Uniwersytet Warszawski Czasopisma wydawane na UW

Planeta Literatur. Journal of GlB2:G44obal Literary Studies

http://www.planeta-literatur.com

 

Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje

http://www.problemypolitykispolecznej.pl

 

Przegląd Europejski

http://przegladeuropejski.wdinp.uw.edu.pl

 

Rocznik Strategiczny

http://www.pl.ism.uw.edu.pl/publikacje/rocznik-strategiczny

 

Społeczeństwo Obywatelskie: badania, praktyka, polityka

http://ips.uw.edu.pl/badania-naukowe/zeszyty-naukowe-zrso

 

Stosunki Międzynarodowe – International Relations

http://www.pl.ism.uw.edu.pl/stosunki-miedzynarodowe-international-relations

 

Studia Medioznawcze

http://sm.id.uw.edu.pl

 

Studia Politologiczne

http://www.studiapolitologiczne.pl

 

Zabezpieczenie Społeczne. Teoria, Prawo, Praktyka

http://ips.uw.edu.pl/badania-naukowe/zeszyty-naukowe-zakladu-zabezpieczenia-spolecznego-ips

 

Przegląd Biblioteczny

https://www.wdib.uw.edu.pl/wydzial/nauka-i-badania/czasopisma-wydzialowe

 

Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi

http://www.lis.uw.edu.pl/badan

 

Zagadnienia Informacji Naukowej

https://www.wdib.uw.edu.pl/wydzial/nauka-i-badania/czasopisma-wydzialowe

 

Edukacja Filozoficzna

http://www.edukacja-filozoficzna.uw.edu.pl

 

Filozofia Nauki

http://www.fn.uw.edu.pl

 

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria

http://www.pf.uw.edu.pl

 

Stan Rzeczy

 

Studia Socjologiczno-Polityczne. Seria Nowa

 

Sztuka i Filozofia

http://www.sztukaifilozofia.uw.edu.pl

 

Studia Socjologiczne

http://www.studiasocjologiczne.pl

 

Miscellanea Geographica – Regional Studies on Development

http://msg.wgsr.uw.edu.pl

 

Prace i Studia Geograficzne

http://www.wgsr.uw.edu.pl/projekty/czasopisma/prace-i-studia-geograficzne

 

Acta Geologica Polonica

https://geojournals.pgi.gov.pl/agp

 

Akme. Studia historica

http://www.ihuw.pl/instytut/dzialalnosc/serie-wydawnicze/akme-studia-historica

 

Bioarchaeology of the Near East

http://anthropology.uw.edu.pl

 

Fasciculi Historici Novi

http://www.ihuw.pl/instytut/dzialalnosc/serie-wydawnicze/fasciculi-historici

 

Ikonotheka

http://ikonotheka.ihs.uw.edu.pl

 

Musicology Today

http://musicologytoday.hist.pl

 

Palamedes: a journal of ancient history

http://www.palamedes.uw.edu.pl/Palamedes._A_Journal_of_Ancient_History

 

Przegląd Historyczny

http://www.przegladhistoryczny.pl

 

Przegląd Muzykologiczny

 

Quaestiones Medii Aevi Novae

http://qman.com.pl/o-czasopismie

 

Scripta Biblica et Orientalia

http://www.kul.pl/scripta-biblica-et-orientalia-sbo,art_21527.html

 

Studia i Materiały Archeologiczne

 

Światowit

http://www.archeo.uw.edu.pl/szablon.php?id=121

 

Teka Historyka

http://www.ihuw.pl/instytut/dzialalnosc/czasopisma/teka-historyka

 

Acta Albaruthenica

http://www.albaruthenica.uw.edu.pl/pl

 

Komunikacja Specjalistyczna

http://www.ks.uw.edu.pl

 

Lingwistyka Stosowana/Applied Linguistics/Angewandte Linguistik

http://www.ls.uw.edu.pl/home

 

Recepcja-Transfer-Przekład

 

Studia Interkulturowe Europy Środkowo-Wschodniej

http://www.sie.uw.edu.pl/kontakt.html

 

Studia Polsko-Ukraińskie

http://studiapolskoukrainskie.uw.edu.pl

 

Studia Rossica

http://www.albaruthenica.uw.edu.pl/pl

 

Studia Ucrainica Varsoviensia

http://www.ukraina.uw.edu.pl/node/23

 

Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze

http://www.wzu.ukraina.uw.edu.pl/index.html

 

Ekonomia, Rynek, Gospodarka, Społeczeństwo

http://ekonomia.wne.uw.edu.pl

 

¿? – Czasopismo Iberystyczne

http://iberystyka-uw.home.pl/content/view/131/114/lang,pt

 

Acta Philologica

http://acta.neofilologia.uw.edu.pl/index.php/o-czasopismie

 

Anglica

http://www.anglica.ia.uw.edu.pl

 

Itinerarios. Revista de estudios linguisticos, literarios, históricos y antropológicos

http://www.itinerarios.uw.edu.pl

 

