Uniwersytet Warszawski Czasopisma wydawane na UW

„Barok” Historia-literatura-sztuka

www.barok-redakcja.uw.edu.pl

 

¿? – Czasopismo Iberystyczne

www.iberystyka.uw.edu.pl

 

Acta Albaruthenica

www.albaruthenica.uw.edu.pl

 

Acta Geologica Polonica

www.geojournals.pgi.gov.pl

 

Acta Philologica

www.acta.neofilologia.uw.edu.pl

 

Akme. Studia historica

www.ihuw.pl

 

Ameryka Łacińska. Kwartalnik analityczno-informacyjny

www.amerykalacinska.com

 

Anglica

www.anglica.ia.uw.edu.pl

 

Applied Linguistics Papers

www.alp.uw.edu.pl

 

Baltic Linguistics

www.balticlinguistics.uw.edu.pl

 

Bioarchaeology of the Near East

www.anthropology.uw.edu.pl

 

Biuletyn Migracyjny

www.biuletynmigracyjny.uw.edu.pl

 

Central and Eastern European Migration Review

www.ceemr.uw.edu.pl

 

Edukacja Filozoficzna

www.edukacja-filozoficzna.uw.edu.pl

 

Eidos. A Journal for Philosophy of Culture

www.eidos.uw.edu.pl

 

Ekonomia, Rynek, Gospodarka, Społeczeństwo

www.ekonomia.wne.uw.edu.pl

 

Faculty of Management Working Paper Series

www.wz.uw.edu.pl

 

Fasciculi Historici Novi

www.ihuw.pl

 

Filozofia Nauki

www.fn.uw.edu.pl

 

Forum Artis Rhetoricae

www.dig.pl

 

Ikonotheka

www.ikonotheka.ihs.uw.edu.pl

 

Interdisciplinary Journal of Economics and Business Law

www.ijebl.co.uk

 

Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny

www.ikar.wz.uw.edu.pl

 

Itinerarios. Revista de estudios linguisticos, literarios, históricos y antropológicos

www.itinerarios.uw.edu.pl

 

Journal of Banking and Financial Economics

www.wz.uw.edu.pl

 

Journal of Marketing and Consumer Behaviour in Emerging Markets

www.wz.uw.edu.pl

 

Komunikacja Specjalistyczna

www.ks.uw.edu.pl

 

Kultura Pedagogiczna

www.pedagog.uw.edu.pl

 

Kwartalnik Pedagogiczny

www.kp.edu.pl

 

Miscellanea Geographica – Regional Studies on Development

www.msg.wgsr.uw.edu.pl

 

Musicology Today

www.musicologytoday.hist.pl

 

Napis. Pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej

www.napis.edu.pl

 

Novensia

www.novae.uw.edu.pl

 

Nowy Prometeusz

www.nowyprometeusz.pl

 

Obóz

www.studium.uw.edu.pl

 

Palamedes: a journal of ancient history

www.lockwoodonlinejournals.com

 

Planeta Literatur. Journal of Global Literary Studies

 

Polish Archaeology in the Mediterranean

www.pcma.uw.edu.pl

 

Poradnik Językowy

www.poradnikjezykowy.uw.edu.pl

 

Prace Filologiczne

www.pracefilologiczne.uw.edu.pl

 

Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo

www.pracefilologiczne.uw.edu.pl

 

Prace i Studia Geograficzne

www.wgsr.uw.edu.pl

 

Pro Georgia

www.studium.uw.edu.pl

 

Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje

www.problemypolitykispolecznej.pl

 

Problemy zarządzania

www.pz.wz.uw.edu.pl

 

Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja

www.ipsir.uw.edu.pl

 

Przegląd Biblioteczny

www.wdib.uw.edu.pl

 

Przegląd Europejski

www.przegladeuropejski.wnpism.uw.edu.pl

 

Przegląd Filozoficzno-Literacki

www.pfl.uw.edu.pl

 

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria

www.pf.uw.edu.pl

 

Przegląd Historyczny

www.przegladhistoryczny.pl

 

Przegląd Humanistyczny

www.przegladhumanistyczny.pl

 

Przegląd Muzykologiczny

www.imuz.uw.edu.pl

 

Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego

www.przegladprawniczyuw.wpia.uw.edu.pl

 

