W związku z doniesieniami medialnymi dotyczącymi sprawy zatrudnienia prof. dr. hab. Jana Hartmana na stanowisku profesora na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW przedstawiamy informacje na temat przebiegu tejże procedury.

W lipcu 2018 r. rektor UW ogłosił konkurs na stanowisko profesora w Katedrze Antropologii Mediów na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii. Zgodnie z procedurą sprawą zajmowała się Komisja Rektorska ds. Zatrudniania na Stanowiska Profesorów na UW. Komisja wyznaczyła 3 recenzentów, którzy przedstawili pozytywne opinie. Posiedzenie komisji w tej sprawie odbyło się 6 marca 2019 r. Członkowie komisji rozmawiali m.in. o tym, że w dorobku publikacyjnym kandydata do zatrudnienia w Katedrze Antropologii Mediów brak jest jakiejkolwiek publikacji poświęconej problematyce medioznawczej. Pojawiły się też zastrzeżenia, co do małej liczby wypromowanych przez niego magistrów i doktorów, a także co do naukowego charakteru jego ostatnich publikacji. Po dyskusji komisja przeprowadziła głosowanie, w wyniku którego rekomendowała prof. Hartmana do zatrudnienia. Otrzymał on 79 na 120 punktów.

 

Następnie sprawą zajmował się Senat UW. Podczas posiedzenia 3 kwietnia miał wyrazić opinię dotyczącą zatrudnienia prof. dr. hab. Jana Hartmana na stanowisku profesora na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii w Katedrze Antropologii Mediów. W trakcie posiedzenia Senatu Przewodniczący Komisji Rektorskiej ds. Zatrudniania na Stanowiska Profesorów na UW przedstawił senatorom przebieg posiedzenia komisji z 6 marca 2019 r. Następnie odbyła się dyskusja senatorów w tej sprawie. Rozmawiali oni o informacjach, które prof. Jan Hartman zawarł w ankiecie kandydata na stanowisko profesora. Ankieta zawiera pytania na temat przebiegu kariery akademickiej, osiągnięć naukowych oraz dydaktycznych.

 

Senatorowie zabierający głos w dyskusji zwrócili uwagę, że mogąc podać 5 ważnych publikacji, profesor wymienił tylko 3. 2 z nich ukazały się w wydawnictwie, które nie znajduje się na liście wydawnictw naukowych, a trzecia jest zbiorem esejów o charakterze literackim, nie zawiera tezy i argumentacji naukowej. Prof. Hartman przyznał też w ankiecie, że nie ma osiągnięć w zakresie promowania oryginalnych, innowacyjnych form dydaktycznych oraz nowych programów studiów. Zaznaczył, że nie bierze udziału w zespołowych badaniach naukowych i nie realizuje grantów, a jego kontakty międzynarodowe nie są rozległe.

 

Po zakończeniu dyskusji senatorowie przystąpili do głosowania. Oddano 54 głosy, 53 były ważne. Za głosowało 12 senatorów, 32 było przeciw, 9 się wstrzymało. W związku z wynikami głosowania Senat nie wyraził pozytywnej opinii dotyczącej zatrudnienia prof. dr. hab. Jana Hartmana na stanowisku profesora na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii.

 

Pozytywna opinia Senatu jest niezbędnym warunkiem do zatrudnienia.

Biuro Prasowe UW