Uniwersytet Warszawski Zarządzanie programem: struktura zarządzania realizacją programu

Dyrektor ds. programu wieloletniego
dr Ewa Gołębiowska

Rektor UW zarządzeniem nr 208 z 14 września 2020 r. powołał dr Ewę Gołębiowską na stanowisko dyrektor do spraw programu wieloletniego, odpowiedzialną za prawidłową realizację programu.

 

Dyrektor do spraw programu wieloletniego bezpośrednio podlegają:

1) Biuro Programu Wieloletniego;
2) Biuro Innowacji w Przestrzeni Akademickiej;
3) Biuro Realizacji Inwestycji.

 

Zadania dyrektor ds. programu wieloletniego >>

 

Biura programu wieloletniego

Biuro Programu Wieloletniego
bpw.uw.edu.pl
kierownik: Agnieszka Rykaczewska

Agnieszka.Rykaczewska(at)adm.uw.edu.pl, tel. 22 55 41 002

 

Do zadań biura należy m.in. sprawozdawczość i monitoring programu, koordynacja kontroli, analiza ryzyk oraz tworzenie dokumentów i procedur.

 

Biuro Innowacji w Przestrzeni Akademickiej
bipa.uw.edu.pl
kierownik: Robert Bernisz

r.bernisz@uw.edu.pl

 

Do zadań biura należy m.in. badanie potrzeb użytkowników, projektowanie rozwiązań, koordynacja pracy zespołów użytkowników powołanych na potrzeby programu.

 

 

Biuro Realizacji Inwestycji
zastępca kierownika: Andrzej Anisimowicz

andrzej.anisimowicz@adm.uw.edu.pl, tel. 22 55 27 352

 

Do zadań biura należy m.in. przygotowanie inwestycji do realizacji w zakresie niezbędnych decyzji i pozwoleń, przygotowanie dokumentacji niezbędnej do zlecania usług projektowych i robót budowlanych, nadzorowanie pracy wykonawców robót budowlanych, inwestorów zastępczych i projektantów.

UWAGA: Od 16 marca 2020 roku do odwołania pracownicy administracyjni Biura Realizacji Inwestycji pracują w formie dyżurów w godz. 8.00 -16.00.

Harmonogram dyżurów (pdf) >>

Komitet Sterujący

12 października 2020 r. rektor UW powołał Komitet Sterujący programu wieloletniego. Do zadań komitetu należy m.in.:

  • sprawowanie nadzoru nad realizacją programu, w tym w zakresie zgodności z jego celami i priorytetami rozwojowymi Uniwersytetu;
  • wspieranie rektora w podejmowaniu strategicznych decyzji związanych z realizacją programu;
  • rozstrzyganie problemów, dotyczących zgodności działań proponowanych przez zespoły użytkowników z celami i zakresem programu;
  • monitoring realizacji harmonogramu programu i postępu prac w poszczególnych projektach inwestycyjnych;
  • ocena stanu realizacji etapów inwestycji w ramach programu;
  • proponowanie kierunków zmian i opiniowanie zgłaszanych projektów zmian w programie.
Skład Komitetu

Przewodnicząca:

prof. dr hab. Ewa Krogulec – prorektor do spraw rozwoju;

 

Członkowie:

mgr inż. Jerzy Pieszczurykow – kanclerz;

prof. dr hab. Dariusz Wasik – przewodniczący Komisji Senackiej ds. Rozwoju Przestrzennego;

prof. dr hab. Teresa Rząca-Urban;

dr Ewa Gołębiowska – dyrektor do spraw programu wieloletniego.

 

Skład i zadania Komitetu Sterującego >>

 

 

Zespoły użytkowników

Zespół Użytkowników powoływany jest decyzją przewodniczącej Komitetu Sterującego. W skład zespołu wchodzą po dwie osoby z jednostek organizacyjnych Uniwersytetu będących przyszłymi użytkownikami obiektów wybudowanych, przebudowanych lub rozbudowanych w ramach danej inwestycji, w tym kierownicy tych jednostek (lub upoważnieni przez nich przedstawiciele). W pracach zespołu uczestniczą przedstawiciele biur powołanych do realizacji programu.

 

Zadaniem Zespołu Użytkowników jest opracowanie propozycji programu użytkowego dla planowanych inwestycji w zakresie potrzeb własnych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu z uwzględnieniem zakresu i budżetu inwestycji, wytycznych Komitetu Sterującego oraz celów programu.

 

Zadania Zespołu Użytkowników >>