Andrzej Stawicki z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie prowadzi badanie ankietowe, którego wyniki będą podstawą przygotowywanej rozprawy doktorskiej oraz raportu z rekomendacjami dla osób zarządzających uniwersytetami.

 

Badanie prowadzone jest wśród pracowników naukowych uniwersytetów w Polsce. Dotyczy ono opinii oraz doświadczeń naukowców we współpracy badawczej z otoczeniem społeczno-gospodarczym uniwersytetu.

 

Ankieta ma charakter anonimowy. Kwestionariusz ankietowy znajduje się pod adresem: http://umcs-badanie.webankieta.pl/