Uniwersytet Warszawski Zarządzanie programem: Komitet Sterujący, biura programu, zespoły

Komitet Sterujący

przewodnicząca: prof. Anna Giza-Poleszczuk
18 lipca 2016 roku rektor UW powołał Komitet Sterujący dla programu wieloletniego. Komitet nadzoruje realizację programu, tak aby przebiegała zgodnie z celami programu oraz priorytetami rozwoju Uniwersytetu. Do zadań komitetu należy m.in. opracowanie wytycznych dotyczących wymogów funkcjonalno-użytkowych oraz zagospodarowania obiektów, wybudowanych lub zmodernizowanych w ramach programu, wspomaganie rektora w podejmowaniu strategicznych decyzji, kontrolowanie harmonogramu oraz rekomendowanie działań i rozwiązań na rzecz efektywnej realizacji programu.

 

 

 

Biura programu wieloletniego

Biuro Programu Wieloletniego
bpw.uw.edu.pl
kierownik: Anna Dobrowolska

adobrowolska(at)adm.uw.edu.pl, tel. 22 55 41 002

 

Do zadań biura należy m.in. sprawozdawczość i monitoring programu, koordynacja kontroli, analiza ryzyk oraz tworzenie dokumentów i procedur. Zakres działań BPW >>

 

11 października 2016 roku rektor UW powołał Annę Dobrowolską, kierownik BPW, na stanowisko kierownika programu wieloletniego. Kierownik programu zajmuje się zarządzaniem bieżącą realizacją programu. (Zarządzenie w sprawie powołania kierownika programu wieloletniego)

 

 

Biuro Innowacji w Przestrzeni Akademickiej
bipa.uw.edu.pl
kierownik: Beata Jaworska

bm.jaworska2(at)uw.edu.pl

 

Do zadań biura należy m.in. badanie potrzeb użytkowników, projektowanie rozwiązań, koordynacja pracy zespołów użytkowników powołanych na potrzeby programu. Zakres działań BIPA >>

 

 

Biuro Realizacji Inwestycji
kierownik: Paweł Warzocha

pawel.warzocha(at)adm.uw.edu.pl, tel. 22 55 27 351

 

Do zadań biura należy m.in. przygotowanie inwestycji do realizacji w zakresie niezbędnych decyzji i pozwoleń, przygotowanie dokumentacji niezbędnej do zlecania usług projektowych i robót

budowlanych, nadzorowanie pracy wykonawców robót budowlanych, inwestorów zastępczych i projektantów. Zakres działań BRI >>

 

 

Zespoły robocze

14 listopada 2017 roku rektor UW powołał Zespół Roboczy ds. Analiz i Prognoz w ramach programu wieloletniego. Do jego zadań należy m.in. przygotowywanie propozycji standardów zbierania danych dotyczących nieruchomości w systemach informatycznych i bazach danych, opracowanie systemu wskaźników umożliwiających monitorowanie kluczowych procesów związanych z użytkowaniem przestrzeni, prowadzenie analiz ilościowych dotyczących np. trendów w zakresie liczby studentów i kierunków studiów lub prognoz zapotrzebowania na różne typy powierzchni.

 

Skład i zadania Zespołu Roboczego ds. Analiz i Prognoz >>

 

14 listopada 2017 r. rektor UW powołał Zespołu Roboczy ds. Planów Przestrzennych w ramach programu wieloletniego. Do jego zadań należy m.in. przygotowywanie projektów zasad użytkowania i standardów jakości przestrzeni, wariantów zagospodarowania przestrzennego na kampusach UW, rekomendacji dotyczących planów przestrzennych.

 

Skład i zadania Zespołu Roboczego ds. Planów Przestrzennych >>

 

 

Zespoły użytkowników

W skład zespołów wchodzą przedstawiciele jednostek, którzy są przyszłymi użytkownikami obiektów wybudowanych lub zmodernizowanych w ramach danej inwestycji programu. Zespoły powołuje rektor UW. Do ich zadań należy opracowanie szczegółowych wymogów funkcjonalno-użytkowych w odniesieniu do danej inwestycji oraz zakresu i planowanych kosztów wyposażenia. Więcej o pracach zespołów użytkowników >>