Do 31 października przyjmowane są oferty dotyczące najmu lokalu gastronomicznego w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie przy ul. Dobrej 56/66.

 

Lokal gastronomiczny składa się z sali głównej o powierzchni 305 m², zaplecza sali głównej o powierzchni 251 m² oraz części pomiędzy salą główną a zapleczem o powierzchni 102 m².

 

Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie oferty zawierającej co najmniej:

  1. Imię i nazwisko, PSEL, NIP oraz adres oferenta lub nazwę i siedzibę firmy, kserokopię dowodu osobistego.
  2. Dane kontaktowe: telefon, e-mail.
  3. W przypadku osób prawnych – aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej oraz opis prowadzonej działalności.
  4. Datę i miejsce sporządzenia oferty.
  5. Podpis oferenta (w przypadku podmiotów zbiorowych – reprezentantów) lub osoby przez oferenta upoważnionej. W przypadku upoważnienia do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w oryginale lub uwierzytelnionym odpisie.
  6. Oferowaną wysokość czynszu i proponowany sposób zabezpieczenia należności UW oraz wielkość zabezpieczenia.
  7. Ogólna prezentacja oferenta wraz z opisem dotychczasowej działalności oraz ewentualnymi referencjami.
  8. Plan proponowanego sposobu funkcjonowania gastronomii dla studentów.
  9. Oczekiwania oferenta w zakresie istotnych postanowień umowy, w tym okres trwania umowy.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „BUW GASTRONOMIA”  do 31 października na adres: Biuro ds. Nieruchomości Powiśle, ul. Dobra 68/70, 00-312 Warszawa. Dodatkowe informacje dotyczące najmu będą udzielane telefonicznie po nr tel. 22 55 25 918. Lokal można również oglądać od poniedziałku do piątku po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z Biurem ds. Nieruchomości Powiśle tel. 22 55 25 918.

 

Ogłoszenie dotyczące wyłonienia najemcy lokalu gastronomicznego w BUW >>

Informacja dla oferentów o przetwarzaniu danych >>

 

Uniwersytet zastrzega sobie prawo do wezwania oferenta do wyjaśnienia lub zmiany  lub unieważnienia postępowania w każdym czasie, bez podania przyczyn. Ponadto zastrzega sobie prawo wyboru oferty oraz prawo zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert.