Uniwersytet Warszawski Zarządzanie programem: struktura zarządzania realizacją programu

Dyrektor ds. programu wieloletniego
dr Ewa Gołębiowska

Rektor UW zarządzeniem nr 208 z 14 września 2020 r. powołał dr Ewę Gołębiowską na stanowisko dyrektor do spraw programu wieloletniego, odpowiedzialną za prawidłową realizację programu.

 

Dyrektor do spraw programu wieloletniego bezpośrednio podlegają:

1) Biuro Programu Wieloletniego;
2) Biuro Innowacji w Przestrzeni Akademickiej;
3) Biuro Realizacji Inwestycji.

 

Biura programu wieloletniego

Biuro Programu Wieloletniego
bpw.uw.edu.pl
kierownik: Anna Dobrowolska

adobrowolska(at)adm.uw.edu.pl, tel. 22 55 41 002

 

Do zadań biura należy m.in. sprawozdawczość i monitoring programu, koordynacja kontroli, analiza ryzyk oraz tworzenie dokumentów i procedur. Zakres działań BPW >>

 

 

Biuro Innowacji w Przestrzeni Akademickiej
bipa.uw.edu.pl
kierownik: Beata Jaworska

bm.jaworska2(at)uw.edu.pl

 

Do zadań biura należy m.in. badanie potrzeb użytkowników, projektowanie rozwiązań, koordynacja pracy zespołów użytkowników powołanych na potrzeby programu. Zakres działań BIPA >>

 

 

Biuro Realizacji Inwestycji
kierownik: Paweł Warzocha

pawel.warzocha(at)adm.uw.edu.pl, tel. 22 55 27 351

 

Do zadań biura należy m.in. przygotowanie inwestycji do realizacji w zakresie niezbędnych decyzji i pozwoleń, przygotowanie dokumentacji niezbędnej do zlecania usług projektowych i robót budowlanych, nadzorowanie pracy wykonawców robót budowlanych, inwestorów zastępczych i projektantów. Zakres działań BRI >>

 

UWAGA: Od 16 marca 2020 roku do odwołania pracownicy administracyjni Biura Realizacji Inwestycji pracują w formie dyżurów w godz. 8.00 -16.00.

Zespół Doradczy

 

8 maja 2020 r. rektor UW powołał Zespół Doradczy w ramach programu wieloletniego. Do jego zadań należy m.in.: nadzorowanie realizacji programu wieloletniego, opiniowanie projektów zmian w programie i zmian w inwestycjach, opiniowanie dokumentów, rekomendowanie działań i rozwiązań na rzecz efektywnej realizacji programu wieloletniego.

 

Skład i zadania Zespołu Doradczego >>

 

Zespoły robocze

6 marca 2020 r. rektor UW powołał Zespół Roboczy ds. Planów Przestrzennych w ramach programu wieloletniego. Do jego zadań należy m.in.: przygotowanie propozycji wariantów zagospodarowania przestrzennego kampusów UW, przygotowanie wniosków do studiów i planów przestrzennych m.st. Warszawy w zakresie uwzględnienia potrzeb UW, opiniowanie wytycznych funkcjonalno-użytkowych oraz programów funkcjonalno-użytkowych, opiniowanie projektów warunków konkursów architektonicznych, opiniowanie lub przygotowanie projektów zasad użytkowania i standardów jakości przestrzeni.

 

Skład i zadania Zespołu Roboczego ds. Planów Przestrzennych >>

 

6 marca 2020 r. rektor UW powołał Zespół Roboczy ds. Rozwoju Systemu Biblioteczno-Informacyjnego Uniwersytetu Warszawskiego w ramach programu wieloletniego. Do jego zadań należy m.in.: przygotowanie propozycji rozwiązań dotyczących funkcjonowania Systemu Biblioteczno-Informacyjnego UW w ramach inwestycji objętych programem, przygotowanie niezbędnych ekspertyz i analiz w zakresie funkcjonowania bibliotek na UW oraz dbałość o spójność decyzji inwestycyjnych z działalnością bibliotek.

 

Skład i zadania Zespołu Roboczego ds. Rozwoju Systemu Biblioteczno-Informacyjnego >>

 

Zespoły użytkowników

W skład zespołów wchodzą przedstawiciele jednostek, którzy są przyszłymi użytkownikami obiektów wybudowanych lub zmodernizowanych w ramach danej inwestycji programu. Zespoły powołuje rektor UW. Do ich zadań należy opracowanie szczegółowych wymogów funkcjonalno-użytkowych w odniesieniu do danej inwestycji oraz zakresu i planowanych kosztów wyposażenia. Więcej o pracach zespołów użytkowników >>