Uniwersytet Warszawski Wsparcie socjalne

Wsparcie z Funduszu Pomocy Materialnej

Uczestnicy studiów III stopnia mogą ubiegać się o wsparcie z Funduszu Pomocy Materialnej. Świadczenia są przyznawane na rok akademicki i wypłacane przez dziewięć miesięcy. Kwoty stypendiów są podawane co roku w zarządzeniu rektora.

 

Na podstawie Zarządzenia nr 203 rektora UW z 31 sierpnia w sprawie zmiany zarządzenia nr 142 rektora UW w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego, oraz Postanowienia nr 15 rektora UW z 20 października w sprawie wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne oraz wysokości świadczeń dla doktorantów w roku akademickim 2020/2021, o stypendium socjalne (w tym w zwiększonej wysokości), specjalne dla osób z niepełnosprawnościami i zapomogę mogą ubiegać się doktoranci, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020 (regulamin ma w tym przypadku zastosowanie do 31 grudnia 2023 r.).

 

W przypadku doktorantów kształcących się w szkołach doktorskich Regulamin ma zastosowanie w sprawach, o których mowa w art. 211 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 20 lipca 2018 r..

 

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne przyznawane jest studentom (pochodzenia polskiego i obcokrajowcom) w trudnej sytuacji materialnej. Wniosek o przyznanie go można złożyć w każdej chwili.

 

Doktoranci, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020 mogą starać się o przyznanie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości, jeśli otrzymali stypendium rektora lub MNiSW w roku akademickim, w którym ubiega się o przyznanie stypendium socjalnego lub go poprzedzającym.

 

Inne szczególnie uzasadnione przypadki uprawniające do ubiegania się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości wymienione są w § 17 ust. 2. Regulaminu świadczeń dla studentów UW

 

 

Stypendium specjalne dla osób z niepełnosprawnościami

 

Dofinansowanie wypoczynku

 

Ubezpieczenie zdrowotne
  • ubezpieczenia – informacje i wnioski (druki niezbędne do zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego są dostępne w Biurze ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego oraz w sekretariatach studiów doktoranckich na poszczególnych wydziałach)

 

Na mocy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz innych przepisów w nowym brzmieniu, wszyscy doktoranci szkół doktorskich są objęci ubezpieczeniem społecznym, tj. odprowadzane są składki emerytalne, rentowe i wypadkowe. Chętni doktoranci mogą także opłacać składkę chorobową. Składki są odprowadzane obowiązkowo, bez względu na posiadanie innego tytułu do ich odprowadzenia. Składkę zdrowotną opłaca się tylko w przypadku nieposiadania innego tytułu do ubezpieczenia – np. umowy o pracę lub zgłoszenia do ubezpieczenia przez członka rodziny.

Więcej informacji na stronach szkół doktorskich >>

 

Domy studenckie

Informacje na temat zasad i trybu przyznawania miejsc doktorantom w domach studenta znaleźć można w zał. nr 5 do Regulaminu świadczeń dla studentów UW

 

Dom Pracownika Naukowego (Faculty Residence Hall)

W wyjątkowych sytuacjach doktoranci mogą starać się także o miejsca w Domu Pracownika Naukowego.

Procedura ubiegania się o zakwaterowanie w DPN na rok akademicki 2022/2023

 

wniosek dla ubiegających się o miejsce w DPN (pdf)

wniosek o przedłużenie zakwaterowania w DPN (pdf)

regulamin porządkowy DPN (pdf)

regulamin korzystania z DPN (pdf)

umowa najmu pomieszczeń w DPN (pdf)

Documents in English are just for information purposes.

application form for persons applying for the DPN accomodation (pdf)

application for extending the DPN accomodation contract (pdf)

order regulations of the Faculty Residence Hall of the University of Warsaw (pdf)

rental agreement

 

Hotel Hera