Raport „Otwarty dostęp w instytucjach naukowych” opracowany przez Platformę Otwartej Nauki w ICM UW ma pomóc uczelniom w upowszechnianiu osiągnięć w otwartym dostępie.

Otwarty dostęp do wiedzy naukowej staje się w Polsce coraz bardziej powszechny, ale niewiele instytucji naukowych prowadzi cyfrowe repozytoria. Raport Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW ma pomóc uczelniom i jednostkom naukowym upowszechnić takie bazy.

 

Europejskie Stowarzyszenie Uniwersytetów (EUA), zrzeszające 850 uczelni z krajów europejskich – w tym z Polski 40 indywidualnych uczelni oraz KRASP – przyjęło 29 stycznia 2016 „Plan działania dotyczący wprowadzenia otwartego dostępu do publikacji naukowych”. Dokument ten wskazuje najważniejsze obszary działania na rzecz otwartej nauki.

 

Otwarty dostęp zwiększa widoczność i łatwość wyszukiwania publikacji składających się na dorobek naukowy danej instytucji, a co za tym idzie – prowadzi do zwiększenia liczby cytowań i oddziaływania tych publikacji; ułatwia i przyśpiesza komunikację naukową oraz współpracę między różnymi podmiotami (np. naukowców z przedsiębiorcami); jest również skutecznym narzędziem promocji.

 

Raport „Otwarty dostęp w instytucjach naukowych” poświęcony jest podstawowym zagadnieniom związanym z upowszechnianiem otwartego dostępu na uczelniach i w instytucjach naukowych. W części pierwszej autorzy zarysowują światowe i lokalne tło: na wybranych przykładach omawiają funkcjonujące na świecie polityki otwartego dostępu oraz przedstawiają wyniki badania, które miało zdiagnozować przekonania i oczekiwania dotyczące otwartego dostępu w Polsce. Druga część raportu to rekomendacje dotyczące najważniejszych aspektów wprowadzenia otwartego dostępu na poziomie instytucjonalnym: polityki otwartości i otwartego mandatu, działalności wydawniczej, repozytoriów instytucjonalnych oraz działań informacyjnych i komunikacyjnych.

 

Raport pod redakcją Jakuba Szprota został opracowany w ramach działań Platformy Otwartej Nauki przez zespół autorów z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (Wojciech Fenrich, Tomasz Lewandowski, Krzysztof Siewicz, Michał Starczewski, Lidia Stępińska-Ustasiak, Jakub Szprot).

 

Publikacja jest dostępna na licencji Creative Commons – Uznanie autorstwa 3.0 PL.

 

Pobierz raport PON