W tym roku odbędzie się czwarta edycja nagrody dydaktycznej rektora UW przyznawanej indywidualnie nauczycielom akademickim za szczególne osiągnięcia na polu dydaktyki. W gronie kandydatów zgłoszonych do nagrody znajduje się 12 osób reprezentujących nauki humanistyczne, społeczne oraz ścisłe i przyrodnicze. Tekst o najlepszych dydaktykach można znaleźć w nowym numerze pisma „UW”.

Nagroda dydaktyczna rektora Uniwersytetu Warszawskiego przyznawana jest najlepszym nauczycielom akademickim za wybitne osiągnięcia dydaktyczne i wprowadzanie nowatorskich metod kształcenia. Co roku rektor przyznaje nagrodę w trzech dziedzinach: nauk humanistycznych, nauk społecznych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych. Wyróżnienie ma charakter nagrody finansowej.

 

Z wnioskiem o przyznanie nagrody dla nauczyciela akademickiego może wystąpić dziekan lub kierownik jednostki organizacyjnej. Zgłoszenia są oceniane przez komisję, której przewodniczy prorektor ds. studentów i jakości kształcenia. W skład komisji wchodzą także m.in. przedstawiciele studentów i doktorantów.

 

W tej edycji w gronie zgłoszonych kandydatów znajduje się 12 osób z różnych wydziałów i jednostek UW. Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się tradycyjnie w listopadzie z okazji Święta Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Dziedzina nauk humanistycznych

 

Prof. dr hab. Paweł Stępień, Wydział „Artes Liberales”: Prowadzi wykłady, konwersatoria i seminaria dla studentów dwóch kierunków: artes liberales i kulturoznawstwo – cywilizacja śródziemnomorska. W latach 2007-2016 prof. Stępień pełnił funkcję pełnomocnika rektora UW ds. jakości kształcenia. Od 2019 roku wchodzi w skład Zespołu Doradczego ds. Organizacji Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych. Jest kierownikiem eksperymentalnej, międzynarodowej specjalności Między Wschodem a Zachodem – historia kultury i myśli, prowadzonej na kierunku artes liberales. W pierwszym trymestrze roku akademickiego 2018/2019 wykładał jako profesor wizytujący na Uniwersytecie w Cambridge.

 

Dr Piotr Schollenberger, Wydział Filozofii i Socjologii, Instytut Filozofii: Jest promotorem prac dyplomowych wielu studentów, inicjatorem współpracy z takimi ośrodkami jak Akademia Sztuk Pięknych, Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza czy Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki. Poza zajęciami w Instytucie Filozofii prowadzi wiele seminariów, spotkań dydaktycznych i konwersatoriów w ramach współpracy z innymi uczelniami i instytucjami. Wygłasza wykłady z zakresu etyki i filozofii sztuki, prowadzi warsztaty, spotkania z artystami.

 

Prof. dr hab. Małgorzata Tryuk, Wydział Lingwistyki Stosowanej, Instytut Lingwistyki Stosowanej: Jej zainteresowania skupiają się wokół zagadnień związanych z przekładem, w tym szczególnie z kształceniem tłumaczy. Jest promotorem wielu prac magisterskich. W ramach Programu Indywidualizacji Kształcenia (PIK) zorganizowała dla studentów wykłady wybitnych translatoryków z wybranych uniwersytetów europejskich. Jako pierwsza w Polsce zajęła się organizacją lekcji wirtualnych z uniwersytetami i instytucjami europejskimi.

 

Dr Jan Rogala, Wydział Orientalistyczny, Zakład Turkologii i Ludów Azji Środkowej: Prowadzi zajęcia dydaktyczne związane z Azją Środkową, a w szczególności z Mongolią. Jest autorem nowatorskiego podręcznika do nauki współczesnego języka mongolskiego. Dr Rogala pełni funkcję kierownika Komisji Dydaktycznej Wydziału Orientalistycznego UW. W ramach tej komisji koordynował i aktywnie uczestniczył w pracach związanych z tworzeniem nowych programów dydaktycznych przyjętych do realizacji od roku akademickiego 2019/2020.

 

Prof. dr hab. Leszek Zasztowt, Wydział Orientalistyczny, Studium Europy Wschodniej: Jego zainteresowania naukowe obejmują dzieje Rosji carskiej, ZSRR oraz Europy Środkowo-Wschodniej w XX w., historię Polaków i polskości w Rosji, ZSRR i w Europie Środkowo-Wschodniej oraz na ziemiach polskich pod zaborami. Prof. Zasztowt jest wieloletnim wykładowcą na kierunku studia wschodnie na Wydziale Orientalistycznym. Jest także promotorem licznych prac magisterskich.

