W Sali Złotej Pałacu Kazimierzowskiego o godzinie 10:00 rozpocznie się uroczyste wręczenie stypendium im. Anny Bornus dla studentów ze znaczną niesprawnością ruchową.

 

Stypendium stanowi dar Rodziny Anny Bornus – studiującej na UW w latach 2010-2011, zmarłej z powodu choroby nowotworowej w dniu 6 stycznia 2013 roku. Rodzina Państwa Bornusów ufundowała wsparcie stypendialne, począwszy od roku akademickiego 2013/14. Stypendium ma na celu dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta osobistego dla studentów ze znaczną niesprawnością ruchową, głównie w czynnościach życia codziennego.