Przegląd Wschodni

www.studium.uw.edu.pl

 

Psychologia-Etologia-Genetyka

www.cejsh.icm.edu.pl

 

Quaestiones Medii Aevi Novae

www.qman.com.pl

 

Recepcja-Transfer-Przekład

 

Revista del CESLA

www.revistadelcesla.com

 

Rocznik Centrum Studiów Białoruskich

www.studium.uw.edu.pl

 

Rocznik Strategiczny

www.pl.ism.uw.edu.pl

 

Scripta Biblica et Orientalia

www.kul.pl

 

Societas/Communitad

www.societas-communitas.isns.uw.edu.pl

 

Społeczeństwo Obywatelskie: badania, praktyka, polityka

www.ips.uw.edu.pl

 

Stan Rzeczy

www.stanrzeczy.edu.pl

 

Stosunki Międzynarodowe – International Relations

www.pl.ism.uw.edu.pl

 

Studia Europejskie

www.ce.uw.edu.pl

 

Studia i Materiały

www.sim.wz.uw.edu.pl

 

Studia i Materiały Archeologiczne

www.archeo.uw.edu.pl

 

Studia Indologiczne

 

Studia Interkulturowe Europy Środkowo-Wschodniej

www.sie.uw.edu.pl

 

Studia Iuridica

www.strony.wpia.uw.edu.pl

 

Studia Medioznawcze

www.studiamedioznawcze.pl

 

Studia Politologiczne

www.studiapolitologiczne.pl

 

Studia Polsko-Ukraińskie

www.studiapolskoukrainskie.uw.edu.pl

 

Studia Pragmalingwistyczne

www.studiapragmaling.uw.edu.pl

 

Studia Regionalne i Lokalne

www.studreg.uw.edu.pl

 

Studia Rossica

www.albaruthenica.uw.edu.pl

 

Studia Socjologiczne

www.studiasocjologiczne.pl

 

Studia Socjologiczno-Polityczne. Seria Nowa

www.studiasp.pl

 

Studia Ucrainica Varsoviensia

www.ukraina.uw.edu.pl

 

Studia Wschodnioeuropejskie

www.swe.uw.edu.pl

 

Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego

www.szd.ka.edu.pl

 

Studien zur Deutchkunde – Studia Niemcoznawcze

www.portal.uw.edu.pl

 

Studies of the Department of African Languages and Cultures

www.sdalc.uw.edu.pl

 

Sztuka i Filozofia

www.sztukaifilozofia.uw.edu.pl

 

Światowit

www.archeo.uw.edu.pl

 

Teka Historyka

www.ihuw.pl

 

Tekstualia. Palimpsesty Literackie Artystyczne Naukowe

www.tekstualia.pl

 

Tekst i dyskurs – Text und Diskurs

www.tekst-dyskurs.eu

 

The Americanist. Warsaw Journal for the Study of the United States

www.asc.uw.edu.pl

 

The Journal of Juristic Papyrology

 

The New Review: an International Journal of British Studies

 

Warsaw East European Review

www.studium.uw.edu.pl

 

Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze

 

Widok. Teorie i praktyki kultury wizualnej

www.pismowidok.org

 

Wiek Oświecenia

www.polon.uw.edu.pl

 

Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies (YARS)

www.yars.wz.uw.edu.pl

 

Yearbook of Polish European Studies

www.ce.uw.edu.pl

 

Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi

www.lis.uw.edu.pl

 

Zabezpieczenie Społeczne. Teoria, Prawo, Praktyka

www.ips.uw.edu.pl

 

Zagadnienia Informacji Naukowej

www.wdib.uw.edu.pl

 

Zeszyty Łużyckie

www.zeszytyluzyckie.uw.edu.pl

Przydatne linki

Baza publikacji naukowych UW

Polska Bibliografia Naukowa

Wirtualna Biblioteka Nauki

Centrum Otwartej Nauki

Biblioteka Otwartej Nauki

 

Pismo uczelni „UW”

Redagowane przez zespół Biura Prasowego UW czasopismo popularyzujące wiedzę o badaniach, osiągnięciach i wydarzeniach na Uniwersytecie Warszawskim.

Link do profilu Facebook Link to Twitter profile Link do kanału Youtube Link do profilu Instagram Link do profilu LinkedIn