 

Dziedzina nauk społecznych

 

Dr hab. Agata Dziewulska, Centrum Europejskie: Jest zaangażowana w rozwijanie programów studiów i nowoczesnych form kształcenia. Ostatnim jej przedsięwzięciem są gry strategiczne. Jest autorką gry „Peace by Piece” związanej z kierunkami studiów realizowanymi w Centrum Europejskim. Przygotowany przez nią symulator stabilizacji państw pokonfliktowych (dofinansowany w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki z 2017 roku) stanowi innowacyjne narzędzie naukowo-dydaktyczne. Dr hab. Dziewulska przygotowuje zajęcia z użyciem symulatora i planuje rozwój tego projektu.

 

Dr Barbara Kwiatkowska–Tybulewicz, Wydział Pedagogiczny: Jest kierownikiem specjalności Edukacja artystyczna i medialna. Organizuje wymianę zagraniczną dla studentów tej specjalności, a także studenckie projekty edukacyjne w szkołach, galeriach czy teatrach. Dr Kwiatkowska-Tybulewicz jest także pionierką ogólnouniwersyteckich zajęć e-learningowych.

 

Dr Justyna Pokojska, Wydział Filozofii i Socjologii, Instytut Socjologii: Jej zajęcia łączą podstawy teoretyczne z prezentowaniem praktyki przygotowania i realizowania badań terenowych. Poza zajęciami obowiązkowymi organizuje też dla studentów wyjazdowe warsztaty badawcze. W ramach działalności w Digital Economy Lab UW dr Pokojska włącza studentów do realizowanych projektów. Na Wydziale Filozofii i Socjologii pełni funkcję pełnomocnika dziekana ds. praktyk zawodowych. We współpracy z Biurem Karier UW uczestniczyła w przygotowaniu nowego programu Aplikacyjnych prac dyplomowych.

 

Dr Katarzyna Wojnar, Instytut Ameryk i Europy: Część prowadzonych przez nią zajęć odbywa się w formie warsztatów obserwacji uczestniczącej w instytucjach miejskich czy organizacjach pozarządowych. Studenci, w ramach zajęć oraz projektów badawczych prowadzonych przez dr Wojnar, mieli możliwość zaprezentowania wyników swoich prac przed urzędnikami i przedstawicielami instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie polityk i programów publicznych. Dr Wojnar aktywnie uczestniczy w projektach międzynarodowej organizacji UNICA – Network of Universities from the Capitals of Europe.

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

 

Dr Anna Bąkowska, Wydział Geologii: Specjalizuje się w metodyce badań nad określeniem właściwości fizyczno-mechanicznych gruntów w warunkach obciążeń dynamicznych. Umiejętności dydaktyczne doskonaliła na kursach: Tutoring akademicki I stopnia oraz Praktyki Tutoringu Collegium Wratislaviense – Szkoła Tutorów II stopnia. Dr Anna Bąkowska prowadzi zajęcia nie tylko dla studentów Wydziału Geologii, ale także Wydziału Fizyki. Jest promotorem wielu prac licencjackich i magisterskich.

 

Dr hab. Andrzej Dragan, Wydział Fizyki: Specjalizuje się w relatywistycznej informacji kwantowej. Na Uniwersytecie w Nottingham prowadził badania związane z tą tematyką. Kontynuuje je na Uniwersytecie Warszawskim, aktywnie włączając w nie studentów. Efektem prowadzonych badań są liczne publikacje, których współautorami są studenci. Prowadzi na Wydziale Fizyki autorskie wykłady z zakresu szczególnej teorii względności oraz mechaniki kwantowej. Dr hab. Andrzej Dragan kieruje studiami indywidualnymi adresowanymi do wybitnie zdolnych studentów oraz koordynuje prace nad stworzeniem nowej koncepcji tych studiów. Jest także znanym popularyzatorem nauki.

 

Dr Krzysztof Ziach, Wydział Chemii: Jest zaangażowany w różne formy unowocześniania i uatrakcyjniania metod nauczania chemii organicznej. Jest jednym z inicjatorów zastosowania na zajęciach dla wszystkich studentów zestawu indywidualnych modeli molekularnych, co ułatwia zrozumienie trójwymiarowej struktury cząsteczek organicznych. Dzięki jego zaangażowaniu uruchomiono na Wydziale Chemii nowoczesne stałomagnesowe spektrum NMR. Dr Ziach współtworzył infrastrukturę wokół spektrum, w szczególności system bezpiecznego zapisu danych na serwerach i możliwości dalszej ich obróbki na komputerach w salach studenckich.