Uniwersytet Warszawski Zarządzanie programem: struktura zarządzania realizacją programu

Dyrektor ds. programu wieloletniego
dr Ewa Gołębiowska

Rektor UW zarządzeniem nr 208 z 14 września 2020 r. powołał dr Ewę Gołębiowską na stanowisko dyrektor do spraw programu wieloletniego, odpowiedzialną za prawidłową realizację programu.

 

Dyrektor do spraw programu wieloletniego bezpośrednio podlegają:

1) Biuro Innowacji w Przestrzeni Akademickiej;
2) Biuro Realizacji Inwestycji.

 

Zadania dyrektor ds. programu wieloletniego >>

 

Biura programu wieloletniego

Od sierpnia 2022 r. program wieloletni realizują dwie jednostki: Biuro Innowacji w Przestrzeni Akademickiej i Biuro Realizacji Inwestycji. Zgodnie z zarządzeniem nr 105 rektora UW z dnia 9 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian organizacyjnych w administracji ogólnouniwersyteckiej Uniwersytetu Warszawskiego, Biuro Innowacji w Przestrzeni Akademickiej odpowiada za opracowanie wymogów funkcyjno-użytkowych budynków i realizację prac projektowych oraz planowanie, monitoring i sprawozdawczość, a Biuro Realizacji Inwestycji za realizację prac budowlanych.

 

Biuro Innowacji w Przestrzeni Akademickiej
kierownik: Paweł Jastrzębski

pawel.jastrzebski@adm.uw.edu.pl, tel. 22 55 27 604

 

Do zadań biura należy m.in. badanie potrzeb użytkowników, projektowanie rozwiązań, koordynacja pracy zespołów użytkowników powołanych na potrzeby programu.

 

 

Biuro Realizacji Inwestycji
kierownik: Andrzej Anisimowicz

andrzej.anisimowicz@adm.uw.edu.pl, tel. 22 55 27 352

 

Do zadań biura należy m.in. przygotowanie inwestycji do realizacji w zakresie niezbędnych decyzji i pozwoleń, przygotowanie dokumentacji niezbędnej do zlecania usług projektowych i robót budowlanych, nadzorowanie pracy wykonawców robót budowlanych, inwestorów zastępczych i projektantów.

 

Komitet Sterujący

Komitet Sterujący – najważniejsze gremium czuwające nad właściwą realizacją programu  wieloletniego, sprawujące nadzór nad jego realizacją oraz wspierające działania rektora w tym zakresie.

 

Skład Komitetu

Przewodnicząca:

prof. dr hab. Ewa Krogulec – prorektor do spraw rozwoju;

 

Członkowie:

mgr Robert Grey – p.o. kanclerza;

prof. dr hab. Dariusz Wasik – przewodniczący Komisji Senackiej ds. Rozwoju Przestrzennego;

prof. dr hab. Teresa Rząca-Urban;

dr Ewa Gołębiowska – dyrektor do spraw programu wieloletniego.

 

Skład i zadania Komitetu Sterującego >>

 

 

Zespoły użytkowników

Zespół Użytkowników powoływany jest decyzją przewodniczącej Komitetu Sterującego. W skład zespołu wchodzą po dwie osoby z jednostek organizacyjnych Uniwersytetu będących przyszłymi użytkownikami obiektów wybudowanych, przebudowanych lub rozbudowanych w ramach danej inwestycji, w tym kierownicy tych jednostek (lub upoważnieni przez nich przedstawiciele). W pracach zespołu uczestniczą przedstawiciele biur powołanych do realizacji programu.

 

Zadaniem Zespołu Użytkowników jest opracowanie propozycji programu użytkowego dla planowanych inwestycji w zakresie potrzeb własnych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu z uwzględnieniem zakresu i budżetu inwestycji, wytycznych Komitetu Sterującego oraz celów programu.

 

Zadania Zespołu Użytkowników >>