Uniwersytet Warszawski Stypendia doktoranckie i naukowe

Stypendium doktoranckie

Przyznawane przez rektora na wniosek doktoranta, po dokonaniu jego oceny przez komisję doktorancką jednostki prowadzącej studia. 30% najlepszych, wyróżniających się w pracy naukowej i dydaktycznej, doktorantów stacjonarnych na poszczególnych latach studiów ma szanse dostać dofinansowanie zwiększone z dotacji projakościowej.

 

Stypendium rektora dla doktorantów (dawniej stypendium dla najlepszych doktorantów)
  • stypendium rektora dla doktorantów – przyznawane na zasadach dawnego stypendium dla najlepszych doktorantów na wniosek doktoranta złożony najpóźniej do dnia 31 października.
Stypendium ministra dla wybitnych młodych naukowców

Stypendia są przeznaczone dla młodych naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej, którzy są doktorantami lub nauczycielami akademickimi – i nie posiadają stopnia doktora albo posiadają stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat i są zatrudnione w podmiocie, który jest określony ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym z dn. 20 lipca 2018 r. Stypendia są przyznawana na okres nie dłuższy niż 3 lata. Maksymalna wysokość stypendium nie może przekroczyć 5 390 zł miesięcznie.

 

Granty naukowe dla doktorantów