Uniwersytet Warszawski Rady naukowe dyscyplin

Rady naukowe dyscyplin to organy kolegialne uczelni. Powstały we wrześniu 2019 roku w konsekwencji wejścia w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (2018) oraz nowego Statutu UW (2019). Zgodnie ze wspomnianą ustawą ewaluacji podlega działalność naukowa Uniwersytetu w danej dyscyplinie, a nie jak w poprzednim systemie działalność poszczególnych jednostek uczelni. Jednocześnie zapisy ustawy sprawiają, że wyniki ewaluacji są kwestią kluczową z punktu widzenia całej uczelni, ponieważ zależy od nich: możliwość ubiegania się o status uczelni badawczej, wysokość finansowania, zakres autonomii w prowadzeniu kształcenia, a także uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego. Dlatego rady naukowe dyscyplin, których zadaniem jest dbanie o rozwój uniwersyteckich badań w poszczególnych dyscyplinach, należą do podmiotów o największym znaczeniu dla Uniwersytetu.

 

23 rady naukowe dyscyplin na UW

We wrześniu 2019 roku na UW powstały 22 rady, mimo że badania prowadzone były wówczas w 24 dyscyplinach. Przedstawiciele matematyki i informatyki wnioskowali do rektora o wspólną radę. Podobnie przedstawiciele nauk o polityce i administracji oraz nauk o bezpieczeństwie.

 

W czerwcu 2023 roku decyzją Rady Doskonałości Naukowej Uniwersytet Warszawski uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w kolejnych dwóch dyscyplinach: stosunki międzynarodowe i etnologia i antropologia kulturowa. W związku z tym rektor utworzył kolejną radę naukową dyscypliny – RND Stosunki Międzynarodowe, natomiast dyscyplinę etnologia i antropologia kulturowa, na wniosek jej przedstawicieli, dołączył do istniejącej rady – RND Nauki o Kulturze i Religii. Obecnie zatem na UW funkcjonują 23 rady, w których prowadzone są badania w 26 dyscyplinach.

 

Nauki humanistyczne

 • RND Archeologia
 • RND Filozofia
 • RND Historia
 • RND Językoznawstwo
 • RND Literaturoznawstwo
 • RND Nauki o Kulturze i Religii oraz Etnologia i Antropologia Kulturowa
 • RND Nauki o Sztuce

Nauki społeczne

RND Ekonomia i Finanse

 • RND Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna
 • RND Nauki o Polityce i Administracji oraz Nauki o Bezpieczeństwie
 • RND Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach
 • RND Nauki o Zarządzaniu i Jakości
 • RND Nauki Prawne
 • RND Nauki Socjologiczne
 • RND Pedagogika
 • RND Psychologia
 • RND Stosunki Międzynarodowe

Nauki ścisłe i przyrodnicze

 • RND Astronomia
 • RND Matematyka i Informatyka
 • RND Nauki Biologiczne
 • RND Nauki Chemiczne
 • RND Nauki Fizyczne
 • RND Nauki o Ziemi i Środowisku

Zadania rad

 • nadawanie stopni doktora i doktora habilitowanego,
 • dbanie o wysoki poziom działalności badawczej w danej dyscyplinie na UW (ustalanie kryteriów dla oceny osiągnięć naukowych pracowników oraz koordynacja działań związanych z ewaluacją danej dyscypliny, ocena poziomu dyscypliny w odniesieniu do standardów międzynarodowych, wskazywanie kryteriów, jakie muszą spełniać pracownicy, aby zostać powołanymi do rady przez rektora),
 • zapewnianie, aby kształcenie na uczelni było oparte na najnowszych wynikach badań (udział w powoływaniu rad dydaktycznych),
 • dbanie o proces zatrudniania nauczycieli akademickich, oparty o wysokie wymagania merytoryczne (kierowanie swoich przedstawicieli do komisji konkursowych i komisji ds. zatrudnień, udział w ocenie okresowej nauczycieli akademickich).

Skład rad

1/3 składu każdej rady stanowią osoby powoływane przez rektora. Pozostali członkowie rady wyłaniani są w drodze wyborów. W radzie zasiada też przedstawiciel doktorantów. W sumie rady mają ponad 800 członków.

Kontakt

Biuro Rad Naukowych

e-mail: rnd@uw.edu.pl

 

ul. Dobra 56/66

00-312 Warszawa (Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie)
II piętro, p. 2.72 i 2.69
tel. 22 55 22 153

 

ul. Żwirki i Wigury 93

02-089 Warszawa (Wydział Geologii)
p. 3049-3051-3053, III piętro
tel. 22 55 22 154

 

Link do profilu Facebook Link to Twitter profile Link do kanału Youtube Link do profilu Instagram Link do profilu LinkedIn