Studien zur Deutchkunde – Studia Niemcoznawcze

http://www.portal.uw.edu.pl/en/web/studienzurdeutschkunde/home

 

Tekst i dyskurs – Text und Diskurs

http://www.tekst-dyskurs.eu

 

The New Review: an International Journal of British Studies

 

Nowy Prometeusz

http://nowyprometeusz.pl

 

Obóz

http://studium.uw.edu.pl/wydawnictwa/oboz

 

Pro Georgia

http://studium.uw.edu.pl/wydawnictwa%20/pro-georgia

 

Przegląd Wschodni

http://www.studium.uw.edu.pl/?content/107

 

Rocznik Centrum Studiów Białoruskich

http://studium.uw.edu.pl/wydawnictwa/rocznik-centrum-studiow-bialoruskich

 

Studia Indologiczne

http://www.orient.uw.edu.pl/buddologia/studiaindologiczne

 

Studies of the Department of African Languages and Cultures

http://sdalc.uw.edu.pl

 

Warsaw East European Review

http://studium.uw.edu.pl/warsaw-east-european-review

 

Kultura Pedagogiczna

http://www.pedagog.uw.edu.pl/kulturapedagogiczna

 

Kwartalnik Pedagogiczny

http://www.kp.edu.pl

 

„Barok” Historia-literatura-sztuka

http://www.barok-redakcja.uw.edu.pl

 

Baltic Linguistics

http://www.balticlinguistics.uw.edu.pl

 

Forum Artis Rhetoricae

http://www.dig.pl/index.php?s=wyniki&rodz=9&id=24

 

Napis. Pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej

http://napis.edu.pl

 

Poradnik Językowy

http://www.poradnikjezykowy.uw.edu.pl/index.php

 

Prace Filologiczne

http://www.pracefilologiczne.uw.edu.pl

 

Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo

http://www.pracefilologiczne.uw.edu.pl/literaturoznawstwo

 

Przegląd Humanistyczny

http://przegladhumanistyczny.pl

 

Studia Pragmalingwistyczne

http://www.studiapragmaling.uw.edu.pl

 

Tekstualia. Palimpsesty Literackie Artystyczne Naukowe

http://www.tekstualia.pl

 

Wiek Oświecenia

http://www.polon.uw.edu.pl/wiek-oswiecenia

 

Zeszyty Łużyckie

http://zeszytyluzyckie.uw.edu.pl

 

Przegląd Filozoficzno-Literacki

http://www.pfl.uw.edu.pl

 

Widok. Teorie i praktyki kultury wizualnej

http://pismowidok.org/index.php/one

 

Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego

http://www.przegladprawniczyuw.wpia.uw.edu.pl

 

Studia Iuridica

http://strony.wpia.uw.edu.pl/studiaiuridica

 

The Journal of Juristic Papyrology

http://www.taubenschlagfoundation.org/jjp.html

 

Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego

http://szd.ka.edu.pl

 

Psychologia-Etologia-Genetyka

http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.01aa60e2-47b1-3177-be6a-934524092c45

 

Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja

http://www.ipsir.uw.edu.pl/o-instytucie/publikacje/_prace_ipsir_uw_

 

Societas/Communitad

http://societas-communitas.isns.uw.edu.pl

 

Faculty of Management Working Paper Series

http://www.wz.uw.edu.pl/portale/Faculty

 

Interdisciplinary Journal of Economics and Business Law

http://www.ijebl.co.uk

 

Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny

http://ikar.wz.uw.edu.pl

 

Journal of Banking and Financial Economics

http://www.wz.uw.edu.pl/portale/journal-of-banking-and-financial-economics

 

Journal of Marketing and Consumer Behaviour in Emerging Markets

http://www.wz.uw.edu.pl/portale/journal-of-marketing-and-consumer-behaviour-in-emerging-markets

 

Problemy zarządzania

http://pz.wz.uw.edu.pl/pl

 

Studia i Materiały

http://www.sim.wz.uw.edu.pl/pl

 

Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies (YARS)

http://www.yars.wz.uw.edu.pl

 

Polish Archaeology in the Mediterranean

http://www.pcma.uw.edu.pl/pl/pam-journal

 

Studia Europejskie

http://www.ce.uw.edu.pl/program-wydawniczy/kwartalnik

 

Yearbook of Polish European Studies

http://www.ce.uw.edu.pl/program-wydawniczy/rocznik

 

Ameryka Łacińska. Kwartalnik analityczno-informacyjny

http://www.amerykalacinska.com

 

Revista del CESLA

http://revistadelcesla.com/web

 

Studia Regionalne i Lokalne

http://www.studreg.uw.edu.pl

 

The Americanist. Warsaw Journal for the Study of the United States

http://www.asc.uw.edu.pl/theamericanist

 

Novensia

http://www.novae.uw.edu.pl

 

Biuletyn Migracyjny

http://biuletynmigracyjny.uw.edu.pl

 

Central and Eastern European Migration Review

http://www.ceemr.uw.edu.pl