Uniwersytet Warszawski Sprawy nauczycieli. Obsługa projektów. Komercjalizacja

Sprawy nauczycieli. Obsługa projektów. Komercjalizacja

Kariera naukowa. Sprawy nauczycieli akademickich

  • Wewnętrzne i zewnętrzne akty prawne dotyczące zatrudnienia i pracy nauczycieli akademickich znaleźć można na stronie:

Biura Spraw Pracowniczych UW,

Monitora UW,

Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Edukacji i Nauki.

 

  • Najważniejsze dokumenty:

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 10 marca 2023 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce),

Statut Uniwersytetu Warszawskiego (uchwała nr 145 Senatu UW z 18 maja 2022 roku w sprawie zmiany uchwały nr 443 Senatu UW z 26 czerwca 2019 roku w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Warszawskiego),

Regulamin pracy UW (zarządzenie nr 21 rektora UW z 24 lutego 2021 roku w sprawie zmiany Regulaminu pracy na Uniwersytecie Warszawskim).

 

Obsługą projektów naukowych na UW zajmują się:

Centrum Transferu Technologii i Wiedzy udziela pracownikom, doktorantom i studentom UW wsparcia m.in. w zakresie:

Artykuły w piśmie uczelni „UW” dotyczące komercjalizacji działalności naukowej

Dr hab. inż. Przemysław Dubel, Ćwierć wieku transferu technologii na UW, nr 3/108, wrzesień 2023, s. 36

 

Dr hab. inż. Przemysław Dubel, Nowe wyzwania w komercjalizacji, nr 2/107, lipiec 2023, s. 40 (pdf)

 

Marek Massalski, Od badań do rynku, nr 3/104, październik 2022, s. 30 (pdf)

Uniwersyteckie akty prawne i wzory dokumentów dot. własności intelektualnej:

 

Link do profilu Facebook Link to Twitter profile Link do kanału Youtube Link do profilu Instagram Link do profilu LinkedIn