Od 14 do 17 września odbędzie się w Warszawie XVIII Zjazd Socjologiczny, który Uniwersytet Warszawski współorganizuje wraz z Polskim Towarzystwem Socjologicznym i Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego. Uczestnicy wydarzenia będą dyskutowali m.in. o zjawiskach, które naruszyły poczucie stabilności i przewidywalności świata.

– Zjazd będzie odpowiadał na wiele wyzwań współczesnego świata dotyczących ekologii, społeczeństwa i sytuacji w Ukrainie – mówi prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW.

 

Zjazdy socjologiczne odbywają się co trzy lata. W Warszawie ostatnie tego typu wydarzenie miało miejsce w 1965 roku. Tegoroczne spotkanie zostało objęte patronatem honorowym prezydenta m.st. Warszawy.

 

Czasy przełomu

Hasło przyświecające temu wydarzeniu to: „Społeczeństwo przyszłości. Rekompozycje”. Uczestnicy zjazdu będą dyskutowali o zjawiskach i wydarzeniach, które naruszyły poczucie stabilności i przewidywalności świata, jak: katastrofa klimatyczna, nasilone ruchy migracyjne, populizm, pandemia, a także rosnąca przepaść między bogatymi krajami globalnej Północy a ubogimi obszarami globalnego Południa.

 

Podczas zaplanowanych sesji plenarnych, sympozjów i grup tematycznych odbędą się dyskusje nad sensem obserwowanych i doświadczanych zmian w kontekście aktualnych czasów przełomu: odejścia starego świata w przeszłość i wyodrębniania się zarysów nowego świata, czyli nowych ruchów społecznych, narastającej różnorodności, innowacyjnych praktyk radzenia sobie z niepewnością czy zmian narzucanych przez postępującą digitalizację.

 

– Zjazd Socjologiczny nie jest wyłącznie debatą akademicką, gdyż socjologia dotyka żywo każdego aspektu życia społecznego. Zjazd jest dyskusją środowiskową o charakterze integracyjnym, otwartą nie tylko dla socjologów i socjolożek, ale też dla wszystkich zainteresowanych królową nauk – tłumaczy prof. Mikołaj Pawlak, wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz wykładowca na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW.

 

Od AI po niepokój egzystencjonalny

Program zjazdu uwzględnia cztery tematy koncentrujące się wokół:

  • krajobrazów jutra – namysł nad nowymi praktykami i sposobami życia: ekspansją nowych technologii, przekraczaniem granic gatunkowych w relacjach społecznych, nie-ludzkimi aktorami i zmianą paradygmatu relacji człowiek–środowisko oraz nowymi formami organizacji fizycznej przestrzeni w miastach i na wsi;
  • społeczeństwa w chorobie – analiza specyfiki funkcjonowania grup, instytucji i zbiorowości społecznych w czasach pandemii (choroby jako bytu obiektywnego), a także problemów kulturowych, społecznych, ekonomicznych i politycznych spotęgowanych czy uwidocznionych przez pandemię (w znaczeniu choroby jako metafory życia społecznego);
  • mobilności, różnorodności, mniejszości – intensyfikacja mobilności oraz procesów zróżnicowania społecznego;
  • społeczeństwa niepewności – niepewność wywołana wzrastającą dynamicznością i zmiennością świata społecznego, społecznym funkcjonowaniem nauki, a zwłaszcza roli socjologii wobec narastającej złożoności i nieprzewidywalności.

W trakcie zjazdu wystąpienie pt. „Niepokój egzystencjonalny a problem empatii w świecie życia i w świecie śmierci” wygłosi prof. Krzysztof T. Konecki, kierownik Katedry Socjologii Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego oraz przewodniczący Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. O Polsce jako kraju imigracji i emigracji opowie prof. Anne White z Uniwersytetu Londyńskiego, głos na temat przemian religii i religijności w czasie pandemii zabierze prof. Dorota Hall, antropolożka kulturowa i socjolożka z Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, zaś prof. Anthony Elliott, dyrektor Centrum Doskonałości Jeana Monneta przy Uniwersytecie Południowej Australii, przedstawi wykład o wykorzystaniu sztucznej inteligencji przez firmę Amazon.

 

Forum Młodej Socjologii

Młodzi naukowcy będą mogli wziąć udział w forum dotyczącym przyszłości dyscypliny, tzw. młodej socjologii. Jest to nowa formuła wprowadzona podczas tegorocznej edycji Zjazdu Socjologicznego. Podczas tej części spotkania omawiane będą kwestie dobrych praktyk w nauce, finansowania badań, publikowania, realizowania potencjału badawczego oraz osiągania wpływu na życie społeczne. Forum skierowane jest do młodych doktorów, doktorantów i studentów socjologii z Polski i Ukrainy.

 

Spotkania odbędą się:

  • 14 września w godz. 16.15–17.45 – w formie rozmowy z wydawcami o publikowaniu na wczesnym etapie kariery oraz nowych możliwościach publikacyjnych na styku Data Science z naukami społecznymi;
  • 15 września w godz. 18.00–19.30 – z potencjalnymi pracodawcami i współpracownikami.

Warsztaty prowadzone będą w języku angielskim. Osoby zarejestrowane otrzymają link do transmisji online. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Forum Młodej Socjologii.

 

Zjazd solidarny z Ukrainą

Tegoroczny zjazd poświęcony jest Ukrainie. Program uwzględnia sesje dotyczące wojny w Ukrainie oraz sytuacji uchodźców i uchodźczyń w Polsce. W spotkaniach będą mogli uczestniczyć także dziennikarze.

 

14 września w salach Pałacu Kultury i Nauki odbędzie się koncert charytatywny na rzecz Ukrainy, a budynek PKiN zostanie oświetlony barwami narodowymi tego kraju – niebieską i żółtą. Repertuar koncertu przygotowany został przez Chór Akademicki Uniwersytetu Warszawskiego, a gośćmi specjalnymi będą trzy śpiewaczki z Mariupola.

 

„Zielony” Zjazd

W dobie kryzysu klimatycznego organizatorzy zjazdu uwzględniają elementy standardu „zielonych wydarzeń”, czyli ograniczenia negatywnego wpływu wydarzenia na środowisko, poczynając od przyjaznego środowisku cateringu aż po minimalistyczny zestaw ekologicznych gadżetów konferencyjnych. Materiały nieprzydatne po konferencji, np. niewykorzystane ulotki czy identyfikatory, zostaną przekazane do recyklingu.

Osoby zainteresowane udziałem w wydarzeniu powinny zarejestrować się do 14 września. Formularze dostępne są na stronie Zjazdu Socjologicznego 2022 >>

 

Zarejestrowane osoby otrzymują imienny e-bilet z kodem kreskowym. E-bilet uprawnia również do wstępu na Wieczór Społeczny, podczas którego odbędzie się koncert na rzecz Ukrainy. Więcej informacji na temat zasad uczestnictwa w wydarzeniu znajduje się na stronie Zjazdu Socjologicznego 2022 >>