– Żeby uczelnia mogła dobrze funkcjonować, potrzebny jest dobry zespół – mówił prof. Marcin Pałys podczas spotkania z kandydatami na prorektorów. Wybory prorektorów odbędą się 18 maja.

W trakcie spotkania, zorganizowanego przez Uczelnianą Komisję Wyborczą, prof. Marcin Pałys, wybrany w kwietniu na kolejną kadencję rektorską, zaprezentował osoby, które chciałby widzieć w swoim zespole. – W przypadku tak dużej uczelni jak nasza nie jest możliwe zarządzanie jednoosobowe – podkreślał prof. Pałys. – Istotną kwestią jest to, żeby osoby, które wejdą w skład zespołu rektorskiego, reprezentowały różne obszary nauki. To pozwoli lepiej zrozumieć, czym poszczególne dziedziny się różnią i ułatwi dyskusję na temat skutków rozważanych projektów, zmian i ulepszeń – tłumaczył rektor. Zgłoszone kandydatury doskonale wpisują się w to założenie. O funkcję prorektora ds. studenckich i jakości kształcenia ubiega się prof. Jolanta-Choińska-Mika z Wydziału Historycznego. Kandydatką na prorektora ds. rozwoju jest prof. Anna Giza-Poleszczuk z Wydziału Filozofii i Socjologii, pełniąca już w obecnej kadencji funkcję prorektorską. Przedstawicielem nauk ścisłych jest prof. Andrzej Tarlecki z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki – kandydat na prorektora ds. kadrowych oraz polityki finansowej. Ostatnim zaproponowanym przez prof. Pałysa członkiem przyszłego zespołu jest dr. hab. Maciej Duszczyk z Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, który miałby objąć funkcję prorektora ds. nauki.

 

Spotkanie było otwarte dla wszystkich członków społeczności akademickiej. Publiczność zgromadzona w sali miała możliwość zadawania pytań kandydatom. Dotyczyły one m.in. różnych ścieżek kariery akademickiej, możliwości pozyskiwania przez studentów dotacji celowych na swoje projekty, realizacji wieloletniego planu inwestycyjnego uczelni czy zmian procedur wyborczych, tak by zachęcić społeczność akademicką do większego zaangażowania w sprawy Uniwersytetu. – Jednym z najważniejszych elementów programu wyborczego naszego zespołu jest zwiększenie tzw. partycypacji – mówiła prof. Anna Giza-Poleszczuk. – Chcielibyśmy zwiększyć liczbę spraw, które będą poddawane zbiorowej dyskusji. Dobrym przykładem jest budżet partycypacyjny, który znalazł się w aktualnym planie finansowym i jest pierwszym krokiem w tę stronę – tłumaczyła.

 

Inne głosy z sali dotyczyły planów dydaktycznych uczelni, m.in. konieczności pogodzenia trendów demograficznych z dążeniem przez Uniwersytet do elitarności kształcenia. – Największym wyzwaniem, przed którymi stoi nie tylko Uniwersytet, ale też szkoły wyższe w całej Europie, jest z jednej strony otwarcie się na potrzeby edukacyjne młodych ludzi i ich chęć studiowania, a z drugiej strony uniknięcie obniżenia poziomu jakości kształcenia – mówiła prof. Jolanta Choińska-Mika. – Jestem za indywidualnymi ścieżkami edukacyjnymi oraz najwyższą jakością naszych dyplomów – dodała.

 

W drugiej części spotkania odbyła się prezentacja kandydatów na członków Senatu UW.

 

Wybory prorektorów oraz członków Senatu odbędą się 18 maja. Wybierać będzie Kolegium Elektorów złożone z przedstawicieli wszystkich grup społeczności akademickiej: pracowników akademickich i nieakademickich, doktorantów i studentów. Wybór prorektora odpowiedzialnego za sprawy kształcenia konsultowany jest z przedstawicielami studentów i doktorantów. 11 maja wyrazili oni zgodę na kandydaturę prof.  Jolanty Choińskiej-Miki.