Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs „Szybka ścieżka dostępu do funduszy na badania nad COVID-19”. Finansowanie może zostać przyznane na badania podstawowe związane z patofizjologią choroby, w tym takie, które mogą przyczynić się do podjęcia prac nad przyszłymi strategiami terapeutycznymi lub diagnostyką COVID-19, a ponadto na badania nad mechanizmami zakażania, sposobami ochrony pracowników służby zdrowia, nad psychologicznymi i społecznymi skutkami pandemii i sposobami ich ograniczania.

 

W konkursie mogą wziąć udział badacze z udokumentowanym dorobkiem naukowym w tych obszarach i posiadający co najmniej stopień naukowy doktora. Warunkiem jest też pełnienie, obecnie lub w przeszłości, roli kierownika co najmniej jednego projektu finansowanego przez NCN lub bycie laureatem innych prestiżowych konkursów międzynarodowych lub krajowych.

 

Okres realizacji zaplanowanych badań może wynosić najwyżej 18 miesięcy. Wyniki prac muszą być udostępniane powszechnie zaraz po ich uzyskaniu.

 

Wnioski można składać za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) do 14 kwietnia.

 

Szczegółowe informacje >>