Uniwersytet Warszawski Stypendia doktoranckie i naukowe

Stypendium doktoranckie

Przyznawane przez rektora na wniosek doktoranta, po dokonaniu jego oceny przez komisję doktorancką jednostki prowadzącej studia. 30% najlepszych, wyróżniających się w pracy naukowej i dydaktycznej, doktorantów stacjonarnych na poszczególnych latach studiów ma szanse dostać dofinansowanie zwiększone z dotacji projakościowej.

 

Stypendium dla najlepszych doktorantów (wypłacane z Funduszu Pomocy Materialnej)
Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia naukowe dla doktorantów

Subsydium jest przeznaczone dla osób, które ukończyły pierwszy rok studiów III stopnia i wykazały się znaczącymi osiągnięciami. Wypłacane jest jednorazowo i nie może przekroczyć 25000 zł.

 

Granty naukowe dla doktorantów