Uniwersytet Warszawski Stypendia doktoranckie i naukowe

Stypendium doktoranckie w szkole doktorskiej

Każdy doktorant, kształcący się w szkole doktorskiej, otrzymuje stypendium doktoranckie. W roku akademickim 2021/2022 wynosiło ono 2371,70 zł brutto, a po ocenie śródokresowej 3653,70 zł brutto. Osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności otrzymują stypendium doktoranckie zwiększone o 30% kwoty podstawowej.

 

Stypendia doktoranckie są zwolnione z podatku dochodowego, ale odliczane są od nich składki rentowe i emerytalne.

 

Szczegółowe informacje dotyczące stypendium doktoranckiego dla osób kształcących się w szkołach doktorskich są dostępne na stronie Biura ds. Pomocy Materialnej.

 

Stypendia dla doktorantów kształcących się w ramach studiów III stopnia

Osoby kształcące się w ramach studiów III stopnia mogą ubiegać się o trzy typy stypendiów przyznawanych na uczelni: stypendium rektora, stypendium doktoranckie, zwiększenie stypendium doktoranckiego.

  • Stypendium rektora jest przyznawane w trybie postępowania konkursowego, w którym ocenie podlegają udokumentowane osiągnięcia wskazane przez doktoranta. Stypendium może otrzymać doktorant, który jednocześnie wykazuje się: postępami w pracy naukowej, postępami w przygotowaniu rozprawy doktorskiej, szczególnym zaangażowaniem w pracę dydaktyczną. Łączna miesięczna wysokość stypendium socjalnego i stypendium rektora nie może być wyższa niż 38% wynagrodzenia profesora.
  • Stypendium doktoranckie jest przyznawane w trybie postępowania konkursowego, w którym ocenie podlegają udokumentowane osiągnięcia wskazane przez doktoranta. Stypendium doktoranckie może być przyznane osobom, które spełnią łącznie następujące kryteria: 1) terminowa realizacja programu studiów doktoranckich; 2) wykazanie się zaangażowaniem w prowadzeniu zajęć dydaktycznych lub w realizacji badań prowadzonych przez jednostkę uczelni; 3) wykazanie się postępami w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej.
  • Zwiększenie stypendium doktoranckiego jest przyznawane w trybie postępowania konkursowego. Pochodzi ono z budżetu państwa i przysługuje doktorantom wyróżniającym się w pracy naukowej i dydaktycznej.

Szczegółowe informacje o stypendiach dla doktorantów kształcących się w ramach studiów III stopnia są dostępne na stronie Biura ds. Pomocy Materialnej.

 

Stypendia ministra dla wybitnych młodych naukowców

Doktoranci mogą ubiegać się też o stypendium ministra edukacji i nauki dla wybitnych młodych naukowców. Wnioski są składane za pośrednictwem uczelni doktoranta i przyznawane w obrębie dyscyplin, które reprezentują ubiegający się o stypendium doktoranci. W 2022 roku stypendia zostały przyznane na okres 3 lat, a ich miesięczna wysokość wyniosła 5390 zł.

 

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

 

Granty naukowe dla doktorantów