Uniwersytet Warszawski Stypendia doktoranckie i naukowe

Stypendium doktoranckie w szkole doktorskiej

Każdy doktorant kształcący się w szkole doktorskiej otrzymuje stypendium doktoranckie. Wynosi ono dla uczestników szkół doktorskich będących przed oceną śródokresową 4242 zł brutto miesięcznie, a po ocenie śródokresowej 5340,9 zł brutto.

 

Stypendium doktoranckie jest wypłacane łącznie przez czterdzieści osiem miesięcy kształcenia w szkole doktorskiej. Osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności otrzymują stypendium doktoranckie zwiększone o 30% kwoty podstawowej.

 

Stypendia doktoranckie są zwolnione z podatku dochodowego, ale odliczane są od nich składki rentowe i emerytalne.

 

Szczegółowe informacje dotyczące stypendium doktoranckiego dla osób kształcących się w szkołach doktorskich są dostępne na stronie Biura ds. Pomocy Materialnej.

 

Stypendia dla doktorantów kształcących się w ramach studiów III stopnia

Osoby kształcące się w ramach studiów III stopnia mogą ubiegać się o trzy typy stypendiów przyznawanych na uczelni: stypendium rektora, stypendium doktoranckie, zwiększenie stypendium doktoranckiego.

  • Stypendium rektora jest przyznawane w trybie postępowania konkursowego, w którym ocenie podlegają udokumentowane osiągnięcia wskazane przez doktoranta. Stypendium może otrzymać doktorant, który jednocześnie wykazuje się: postępami w pracy naukowej, postępami w przygotowaniu rozprawy doktorskiej, szczególnym zaangażowaniem w pracę dydaktyczną. Łączna miesięczna wysokość stypendium socjalnego i stypendium rektora nie może być wyższa niż 38% wynagrodzenia profesora.
  • Stypendium doktoranckie jest przyznawane w trybie postępowania konkursowego, w którym ocenie podlegają udokumentowane osiągnięcia wskazane przez doktoranta. Stypendium doktoranckie może być przyznane osobom, które spełnią łącznie następujące kryteria: 1) terminowa realizacja programu studiów doktoranckich; 2) wykazanie się zaangażowaniem w prowadzeniu zajęć dydaktycznych lub w realizacji badań prowadzonych przez jednostkę uczelni; 3) wykazanie się postępami w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej.
  • Zwiększenie stypendium doktoranckiego jest przyznawane w trybie postępowania konkursowego. Pochodzi ono z budżetu państwa i przysługuje doktorantom wyróżniającym się w pracy naukowej i dydaktycznej.

Szczegółowe informacje o stypendiach dla doktorantów kształcących się w ramach studiów III stopnia są dostępne na stronie Biura ds. Pomocy Materialnej.

 

Stypendia ministra dla wybitnych młodych naukowców

Doktoranci mogą ubiegać się też o stypendium ministra edukacji i nauki dla wybitnych młodych naukowców. Wnioski są składane za pośrednictwem uczelni doktoranta i przyznawane w obrębie dyscyplin, które reprezentują ubiegający się o stypendium doktoranci. W 2022 roku stypendia zostały przyznane na okres trzech lat, a ich miesięczna wysokość wyniosła 5390 zł. Otrzymało je 14 osób z UW.

 

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

 

Granty naukowe dla doktorantów

Przydatne kontakty i linki

Biuro ds. Obsługi Kształcenia

Biuro Obsługi Badań

 

Akty prawne

Postanowienie nr 3 rektora UW z 18 kwietnia 2024 roku w sprawie zmiany postanowienia nr 15 rektora UW z 30 października 2023 roku w sprawie określenia minimalnej wysokości stypendium doktoranckiego wypłacanego uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich w roku akademickim 2023/2024

 

Postanowienie nr 17 rektora UW z 21 grudnia 2023 roku w sprawie określenia stypendium rektora dla uczestników studiów doktoranckich w roku akademickim 2023/2024

 

Postanowienie nr 18 rektora UW z 21 grudnia 2023 roku w sprawie określenia wysokości zwiększenia stypendium doktoranckiego wypłacanego uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich w roku akademickim 2023/2024

 

Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z 28 stycznia 2022 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców

 

Postanowienie nr 15 rektora UW z 22 grudnia 2021 roku w sprawie określenia wysokości stypendium rektora dla uczestników studiów doktoranckich w roku akademickim 2021/2022

 

Zarządzenie nr 179 rektora UW z 18 sierpnia 2020 roku w sprawie Regulaminu określającego tryb przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego na Uniwersytecie Warszawskim 

 

Zarządzenie nr 142 rektora UW z 1 października 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów UW

Doktoranci mogą także ubiegać się o wsparcie socjalne. 

Więcej informacji >>

Link do profilu Facebook Link to Twitter profile Link do kanału Youtube Link do profilu Instagram Link do profilu LinkedIn