Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich wystosowało apel do uczestników debaty publicznej o przeciwstawianie się mowie nienawiści.

Wobec licznych ostatnio nieodpowiedzialnych i niedopuszczalnych wypowiedzi osób uczestniczących w debacie publicznej, KRASP zwraca się do wszystkich uczestników dyskusji z apelem o zdecydowane zapobieganie i przeciwstawianie się mowie nienawiści. Wypowiedzi te, mające wpływ na kształt poglądów społecznych i wychowanie młodego pokolenia, muszą być wolne od języka nacechowanego wrogością, agresją i pogardą.

 

Mowa nienawiści obserwowana przez nas w ostatnim czasie zaskakuje skalą i natężeniem skrajnie złych emocji. Głosy, które propagują nietolerancję i retorykę pogardy, które bazują na wrogości, ksenofobii, insynuacjach, obraźliwych porównaniach i pomówieniach, przy równoczesnym braku argumentów i obiektywnych dowodów, muszą zostać wyeliminowane.

 

Zastępują one, niestety, coraz częściej rzeczową argumentację i dyskusję, tak ważną przecież w przestrzeni publicznej, oraz prowokują przenoszenie nienawiści werbalnej w wymiar społeczny i ewentualne działanie. Treści takie wypierają również z dyskusji i przekazu medialnego wypowiedzi wartościowe, rzeczowe, przyzwoite, pozytywne i wyważone, które nie są tak „atrakcyjne” i nie osiągają takiego „rozgłosu”.

 

Apelujemy również do mediów o niekierowanie się w przekazie „sensacją” wynikającą z faktu posługiwania się mową nienawiści, niektórym uczestnikom dyskusji wydaje się bowiem ona jedynym sposobem „zaistnienia” w życiu publicznym. Zdecydowane piętnowanie tego typu zachowań będzie wyrazem braku naszej zgody na dalszą degradację poziomu debaty, mającą wpływ na kształtowanie poglądów i jakości życia publicznego. Brak reakcji wobec szerzących się oburzających wypowiedzi byłby z naszej strony zgodą na ich tolerowanie. Jako uczeni, a jednocześnie wychowawcy młodzieży, dostrzegamy ogrom szkód moralnych i intelektualnych w umysłach młodych ludzi, które są wynikiem tych społecznie nieakceptowalnych postaw.

 

Nie ma prawdy bez wolności słowa. Nie ma wolności słowa bez prawdy, ale wolność słowa nie zwalnia z odpowiedzialności za nie.

 

KRASP, przyjmując prawdę i wolność słowa za podstawowe imperatywy funkcjonowania nowoczesnego demokratycznego społeczeństwa, apeluje do wszystkich uczestników dyskusji publicznych o odpowiedzialność za słowo. Dbajmy o najwyższe standardy wypowiedzi i szacunek dla innych!

 

Prezydium KRASP