskie prowadzone przez Wydział Fizyki we współpracy z Wydziałem Chemii. Odpowiadają na wyzwania stojące przed współczesną technologią w zakresie badań i wykorzystania nowych materiałów oraz technologii kwantowych. Studenci tego kierunku będą mieli dostęp do najnowocześniejszych laboratoriów na UW, europejskich sieci laboratoriów, np. Europejskiego Laboratorium Pól Magnetycznych czy polskiego i europejskiego laboratorium badań synchrotronowych. Interdyscyplinarność kierunku pozwoli absolwentom odnaleźć się nie tylko w pracy naukowej w dziedzinie chemii, fizyki i naukach pokrewnych , ale także  w finansach, bankowości i IT.
 • Sztuka pisania – kierunek na Wydziale Polonistyki. Studenci będą uczyli się, jak świadomie i adekwatnie do sytuacji używać języka jako narzędzia komunikacji oraz sztuki erystycznej. Zdobędą wiedzę ogólną i specjalistyczną, wzbogaconą o przykłady jej praktycznego zastosowania z czytania tekstów kultury, krytycznego myślenia czy prowadzenia dyskusji i pisania tekstów użytkowych. Podczas studiów przewidziane są również zajęcia praktyczne służące zapoznaniu studentów z programami komputerowymi do składania tekstów czy ich redagowania. Zajęcia te będę prowadzone w ramach warsztatów z praktykującymi pisarzami, dziennikarzami, krytykami muzycznymi i literackimi.

 

Nowe programy studiów II stopnia:

 • Architektura przestrzeni informacyjnych – studia będą prowadzone na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii. Wśród zajęć będą m.in.: interakcja człowiek-komputer, projektowanie interakcji, user experience (UX), organizacja wiedzy w architekturze informacji i UX, programowanie, a także elementy psychologii poznawczej w architekturze informacji i UX. Absolwenci tego kierunku będą mogli podjąć pracę w zawodach związanych ze światem nowych technologii informacyjnych, m.in. jako architekci informacji, analitycy informacji, specjaliści ds. metadanych, projektanci serwisów www czy redaktorzy serwisów internetowych.
 • Chemia medyczna – kierunek na Wydziale Chemii, studenci tego kierunku wybierają jedną spośród dwóch ścieżek edukacyjno-badawczych: „Leki – od projektowania do wdrożenia leku” albo „Bioanalityka medyczna”. Pierwsza z nich dotyczy zagadnień związanych z poszukiwaniem nowych leków, ich projektowaniem, syntezą, modyfikacją, analizą, ochroną patentową, badaniami klinicznymi i przygotowaniem do wdrożenia. Druga ścieżka związana jest z opracowywaniem nowych metod do badania mechanizmów procesów zachodzących w organizmach żywych na poziomie molekularnym, ich monitorowania oraz zastosowania w szeroko rozumianej diagnostyce medycznej. Absolwenci będą mogli podjąć pracę w firmach i laboratoriach badawczych w branży chemicznej, biotechnologicznej, biochemicznej, farmaceutycznej, diagnostycznej, kosmetycznej i spożywczej.
 • Publikowanie współczesne – studia na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, przeznaczone dla osób, które chcą rozwinąć kompetencje potrzebne do prowadzenia działań wydawniczych, księgarskich i innych niezbędnych do pracy na rynku książki (zarówno tradycyjnym, jak i cyfrowym). Studenci będą mogli uczestniczyć w zajęciach m.in. z: roli książki w komunikacji społecznej, redakcyjnego opracowania tekstu, psychologii biznesu czy mediów cyfrowych. Absolwenci będą mieli odpowiednie kompetencje, aby obejmować kierownicze stanowiska w instytucjach, firmach i organizacjach, które mają wpływ na kształtowanie rynku książki. Zdobyte umiejętności ułatwią też prowadzenie własnej firmy wydawniczej lub księgarskiej.
 • Praca socjalna – kierunek prowadzony na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji. Studenci będą mieli do wyboru trzy ścieżki edukacyjne przygotowujące do pełnienia ról zawodowych właściwych praktyce ogólnej, mikro i makropraktyce. Będą przygotowywani do profesjonalnego wykonywania zawodów pomocowych, pracując m.in. jako asystenci rodziny, kliniczni pracownicy socjalni, koordynatorzy pieczy zastępczej, organizatorzy społeczności lokalnej, koordynatorzy indywidualnych planów usług społecznych czy streetworkerzy.
 • Radiogenomika – studia na Wydziale Chemii stworzone w ramach programu Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza (IDUB). Kierunek powstał w odpowiedzi na rosnącą potrzebę kształcenia ekspertów o interdyscyplinarnych umiejętnościach z pogranicza nauk ścisłych, medycyny i farmacji. Program studiów obejmuje zagadnienia z zakresu chemii jądrowej, obrazowania i modelowania molekularnego czy genomiki, w tym badań genetycznych, określania podłoża genetycznego różnych chorób, zasad prowadzenia badań w fazie przedklinicznej i klinicznej. Studenci będą mieli możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego podczas obowiązkowych praktyk u współpracujących partnerów gospodarczych z sektora firm biotechnologicznych, farmaceutycznych czy diagnostycznych.
 • Socjologia interwencji społecznych – studia na Wydziale Socjologii, które wykorzystują międzynarodowe wzorce aktywności naukowej i nauczania w obszarze public sociology. Studenci zdobędą umiejętności metodologiczne i eksperckie niezbędne do świadomego analizowania i kształtowania polityk publicznych. We współpracy z partnerami zewnętrznymi, m.in. organizacjami sektora publicznego, organizacjami pozarządowymi, związkami zawodowymi lub przedsiębiorstwami, zrealizują grupowy projekt badawczy. Absolwenci tego kierunku będą przygotowani do pracy w administracji publicznej w Polsce, organizacjach międzynarodowych, organach jednostek samorządu terytorialnego, działach analitycznych firm i organizacji, firmach oferujących analizy, badania i ekspertyzy.
 • Machine Learning – kierunek anglojęzyczny prowadzony na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki. Poza podstawami uczenia maszynowego studenci poznają najnowsze odkrycia z dziedziny matematyki i informatyki, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań w przetwarzaniu obrazów, przetwarzaniu języka naturalnego czy robotyce. W programie przewidziany jest obowiązkowy staż i zespołowy projekt naukowo-wdrożeniowy. Absolwenci tego kierunku przygotowani będą do pracy jako specjaliści z obszaru Data Science.
 • Religions of Asia and Africa: Buddhism, Islam and Others – studia w języku angielskim na Wydziale Orientalistycznym, które umożliwią poznanie najważniejszych panazjatyckich religii Wschodu. W trakcie zajęć studenci poznają zagadnienia związane z buddyzmem i islamem – historię ich upowszechnienia, najważniejsze postaci, odłamy, literaturę religijną, sztukę i symbolikę, terminologię, współczesne problemy i upowszechnienie tych religii na Zachodzie. Aby lepiej zrozumieć i poznać religie azjatyckie, studenci będą uczyli się jednego z języków religii – tybetańskiego lub arabskiego.
Ważne terminy

Rejestracja na studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie potrwa do 5 lipca. Zapisy prowadzone są przez system Internetowej Rekrutacji Kandydatów. Wyniki zostaną ogłoszone 19 lipca. Każdy kandydat będzie mógł je sprawdzić na indywidualnym koncie w systemie IRK. I tura składania dokumentów przez osoby przyjęte na studia odbędzie się od 20 do 22 lipca.

 

Lista kierunków oraz szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdują się na stronie Internetowej Rekrutacji Kandydatów.