Uniwersytet Warszawski Społeczność UW

Społeczność Uniwersytetu Warszawskiego liczy 58,3 tys. osób: 44,6 tys. studentów na kierunkach licencjackich i magisterskich, 3,2 tys. doktorantów, 3,4 tys. słuchaczy studiów podyplomowych, 7,1 tys. pracowników. Wśród nich jest 4,2 tys. obcokrajowców – studentów, doktorantów, pracowników oraz stypendystów m.in. programów Erasmus i Erasmus Mundus. Szczegółowe dane statystyczne publikowane są w Sprawozdaniach rocznych rektora UW.

 

Pod względem liczby studentów UW jest największą uczelnią w Polsce, pod względem liczby pracowników jednym z największych pracodawców na Mazowszu. Uniwersytet odbierany jest przede wszystkim poprzez pryzmat swoich funkcji edukacyjnych bądź badawczych. Uczelnia spełnia także inną rolę – dzięki różnego rodzaju inicjatywom, wspiera na co dzień członków swej społeczności, ułatwiając im pracę i naukę. Swoją opinię o uczelni członkowie społeczności mogą wyrazić w ogólnouniwersyteckich ankietach. Służą one ocenie i poprawie warunków pracy i studiowania na UW.

 

System stypendialny, wsparcie finansowe

Studenci i doktoranci mogą ubiegać się o pomoc z uczelnianego funduszu pomocy materialnej, finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Środki przeznaczane są na: stypendia socjalne, stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendia rektora dla najlepszych studentów oraz zapomogi. Pracownicy mogą korzystać z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, z którego finansowane są, m.in. pożyczki na zakup lub remont domu bądź mieszkania, a także zapomogi.

 

Studenci i doktoranci mogą ubiegać się o miejsce w akademiku. Uczelnia posiada 2 800 miejsc w sześciu domach studenta. Pracownicy, a w szczególnych przypadkach i doktoranci, mogą starać się o zakwaterowanie w domu pracownika naukowego.

 

Wsparcie dla rodzicówPracownicy i doktoranci, którzy wychowują małe dzieci mogą nieco łatwiej godzić rolę rodzica z życiem zawodowym. W odpowiedzi na sygnały tych, którzy chcieli wrócić do pracy po urodzeniu oraz wychowaniu dziecka, w 2013 r. na uczelni powstał kameralny żłobek. W 2015 r. UW otrzymał dofinansowanie z projektu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na prowadzenie żłobka, co pozwoliło na zmniejszenie czesnego. Na terenie uczelni znajduje się również punkt przedszkolny „Smyki ze Smyczkowej”, za jego organizację i działanie odpowiadają rodzice przedszkolaków. Kolejnym krokiem jest program „Uczelnia przyjazna rodzicom”, dzięki któremu na UW zainstalowano przewijaki. W Bibliotece Uniwersyteckiej od czerwca 2015 r. funkcjonuje wydzielony kącik – Buwialnia, w którym opiekunowie mogą korzystać z księgozbioru, mając na oku dzieci.

 

Rzecznik akademicki

Każdy członek społeczności akademickiej może skorzystać z pomocy ombudsmana. W 2011 r. na Uniwersytecie, jako pierwszej polskiej uczelni, powołano instytucję rzecznika akademickiego do spraw studenckich i pracowniczych. Jego zadaniem jest pomaganie w rozwiązywaniu konfliktów, udzielanie informacji na temat obowiązujących przepisów i przysługujących praw, a także proponowanie rozwiązań zapobiegających powstawaniu problemów.

 

Uniwersytet równych szans

Uniwersytet jako uczelnia oraz pracodawca jest instytucją otwartą na osoby niepełnosprawne. Szeroki program wyrównywania szans w dostępie do edukacji czyni UW jedną z najbardziej przyjaznych osobom niepełnosprawnym instytucji w Polsce. UW wspiera także projekty na rzecz osób niepełnosprawnych spoza uczelni. Za swoją działalność na tym polu Uniwersytet został nagrodzony w 2007 r. w konkursie „Warszawa bez barier”. W 2015 r. UW uczestniczył w projektach: „MappED” (Erasmus +), który ma stworzyć mapę uniwersytetów przyjaznych osobom niepełnosprawnym; „Trans2Work – School-to-Work Transition for higher education students with disabilities in Serbia, Montenegro and Bosnia & Hercegovina” (Erasmus +), w którym UW przekazuje uczelniom bałkańskim doświadczenie w pomocy osobom niepełnosprawnym; „Staż w administracji publicznej drogą do zatrudnienia na otwartym rynku pracy”.

 

Uniwersytecki wolontariat

Na Uniwersytecie rozwija się program wolontariatu, dzięki któremu studenci mogą zyskać doświadczenie oraz pogłębiać swoje umiejętności społeczne. Dotychczas na uczelni pojawiały się pojedyncze inicjatywy, przykładem może być działalność akademickiego radia Kampus. W 2013 r. uruchomiono Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu.

Więcej o Uniwersytecie

Przydatne kontakty i linki:

Portal informacyjny UW

szczegółowe informacje dotyczące systemu stypendialnego, wsparcia materialnego oraz innych usług oferowanych społeczności uczelnianej, a także spraw pracowniczych dostępne są na portalu informacyjnym UW

portalinformacyjny.uw.edu.pl

Tematy od A do Z ‒ spis treści portalu informacyjnego dla studentów, doktorantów i pracowników

 

Statystyki

szczegółowe dane dotyczące liczby studentów, doktorantów, absolwentów, słuchaczy studiów podyplomowych oraz pracowników na poszczególnych wydziałach i w innych jednostkach publikowane są w sprawozdaniach rocznych rektora UW.

 

Biuro Spraw Studenckich 

Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa

Pałac Kazimierzowski, II piętro, pok. 21, 31, 20a, 20b, 20c

tel. 22 55 20 468, 22 55 20 557

fax 22 55 24 025

bsstud(at)adm.uw.edu.pl

pomoc materialna dla studentów

 

Biuro Spraw Pracowniczych   

Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski, II piętro, pok. 23, 25 b i 25 c
tel. 22 55 20 543
fax 22 55 24 015
bsp25(at)adm.uw.edu.pl

portal.uw.edu.pl/web/biuro-spraw-pracowniczych

 

Biuro ds. Studiów Doktoranckich     

i Kształcenia Podyplomowego 

Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa

Pałac Kazimierzowski, II piętro, pok. 30

tel. 22 55 24 054 055, 55 24 036 039

fax 22 55 24 059

www.studiadoktoranckie.uw.edu.pl

 

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych   

Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa

Pałac Kazimierzowski, lewe zewnętrzne wyjście

tel. 22 55 24 222, 22 55 20 277, 22 55 24 224

fax 22 55 20 224

bon(at)uw.edu.pl

pomoc dla osób niepełnosprawnych

 

Biuro Spraw Socjalnych

(dofinansowania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych)

Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa

Mały Dziedziniec

tel. 22 55 22 608