Uniwersytet Warszawski Informacja o przetwarzaniu danych osobowych podawanych we wnioskach

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych podawanych we wnioskach

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych podawanych we wnioskach o opinię Rektorskiej Komisji ds. Etyki Badań Naukowych z Udziałem Człowieka

Administrator danych

Administratorem Państwa danych podanych w formularzu „Wniosku o opinię Komisji Rektorskiej ds. Etyki Badań Naukowych z Udziałem Człowieka w sprawie zgodności projektu badania naukowego z zasadami etycznymi” i przetwarzanych w czasie procesu oceny wniosku oraz czasu trwania zgłoszonego przez Państwa projektu badawczego jest Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa.

 

Z administratorem można kontaktować się:

  • listownie: Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa (należy wskazać jednostkę organizacyjną do której kierowana jest korespondencja);
  • telefonicznie: 22 55 20 000.

 

Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować mailowo pod adresem: iod@adm.uw.edu.pl.

 

Z IOD można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski oraz korzystania przez Państwa z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

 

Cele i podstawy prawne przetwarzania

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu oceny złożonych przez Państwa wniosków o ocenę etyczną projektowanych badań.

Podstawę do przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. e RODO[1].

 

Zgodę można wycofać w każdym czasie m.in. wysyłając wiadomość e-mail na adres: komisja.etyki@uw.edu.pl. Przypominamy, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

Okres przechowywania danych

Państwa dane będą przetwarzane przez czas trwania oceny Państwa wniosku do Komisji, a po jego zakończeniu przez okres 6 lat od daty planowanego końca badań zgłaszanych do oceny Komisji.

 

Odbiorcy danych

Dostęp do Państwa danych osobowych będą posiadać upoważnieni pracownicy i członkowie Rektorskiej Komisji ds. Badań Naukowych z Udziałem Człowieka Uniwersytetu Warszawskiego, którzy muszą przetwarzać Państwa dane w związku z oceną Państwa wniosku pod względem realizowanym projektem.

 

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Państwa dane mogą być również przetwarzane przez naszego dostawcę usługi G-Suit dla edukacji firmę Google (z którą mamy podpisaną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych) w jej centrach przetwarzania danych[2]. Dodatkowo Państwa dane będą chronione przez standardy określone Tarczą Prywatności, zatwierdzoną przez Komisję Europejską[3]. Zapewni to Państwa danym odpowiedni poziom bezpieczeństwa.

 

Prawa związane z przetwarzaniem danych

Gwarantujemy Państwu realizację wszystkich Państwa praw na zasadach określonych przez RODO tj. prawo do:

  • dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii;
  • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • usunięcia danych osobowych (z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO);
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

 

Obowiązek podania danych i konsekwencja niepodania danych

Podanie danych jest niezbędne dla oceny wniosku o opinię Rektorskiej Komisji ds. Etyki Badań Naukowych z Udziałem Człowieka. Podanie innych danych jest dobrowolne.

 

 

 

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

[2] https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/index.html

[3] https://www.privacyshield.gov

Link do profilu Facebook Link to Twitter profile Link do kanału Youtube Link do profilu Instagram Link do profilu LinkedIn