Uniwersytet Warszawski Wsparcie socjalne

Wsparcie socjalne dla słuchaczy studiów III stopnia oraz uczestników szkół doktorskich

Na podstawie Zarządzenia nr 203 rektora UW z 31 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 142 rektora UW w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego oraz Postanowienia nr 3 rektora UW z 13 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany postanowienia nr 15 rektora UW z 5 grudnia 2022 roku w sprawie wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne oraz wysokości świadczeń dla doktorantów w roku akademickim 2022/2023 o stypendium socjalne (w tym w zwiększonej wysokości), specjalne dla osób z niepełnosprawnościami i zapomogę mogą ubiegać się doktoranci, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020 (regulamin ma w tym przypadku zastosowanie do 31 grudnia 2023 roku).

 

W przypadku doktorantów kształcących się w szkołach doktorskich Regulamin ma zastosowanie w sprawach, o których mowa w art. 211 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 20 lipca 2018 roku.

 

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne przyznawane jest studentom studiów III stopnia (pochodzenia polskiego i obcokrajowcom), znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Wniosek o jego przyznanie można złożyć w każdej chwili. Środki na wypłatę stypendiów socjalnych pochodzą z Funduszu Stypendialnego, czyli środków przyznawanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w formie dotacji. Świadczenia są przyznawane na rok akademicki i wypłacane przez dziewięć miesięcy. Kwoty stypendiów są podawane co roku w zarządzeniu rektora. Przyznawanie stypendiów socjalnych określa Regulamin świadczeń dla studentów UW.

Doktoranci, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020, mogą starać się o przyznanie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości, jeśli otrzymali stypendium rektora lub MEiN w roku akademickim, w którym ubiegają się o przyznanie stypendium socjalnego lub go poprzedzającym.

 

Inne szczególnie uzasadnione przypadki uprawniające do ubiegania się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości wymienione są w § 17 ust. 2. Regulaminu świadczeń dla studentów UW

 

 

Stypendium specjalne dla osób z niepełnosprawnościami

Dofinansowanie wypoczynku

 

Ubezpieczenie zdrowotne

  • Ubezpieczenia – informacje i wnioski (druki niezbędne do zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego są dostępne na stronie Biura ds. Pomocy Materialnej oraz w sekretariatach studiów doktoranckich na poszczególnych wydziałach).

Na mocy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz innych przepisów w nowym brzmieniu wszyscy doktoranci szkół doktorskich są objęci ubezpieczeniem społecznym, tj. odprowadzane są składki emerytalne, rentowe i wypadkowe. Chętni doktoranci mogą także opłacać składkę chorobową. Składki są odprowadzane obowiązkowo, bez względu na posiadanie innego tytułu do ich odprowadzenia. Składkę zdrowotną opłaca się tylko w przypadku nieposiadania innego tytułu do ubezpieczenia – np. umowy o pracę lub zgłoszenia do ubezpieczenia przez członka rodziny.

Więcej informacji znajduje się na stronach szkół doktorskich >>

 

Domy studenckie

Doktoranci mają możliwość zamieszkania w domu studenckim. Wszelkie informacje o zakwaterowaniu w akademikach UW oraz procedurach ubiegania się o miejsce można znaleźć na stronie Biura ds. Pomocy Materialnej.

 

Dom Pracownika Naukowego (Faculty Residence Hall)

W wyjątkowych sytuacjach doktoranci mogą starać się także o miejsca w Domu Pracownika Naukowego, który znajduje się przy ul. Smyczkowej w Warszawie. Doktoranci i doktorantki mogą ubiegać się o miejsce w DPN za pośrednictwem Biura Spraw Socjalnych.

Procedura ubiegania się o zakwaterowanie w DPN na rok akademicki 2023/2024

 

Dokumenty i wnioski związane z zakwaterowaniem w DPN znajdują się na stronie Biura Spraw Socjalnych >>

 

Hotel Hera

Uniwersytet Warszawski prowadzi też obiekt hotelowy „Hera”, z którego mogą odpłatnie korzystać doktoranci, ale też np. goście zaproszeni na UW. Strona internetowa hotelu Hera >>

Link do profilu Facebook Link to Twitter profile Link do kanału Youtube Link do profilu Instagram Link do profilu LinkedIn