Uniwersytet Warszawski Sprawy nauczycieli. Obsługa projektów. Komercjalizacja

Sprawy nauczycieli. Obsługa projektów. Komercjalizacja

Kariera naukowa. Sprawy nauczycieli akademickich.
  • Wewnętrzne i zewnętrzne akty prawne dotyczące zatrudnienia i pracy nauczycieli akademickich znaleźć można na stronie:

Biura Spraw Pracowniczych UW,

Monitora UW,

Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

  • Najważniejsze dokumenty:

Prawo o szkolnictwie wyższym (pdf, tekst ujednolicony, 2014)

Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki tytule naukowym (tekst ujednolicony, 2016)

Statut Uniwersytetu Warszawskiego (pdf, tekst jednolity z 7 lipca 2015)

Regulamin pracy UW z 1 lipca 1997, ze zmianami z 29 lipca 2004 (pdf)

Zarządzenie nr 12 rektora UW z dnia 12 marca 2012 w sprawie zmiany Regulaminu pracy UW (pdf)

 

Obsługą projektów naukowych na UW zajmuje się:
Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii udziela pracownikom i studentom UW wsparcia w zakresie, m.in.:
Uniwersyteckie akty prawne i wzory dokumentów dot. własności intelektualnej:

1. z osobą niezatrudnioną na Uniwersytecie na podstawie umowy o pracę lub mianowania, zaangażowaną w prowadzenie badań naukowych na UW: wersja polska, wersja angielska,

2. studentem, doktorantem lub słuchaczem Uniwersytetu, zaangażowanym w prowadzenie badań naukowych na UW: wersja polska, wersja angielska.